งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
การบริหารจัดการ การฝึกซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กับบทบาทของ สคร. นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 26-27 มกราคม 2555

2 ภารกิจของสคร. โดยกลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน พัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ) ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะภัย การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) ประสาน/บริหารจัดการ/สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติทั้งในและนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดตั้ง War Room การสร้างองค์ความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน พิเศษ => นิคมโรคเรื้อน , ศูนย์วัณโรค

3 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ก่อน ระหว่าง หลัง

4 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ระยะก่อนเกิดเหตุ (Preparedness) ประเมินและค้นหาความเสี่ยง เตรียมการป้องกัน การเตรียมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ ระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย ระบบตอบโต้ คน ของ การซ้อมแผน

5 การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
Training Planning Risk Assessment Review Evaluation Incident Response

6 บทบาท สคร. ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนฯ
วิชาการ จัดอบรม ประชุม บริหารจัดการ เป็นที่ปรึกษา ร่วมฝึกซ้อม ประเมินผล ประเมินผลการซ้อมแผน การดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งอย่างยั่งยืน” องค์ประกอบที่ 3

7 5 องค์ประกอบ อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
นโยบาย และการทำงานเป็นทีม ระบบข้อมูล การเตรียมพร้อม การติดตามผล การร่วมมือของภาคส่วน ประสิทธิผล มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีระบบระบาดวิทยาที่ดี มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลแผนงานควบคุมโรค มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา

8 ประเด็นการประเมินที่เกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบที่ 3
ประเด็นการประเมินที่เกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบที่ 3 3.9 มีแผนปฏิบัติการรองรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับอำเภออย่างน้อย 1 แผน 3.10 มีการซ้อมแผนรับมือการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับอำเภออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9 สิ่งที่พบในพื้นที่ ยังขาดการประเมินความเสี่ยงที่ครบถ้วน รอบด้าน
ยังขาดการวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้ง ระยะก่อน ระหว่าง หลังเกิดเหตุ ที่สำคัญการซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขยังขาดความเป็นระบบ เช่น การทำงานเป็นทีม การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินผล เป็นต้น

10 สรุป ดังนั้นจึงควรมีการจัดประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สคร. เหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรที่พัฒนาโดย Asean +3 มีความเหมาะสม เน้นการบริหารจัดการ น่าจะเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ในประเทศกลุ่มอาเซียน ครบทั้ง PDCA cycle (Plan Do Check Act)

11

12

13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google