งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อผลงาน : พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เจ้าของผลงาน : นางประกาย พิทักษ์ นางสาวพจนีย์ ขันศรีมนต์ นางสาวอรวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อผลงาน : พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เจ้าของผลงาน : นางประกาย พิทักษ์ นางสาวพจนีย์ ขันศรีมนต์ นางสาวอรวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อผลงาน : พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เจ้าของผลงาน : นางประกาย พิทักษ์ นางสาวพจนีย์ ขันศรีมนต์ นางสาวอรวรรณ ปรันเสน นายสะอาด โยธาทูน นางจันทร์เพ็ญ ศรีขา 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน / ความสำคัญ โรคติดต่อเป็นโรคที่สำคัญที่จะต้องมีระบบการเฝ้าระวังโรค มีเครือข่ายในการรายงานโรค และ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT : Surveillance Rapid Respons Team) ถ้าบุคลากรใน หอผู้ป่วย ห้องตรวจต่างๆ หรือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ขาด ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อการแพร่กระจายโรครวมทั้งระบบการรายงานโรค การ ดำเนินการป้องกันหรือสอบสวนโรคได้ไม่ทันตามกำหนด ในระยะฟักตัวของเชื้อก่อโรค เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคหัด โรคคางทูม โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ จะทำให้เกิดโรคระบาดในชุมชน ได้ง่าย ซึ่งการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อต้องอาศัยความร่วมมือ ของบุคลากร ทางการแพทย์ เครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้นำชุมชน ครู จึงจะประสบผลสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ให้มี ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ชุมชนดูแลตนเองได้ดี ปลอดภัยจากโรคระบาด ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน พร้อมรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของ โรคติดต่อและภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ผลการ ดำเนินงาน 1) การสำรวจชุมชน สร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวัง โรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำ ชุมชน อสม. ครู อนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายทุกเดือน เล่า ประสบการณ์การทำงาน 3) รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชน โดยเครือข่าย 4) ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ปัจจัย ความสำเร็จของการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน –31 กรกฎาคม 2555 7. ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ (Key success factors) มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่ เข้มแข็งและยั่งยืน 10 ชุมชน เครือข่ายโรค ไข้เลือดออกในชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนหมู่บ้านไทย สมุทร ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวง เครือข่าย ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน สามเหลี่ยม ผลการประเมินการดำเนินงาน อยู่ในระดับดี และดีมาก เครือข่ายเข้าร่วมและจัดโครงการ รณรงค์ป้องกันโรค เลือดอออก ร่วมกันในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในชุมชน อาสาสมัครสา ธารสุขชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ 5. วิธีดำเนินการ (How to) ดังนี้ การทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ตั้งใจของ เครือข่าย การได้รับการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และการให้ความสำคัญ ยกย่อง ชมเชยการดำเนินงาน ของเครือข่าย 8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมีความ เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โรงพยาบาลควร สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและ จัดประกวด เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและผลงาน ดีเด่นในปี 2556 ต่อไป แบบนำเสนอผลงานโครงการ “ การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจำปี 2555” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ประเภทผลงานตามพันธกิจ : การบริการวิชาการและ วิชาชีพ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เฝ้าระวังโรคในชุมชน 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำ ผลการทำงานมานำเสนอ 2. ลงพื้นที่ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ โทร. 043 363568,085 682 2191


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อผลงาน : พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เจ้าของผลงาน : นางประกาย พิทักษ์ นางสาวพจนีย์ ขันศรีมนต์ นางสาวอรวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google