งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข (Disease-Control Operations and Public Health Emergency Response Sector) 29-2 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข (Disease-Control Operations and Public Health Emergency Response Sector) 29-2 ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข (Disease-Control Operations and Public Health Emergency Response Sector) 29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

2 วิสัยทัศน์ “ เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็น เลิศ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ระดับภาคปี 2554”

3 โครงสร้างใหม่ สคร. 1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ 3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ 4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล 6. กลุ่มพัฒนาองค์กร 7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 8. กลุ่มบริหารทั่วไป 9. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

4 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข สนง. กลุ่มฯ ด่านควบคุมโรค ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดย แมลง ศูนย์วัณโรคที่ 7.1 นิคมอำนาจเจริญ IHR 2005 โรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย กิจกรรมพิเศษ

5 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข

6 โรค โรคในพื้นที่ 1. ไข้เลือดออก 2. ไข้หวัดใหญ่ 3. อหิวาตกโรค 4. เลปโตสไปโรสิส 5. มาลาเรีย 6. ไข้หวัดนก 7. พยาธิใบไม้ตับ โรคระดับประเทศ 1 1. คอตีบ 2. ไอกรน 3. บาดทะยัก 4. โปลิโอ 5. หัด 6. คางทูม 7. หัดเยอรมัน 8. ไข้สมองอักเสบ เจอี

7 โรค โรคระดับประเทศ 2 1. โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 2. โรคไข้กาฬหลัง แอ่น (Meningoccal Meningitis) 3. Strep suis 4. Botulism 5. ไข้ชิคุนกุนยา 6. MDR XDR TB 7. พิษสุนัขบ้า โรคระหว่างประเทศ 1. ไข้สมองอักเสบนิปาห์ ไวรัส 2. โรคเวสต์ไนล์ไวรัส 3. โรคไข้ทรพิษ (Smallpox) 4. โรคซาร์ส (SARS) 5. กาฬโรค 6. ไข้เหลือง 7. ไข้เลือดออกจากไวรัส (Ebola, Lassa, Marburg) 8. โรคลิฟท์วัลลีย์

8 ภาระกิจของพวกเรา ทำอย่างไร ให้เกิดดังต่อไปนี้ ทำอย่างไร ให้เกิดดังต่อไปนี้ 1. มีโรคระบาด และมีภัยสุขภาพน้อย ที่สุด 2. ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภาระกิจพิเศษ – นิคมอำนาจเจริญ

9 ทำอย่างไร 1. เตรียมความพร้อม – ป้องกัน – รับมือ 2. แจ้งเร็ว 3. รู้เร็ว 4. ควบคุมเร็ว ก่อนระบาด ก่อนระบาด เมื่อระบาด เมื่อระบาด

10 ทำอย่างไร 1. เตรียมความพร้อม – ป้องกัน – รับมือ 2. แจ้งเร็ว 3. รู้เร็ว 4. ควบคุมเร็ว ก่อนระบาด ก่อนระบาด เมื่อระบาด เมื่อระบาด 1. มีโรคระบาด และ มีภัยสุขภาพน้อย ที่สุด 2. ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

11 การเตรียมความพร้อม ประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ – ป้องกัน – รับมือ

12 ประเมินความเสี่ยง 1. ข้อมูลย้อนหลัง 2. ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 3. ประเพณี วัฒนธรรม วิถี ชีวิต 4. ผู้บริหารให้ ความสำคัญ ความรุนแรง โอกาส ผู้ได้รับ ผลกระทบ

13 การป้องกัน ทั่วไป ทั่วไป – ความรู้ ความเข้าใจ เฉพาะโรค เฉพาะโรค – วัคซีน – ปรับเปลี่ยนความเสี่ยง พฤติกรรม พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

14 การรับมือ 1.Standard Guideline 2.SRRT 3. ซ้อมแผน – ประสานงานหลายหน่วยงาน – ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว – มีผลกระทบสูง

15 PHER

16 จะรู้เร็วได้อย่างไร สอบสวนโรค ควบคุมโรค ตรวจสอบ ควบคุมโรค แจ้งข่าว

17 อำเภอป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็ง

18 อำเภอที่มีระบบบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ดี อำเภอป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็ง

19 5 องค์ประกอบ 1. มีคณะกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดี 3. มีการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 4. มีการระดมทุนหรือการ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุมป้องกันโรคที่ สำคัญหรือเป็นปัญหา นโยบาย และการทำงานเป็น ทีม นโยบาย และการทำงานเป็น ทีม ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล การเตรียมพร้อม การเตรียมพร้อม การร่วมมือของภาคส่วน การร่วมมือของภาคส่วน ประสิทธิผล ประสิทธิผล

20 5.มีผลสำเร็จของ การควบคุม ป้องกันโรคที่ สำคัญหรือเป็น ปัญหา อำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็ง 1.มีคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 2.มีระบบระบาด วิทยาที่ดี 3.มีการวางแผน ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 4.มีการระดมทุนหรือ การสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็น รูปธรรม

21 ขอบคุณครับ 21 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข (Disease-Control Operations and Public Health Emergency Response Sector) 29-2 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google