งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน / แนวทาง การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย เท้าช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน / แนวทาง การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย เท้าช้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน / แนวทาง การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย เท้าช้าง

2 มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด พิจารณาจาก:- 1.แนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียสำหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขปี 2552 2. พื้นที่การปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2.1 พื้นที่ภายใต้โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย (Vertical Programme) 2.2 พื้นที่ผสมผสานงานเข้าสู่จังหวัด (Integrated provinces)

3 มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด พื้นที่ ภายใต้ โครงการ ควบคุม ผสมผสาน งานเข้าสู่ จังหวัด 1.มาตรฐานการป้องกันและควบคุม โรคมาลาเรีย 1.1 มาตรการต่อยุง1.1.1 ร้อยละของบ้านที่ได้รับการพ่น เคมีที่มีฤทธ์ตกค้าง 1.1.2 ร้อยละของหลังคาเรือนที่มีมุ้ง ชุบสารเคมีอย่างน้อย 1 หลัง 1.2 มาตรการต่อเชื้อ1.2.1 อัตราการเจาะโลหิต (ABER) 1.2.2 ร้อยละของการติดตาม ผลการรักษา 1.2.3 ร้อยละของความรวดเร็วในการ รักษา 1.3 มาตรการต่อคน1.3.1 ร้อยละของคน / ประชาชนที่ ได้รับความรู้จากสื่อสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด

4 มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด พื้นที่ ภายใต้ โครงการ ควบคุม ผสมผสาน งานเข้าสู่ จังหวัด 2.มาตรฐานงานชันสูตร2.1 คะแนนการประเมินสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ตรวจบำบัด 2.2 ร้อยละความถูกต้องในการตรวจ ฟิล์มโลหิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99 3. มาตรฐานควบคุมการระบาด 3.1 ก่อนการเกิดโรค - ระบบเฝ้าระวังโรค- รายงาน 506 - ได้รับการยืนยันผลการ วินิจฉัยโดยแพทย์ (หน่วยบริการปฐมภูมิ) - การเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากร (คน / ยา / อุปกรณ์) มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด

5 มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด พื้นที่ ภายใต้ โครงการ ควบคุม ผสมผสาน งานเข้าสู่ จังหวัด 3. มาตรฐานควบคุมการระบาด (ต่อ) 3.2 กรณีเกิดโรคมาลาเรีย การสอบสวนโรค - การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละของการสอบสวนโรค - จำนวนรายงานของการค้นหาผู้ป่วย - ความทันเวลาในการ สอบสวนโรค - ร้อยละของการสอบสวนโรคภายใน......วัน การควบคุมแหล่งแพร่โรคร้อยละของการแจ้งไปยังจังหวัดที่ ผู้ป่วยไปติดเชื้อนอกพื้นที่ (Imported case) การควบคุมแมลงพาหะนำ โรค จำนวนครั้งที่ควบคุมยุงพาหะ การติดตามการรักษา (Follow up) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม การรักษา มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด

6 แนวทาง / มาตรฐานการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รู้ผู้ป่วยเร็ว ( ความทันเวลา ) – มีการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ( โรงพยาบาลรัฐ / เอกชน, คลินิก ) – มีการรายงานไปยังทีม SRRT ในพื้นที่ ภายใน 24 ชม. หลังได้รับการวินิจฉัย สอบสวนผู้ป่วยรายแรกได้รวดเร็วทุก ราย – ทีม SRRT สอบสวนผู้ป่วยรายแรกใน หมู่บ้านทุกราย – สอบสวนภายใน 24 ชม. – มีรายงานการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก

7 มีการเฝ้าระวังทางด้านกีฏวิทยา – มีข้อมูลการสำรวจด้านกีฏวิทยา : กรณีผู้ป่วย รายแรกๆ ของพื้นที่ต้องจับยุงส่งตรวจหาเชื้อ มีระบบการรายงานผู้ป่วย / ผู้ป่วยสงสัย ที่ รวดเร็ว ( ครบถ้วน ถูกต้อง ) การไหลเวียน ข้อมูลในระดับสถานีอนามัย สสอ. รพช. สสจ. ตามลำดับ มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่ – นักศึกษาพยาบาล – ทหาร – แรงงานรับจ้าง – นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีการ ระบาดของโรค ? แนวทาง / มาตรฐานการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

8 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ในการควบคุมโรค – ด้านคน – ด้านงบประมาณ – วัสดุสิ่งของ – ด้านนโยบาย แนวทาง / มาตรฐานการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

9 การควบคุมเมื่อเกิดโรค – การควบคุมยุงตัวเต็มวัย – การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ – การควบคุมแหล่งแพร่โรค – การป้องกันตนเอง แนวทาง / มาตรฐานการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

10 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ – วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย – สื่อ / ช่องทาง – วิธีการ / กระบวนการจัดการ แนวทาง / มาตรฐานการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

11 มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด การควบคุมการระบาด ก่อนการเกิดโรค - ระบบเฝ้าระวังโรค- รายงาน 506 - ได้รับการยืนยันผลการ วินิจฉัยโดยแพทย์ (หน่วยบริการปฐมภูมิ) - การเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากร (คน / ยา / อุปกรณ์) กรณีเกิดโรคเท้าช้าง – การสอบสวนโรค - การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละของการสอบสวนโรค - จำนวนรายงานของการค้นหาผู้ป่วย - ความทันเวลาในการสอบสวนโรค - ร้อยละของการสอบสวนโรคภายใน......วัน มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคเท้าช้าง

12 มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด การควบคุมแหล่งแพร่โรคร้อยละของการแจ้งไปยังจังหวัดที่ผู้ป่วยไปติด เชื้อนอกพื้นที่(Imported case) การควบคุมแมลงพาหะนำโรค จำนวนครั้งที่ควบคุมยุงพาหะ การติดตามการรักษา (Follow up) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามการรักษา มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน / แนวทาง การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย เท้าช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google