งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ การฝึกซ้อม แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข กับบทบาทของ สคร. นพ. ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 26-27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ การฝึกซ้อม แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข กับบทบาทของ สคร. นพ. ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 26-27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ การฝึกซ้อม แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข กับบทบาทของ สคร. นพ. ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 26-27 มกราคม 2555

2 ภารกิจของสคร. โดยกลุ่ม ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ 1. พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขของหน่วยงาน 2. พัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่ ( จังหวัด อำเภอ ) ในการตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน – บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะภัย – การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข – บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) 4. ประสาน / บริหารจัดการ / สนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย พิบัติทั้งในและนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ – จัดตั้ง War Room 5. การสร้างองค์ความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 6. พิเศษ => นิคมโรคเรื้อน, ศูนย์วัณโรค

3 การจัดการภาวะฉุกเฉิน ก่อน ระหว่ าง หลัง

4 การจัดการภาวะฉุกเฉิน 1. ประเมินและค้นหา ความเสี่ยง 2. เตรียมการป้องกัน 3. การเตรียมแผนรับมือ ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข – ระบบ ระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย ระบบตอบโต้ – คน – ของ ระยะก่อนเกิดเหตุ (Preparedness) การ ซ้อม แผน

5 การเตรียมความพร้อม รับมือภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข Training Planning Risk Assessment Review Evaluation Incident Response

6 บทบาท สคร. ที่เกี่ยวข้องกับ การฝึกซ้อมแผนฯ วิชาการ – จัดอบรม ประชุม บริหารจัดการ – เป็นที่ปรึกษา – ร่วมฝึกซ้อม ประเมินผล – ประเมินผลการซ้อมแผน – การดำเนินงาน “ อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง อย่างยั่งยืน ” องค์ประกอบที่ 3

7 5 องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ อำเภอควบคุมโรค เข็มแข็งอย่างยั่งยืน 1. มีคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 2. มีระบบระบาดวิทยาที่ ดี 3. มีการวางแผน กำกับ ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน ควบคุมโรค 4. มีการระดมทุนหรือ การสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุมป้องกันโรคที่ สำคัญหรือเป็นปัญหา นโยบาย และการทำงาน เป็นทีม นโยบาย และการทำงาน เป็นทีม ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล การเตรียมพร้อม การเตรียมพร้อม การติดตามผล การติดตามผล การร่วมมือของภาคส่วน การร่วมมือของภาคส่วน ประสิทธิผล ประสิทธิผล

8 ประเด็นการประเมินที่ เกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบที่ 3 3.9 มีแผนปฏิบัติการรองรับการควบคุมโรค / ภัยฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ อย่างน้อย 1 แผน 3.10 มีการซ้อมแผนรับมือการควบคุมโรค / ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9 สิ่งที่พบในพื้นที่  ยังขาดการประเมินความเสี่ยงที่ครบถ้วน รอบด้าน  ยังขาดการวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้ง ระยะ ก่อน ระหว่าง หลังเกิดเหตุ  ที่สำคัญการซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขยังขาดความเป็นระบบ เช่น  การทำงานเป็นทีม  การกำหนดวัตถุประสงค์  การประเมินผล  เป็นต้น

10 สรุป ดังนั้นจึงควรมีการจัดประชุม / อบรม เพื่อ พัฒนาการบริหารจัดการการซ้อมแผน รับมือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สคร. เหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรที่พัฒนาโดย Asean +3 มีความ เหมาะสม – เน้นการบริหารจัดการ – น่าจะเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ในประเทศกลุ่ม อาเซียน – ครบทั้ง PDCA cycle (Plan Do Check Act)

11

12

13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ การฝึกซ้อม แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข กับบทบาทของ สคร. นพ. ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 26-27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google