งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“AAR” การดักจับความรู้ด้วย เครื่องมือ “AAR”. เครื่องมือดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ “After Action Review (AAR)” หมายถึง เครื่องมือถอดบทเรียน หรือ องค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“AAR” การดักจับความรู้ด้วย เครื่องมือ “AAR”. เครื่องมือดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ “After Action Review (AAR)” หมายถึง เครื่องมือถอดบทเรียน หรือ องค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “AAR” การดักจับความรู้ด้วย เครื่องมือ “AAR”

2 เครื่องมือดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ “After Action Review (AAR)” หมายถึง เครื่องมือถอดบทเรียน หรือ องค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการ ปฏิบัติ บางคนเรียกว่า เครื่องมือวิเคราะห์หลัง ปฏิบัติ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การ ทบทวนหลังทำกิจกรรม ไม่ว่าการ ปฏิบัตินั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลว

3 เครื่องมือดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ “After Action Review (AAR)” มีประโยชน์อย่างไร ? เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมสามารถทำได้ดีขึ้น ในครั้งต่อไป เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมสามารถทำได้ดีขึ้น ในครั้งต่อไป เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก

4 1. กำหนดเวลา ( หลังสถานการณ์จบ สิ้นทันที ) 2. ระบุผู้เข้าร่วมในกระบวนการ ( ทุก คนในทีมงาน ) 3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ( คุยกัน ฉันมิตร ไม่จับผิด ) 4. กำหนดประเด็น ถอดบทเรียน (4 คำถามสำคัญ ) 6. เล่าประสบการณ์ภายใต้คำถาม หลัก 4 คำถาม 5. ทบทวนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ 7. วิเคราะห์แสวงหาสิ่งที่จะทำ ต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไร 8. สรุปได้ชุดข้อเสนอแนะ นำไป ปฏิบัติได้ทันที ขั้นตอนการทำ AAR

5 4 คำถามสำคัญในการใช้ เครื่องมือ AAR 1. ท่านมีความคาดหวังอะไรในการ ทำงานครั้งนั้น ? 2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคาดหวัง หรือไม่ อย่างไร ? 3. ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 4. หากท่านจะต้องดำเนินการในเรื่องนั้น ครั้งต่อไป ท่านจะทำอย่างไร ?

6 แบบบันทึกการดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ (AAR) ท่านมีความคาดหวังอะไรในการ ทำงานครั้งนั้น ? สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคาดหวัง หรือไม่ อย่างไร ? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ? หากท่านจะต้องดำเนินการในเรื่องนั้น ครั้งต่อไป ท่านจะทำอย่างไร ? 1 2 3 4

7 คาดหวังอะไร กับงานครั้งนี้ ? สิ่งที่เกิดขึ้น จริงคืออะไร ? ทำไมเป็น เช่นนั้น ? ต่อไปจะ ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น อย่างไร ?

8 ให้กลุ่มร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และสะท้อน ประสบการณ์ในการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัฒนา ชุมชน โดยใช้เครื่องมือ ดักจับความรู้หลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) ให้สมาชิกทุกคนเล่าเรื่อง ประสบการณ์การทำงานตามประเด็นต่อไปนี้ ๑. ๑ ท่านมีความคาดหวังอะไรในการเรียนรู้ จากการอบรมครั้งนี้ ๑. ๒ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคาดหวัง หรือไม่ อย่างไร ๑. ๓ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ๑. ๔ หากต้องดำเนินการในเรื่องนี้ครั้งต่อไป ผู้จัดการอบรมควรทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม ให้ทุกกลุ่มกลับเข้าที่ประชุมเวลา 14.10 น. (15.20 น.) และนำเสนอผลต่อที่ประชุม กลุ่มละ ไม่เกิน 10 นาที

9 วางแผ น ปรับปรุ ง / พัฒนา วิธีปฏบัติที่ ดี บทเรีย นต้อง แก้ไข ท่านมีความ คาดหวังอะไรใน การทำงานครั้ง นั้น ? สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เป็นไปตาม คาดหวังหรือไม่ อย่างไร ? ทำไมถึงเป็น เช่นนั้น ? ในเรื่องนี้ครั้ง ต่อไป จะ ปรับปรุง / พัฒนา อย่างไร ? AAR ทำได้ไม่ เป็นไปตาม ความคาดหวัง ทำได้เกิน ความ คาดหวัง ถอด ความรู้ เขาทำได้ อย่างไร คู่มื อ ข้อพึง ระวัง

10 สรุปเคล็ดลับการทำ AAR ควรทำ AAR ทันทีหรือเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ ทุกคนในทีมงานต้องเข้าร่วมถอดบทเรียน ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้ำเติม ตอกย้ำซึ่งกันและกัน ไม่ มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศที่ เป็นกันเอง มี " คุณอำนวย " คอยอำนวยความสะดวก กระตุ้น ตั้ง คำถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของตน ถามตัวคุณเองว่าผลที่คาดว่าควรได้รับคืออะไร หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ความแตกต่างคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง จดบันทึก เพื่อเตือนความจำว่า วิธีการใดบ้างที่คุณ ได้เคยนำมาแก้ปัญหาแล้ว

11 ข้อคิดในการทำ AAR อยากให้ทุกท่านลองนำ AAR ไปใช้กับกิจกรรม หลาย ๆ อย่าง ทั้งในส่วนของงานประจำการจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาชุมชน ต่าง ๆ AAR คงไม่ใช่คำตองสุดท้ายสำหรับงานทุกอย่าง เมื่อคนเปลี่ยน เวลาเปลี่ยน สถานที่เปลี่ยน ปัญหา ย่อมเปลี่ยน วิธีแก้ปัญหาก็ ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน AAR มิได้จบลงที่เอกสารสรุปหรือรายงาน แต่ จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติครั้งต่อไปที่เกิดจาก ทีมงานช่วยกันวางแผนให้การทำงานดีขึ้นกว่าเดิม “ คุณอำนวย ” เป็นผู้มีบทบาทหลัก ความสำเร็จ ของ AAR จึงขึ้นกับฝีมือ และประสบการณ์ของคุณอำนวยเป็นอย่างมาก


ดาวน์โหลด ppt “AAR” การดักจับความรู้ด้วย เครื่องมือ “AAR”. เครื่องมือดักจับความรู้หลังการ ปฏิบัติ “After Action Review (AAR)” หมายถึง เครื่องมือถอดบทเรียน หรือ องค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google