งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Disease-Control Operations and Public Health Emergency Response Sector) 29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

2 วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ระดับภาคปี 2554”

3 โครงสร้างใหม่ สคร. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง กลุ่มแผนงานและประเมินผล กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

4 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
สนง.กลุ่มฯ ด่านควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ศูนย์วัณโรคที่ 7.1 นิคมอำนาจเจริญ IHR 2005 โรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย กิจกรรมพิเศษ

5 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

6 โรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค เลปโตสไปโรสิส มาลาเรีย
โรคในพื้นที่ โรคระดับประเทศ 1 ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค เลปโตสไปโรสิส มาลาเรีย ไข้หวัดนก พยาธิใบไม้ตับ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน ไข้สมองอักเสบ เจอี

7 โรค โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease)
โรคระดับประเทศ 2 โรคระหว่างประเทศ โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningoccal Meningitis) Strep suis Botulism ไข้ชิคุนกุนยา MDR XDR TB พิษสุนัขบ้า ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส โรคเวสต์ไนล์ไวรัส โรคไข้ทรพิษ (Smallpox) โรคซาร์ส (SARS) กาฬโรค ไข้เหลือง ไข้เลือดออกจากไวรัส (Ebola, Lassa, Marburg) โรคลิฟท์วัลลีย์

8 ภาระกิจของพวกเรา ทำอย่างไร ให้เกิดดังต่อไปนี้ ภาระกิจพิเศษ
มีโรคระบาด และมีภัยสุขภาพน้อยที่สุด ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาระกิจพิเศษ นิคมอำนาจเจริญ

9 ทำอย่างไร เตรียมความพร้อม แจ้งเร็ว รู้เร็ว ควบคุมเร็ว ก่อนระบาด
ป้องกัน รับมือ แจ้งเร็ว รู้เร็ว ควบคุมเร็ว ก่อนระบาด เมื่อระบาด

10 ทำอย่างไร มีโรคระบาด และมีภัยสุขภาพน้อยที่สุด
เตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ แจ้งเร็ว รู้เร็ว ควบคุมเร็ว มีโรคระบาด และมีภัยสุขภาพน้อยที่สุด ก่อนระบาด เมื่อระบาด ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 การเตรียมความพร้อม ประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ ป้องกัน รับมือ

12 ประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง โอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ ข้อมูลย้อนหลัง
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผู้บริหารให้ความสำคัญ ความรุนแรง โอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ

13 การป้องกัน ทั่วไป เฉพาะโรค ความรู้ ความเข้าใจ วัคซีน
ปรับเปลี่ยนความเสี่ยง พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม

14 การรับมือ Standard Guideline SRRT ซ้อมแผน ประสานงานหลายหน่วยงาน
ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบสูง

15 PHER

16 เหตุการณ์ผิดปกคิในชุมชน
จะรู้เร็วได้อย่างไร SRRT อำเภอ รพ.สต. แหล่งข่าวในชุมชน สอบสวนโรค ควบคุมโรค ตรวจสอบ แจ้งข่าว เหตุการณ์ผิดปกคิในชุมชน

17 อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง

18 อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
อำเภอที่มีระบบบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดี

19 5 องค์ประกอบ มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีระบบระบาดวิทยาที่ดี มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา นโยบาย และการทำงานเป็นทีม ระบบข้อมูล การเตรียมพร้อม การร่วมมือของภาคส่วน ประสิทธิผล

20 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีระบบระบาดวิทยาที่ดี มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

21 ขอบคุณครับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt 29-2 ธันวาคม 2553 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google