งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจ หลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจ หลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจ หลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

2 การพัฒนาทักษะการสรุป บทเรียน กิจกรรมตามภารกิจหลักและการ ดำเนินการจัดการความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ห้อง 500 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

3 AAR : After Action Review คือ การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติ ภารกิจที่ได้ทำผ่านไปแล้วว่ามีผลอย่างไร และมี อะไรที่เป็นความรู้ บทเรียน และสามารถนำไปใช้ ในการพัฒนาการปฏิบัติในครั้งต่อไป ทั้งของ ตนเองและบุคคลอื่น

4 ประโยชน์ของ AAR 1. เกิดองค์ความรู้ได้เร็ว / ทันเวลา ทันใช้งาน ( Just in Time Learning ) 2. เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำงานเป็นทีม 3. เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการรับฟังกันและกัน ผู้ใหญ่ฟังเด็ก เด็กกล้าแสดงความเห็น 4. ข้อมูลความรู้เกิดการแพร่กระจายได้รวดเร็วจาก การสื่อสารที่ดีของทีม 5. ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรจะสูงขึ้น ดีขึ้น

5 เป้าหมายของ AAR ยกระดับความรู้คน เพื่อยกระดับการทำงาน หลักการสำคัญของ AAR เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ บุคคล เน้นการชื่นชม ไม่ใช่การตำหนิหรือจับผิด เลี่ยง ( ไม่มี ) การสั่งการในกระบวนการ AAR แสดงข้อมูลความคิดในมุมของตนอย่างอิสระ สร้างสรรค์

6 สรุป 6 คำถามสำคัญใน AAR 1. อะไรคือเป้าหมายที่เราตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้น ? 2. อะไรคือสิ่งที่ทำได้ดี / เกินคาด เพราะอะไร ? 3. อะไรคือสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี เพราะอะไร ? 4. ควรจะมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง ? 5. บทเรียนที่ได้ / เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้ ? 6. บทเรียนที่ได้จะนำไปพัฒนางานครั้งต่อไป อย่างไร ?

7 กระบวนการของ AAR 7 ขั้นตอน 1. นัดหมาย / จัดประชุมสรุปความรู้ร่วมกันโดยเร็ว 2. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด ไม่ … ฯ 3. มีคุณอำนวยคอยกระตุ้น ตั้งคำถาม ดูกติกากลุ่ม 4. มีการรวบรวมประเด็นความสำเร็จ / ให้เป็น รูปธรรม 5. รวบรวมปัญหา / จุดอ่อนและหาสาเหตุที่ชัดเจน 6. ร่วมกันสรุปและบันทึกความรู้ที่เกิดขึ้น 7. นำความรู้ที่ได้รับเป็นทุนที่ดีในการทำงาน ต่อไป

8 หลักปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม AAR ให้และรับข้อมูลป้อนกลับในบรรยากาศที่เป็น กันเอง พูด / คิด / สื่อสารเชิงบวก ไม่ตำหนิ / บ่น เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับ ฟังความคิดเห็น รับฟัง + ให้เกียรติ ไม่หักล้าง / กีดขวางความคิด ผู้อื่น มีส่วนร่วมในสิ่งที่รู้ ไม่แสดงท่าทีเฉยๆ / ไม่อยากมีส่วนร่วม

9

10 เอกสารอ้างอิง จากหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสรุป บทเรียน รุ่นที่ 3 โดย อ. นิพัทธ์ กานตอัมพร สถาบันเมธา ฟอรั่ม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจ หลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google