งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสง ค์  พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงาน คบส. ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสง ค์  พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงาน คบส. ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสง ค์  พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงาน คบส. ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ ชุมชน  พัฒนา Software และคลังความรู้การ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ ชุมชน

3 รูปแบบการจัดเวที ใช้การเล่าเรื่องราว และ AAR เพื่อ  การสกัดความรู้  ถอดกิจกรรมตัวเอง สรุป บทเรียน แต่ละ พื้นที่ จัดเวทีใหญ่เพื่อ ถอดบทเรียน ภาค / ประเทศ เปิดเวทีครั้ง ต่อไป ประเด็นงานที่ สนใจ - ค้นหาและนำเสนองานที่ จะทำ ในครั้งต่อไป - ฝึกเล่าเรื่องและบันทึก การทำงาน คลัง ความรู้ ในเวป ไซด์  สร้างกรอบแนวคิดพัฒนา ร่วมกัน  เรียนรู้กระบวนการการจัดการ ความรู้ ในด้าน o ฝึกการเป็น Facilator o การเล่าเรื่องราว o การถอดบทเรียน o การฝึกเขียน o AAR(After Action Review)  คาดหวังอะไร  ที่ทำไว้ได้ผลอย่างไร ตามที่คาดหวัง  ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง  จะทำให้ดีขึ้นอย่างไรใน ครั้งต่อไป การพัฒนา Software  จัดทำฐานข้อมูล ด้าน Key Person, องค์ความรู้, พื้นที่ เครือข่าย - ทำ Weblog เน้น บันทึกเล่า เรื่องของสมาชิกในเครือข่าย

4 OUTCOME  ได้องค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคในมิติต่างๆ ของชุมชน  ได้การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง ของเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคใน ระดับชุมชน  ได้ software ด้านการจัดการความรู้ ของ อสม. และข้อมูลของเครือข่ายที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

5 ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคใน ระดับชุมชน • อปท. กับการควบคุมพื้นที่ขายเหล้า บุหรี่ในชุมชน • อสม. กับการเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง ในอาหาร • วิทยุชุมชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภค • การรณรงค์ส่งเสริมการผลิตอาหาร ปลอดภัย • รณรงค์แหล่งจำหน่าย / บริการอาหาร สะอาด • ยาชุดยา แก้ปวด ในชุมชน • การรู้เท่าทันการขายตรง • ชุมชนต้นแบบด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค

6 พื้นที่ เป้าหมาย  11 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง : ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ : นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง ภาคอีสาน : ขอนแก่น, สุรินทร์, สกลนคร ภาคใต้ : สงขลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง

7 สรุปบทเรียน และ ผลของการดำเนิน ของโครงการใน 3 ประเด็น

8 บทเรียนที่ได้รับจากการใช้ กระบวนการ KM เริ่มต้นจากชุมชน มีการตั้งเป้าประสงค์ของ งานคุ้มครองผู้บริโภค เกิดการสร้างกลุ่ม ทีมงาน ภาคี เครือข่าย มีการจัด ภาระกิจหน้าที่แต่ละ กลุ่มที่เกี่ยวข้องใน ชุมชน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (LO/KM) เพื่อให้เกิดการ ปรึกษาหารือ รับฟังอย่าง เป็นกัลยาณมิตร สร้างการ ทำงานเป็นทีม • เกิดโครงการ / กิจกรรมงานคคส. ในชุมชน • เกิด CoPs ( ชุมชนนัก ปฏิบัติการ ) องค์ความรู้ใหม่ • ที่เป็นการสร้างผลผลิต / นวตกรรม • เชิงกระบวนการทำงานที่ ทำให้คนทำงานเกิดความสุข • ปัจจัยที่ก่อให้ เกิด ผลสำเร็จในการดำเนินงาน เวทีการถอด บทเรียน (KM)

9 พัฒนาองค์ความรู้การ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน (1) พัฒนาองค์ความรู้การ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน

10

11

12

13

14

15 2) สร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (2) สร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค • การจัดการความรู้เป็นกระบวนการเชิงปฏิบัติการที่ ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาในชุมชน และค้นหา รูปแบบการแก้ไขปัญหา ทำให้ชาวบ้านมีการปรับ กระบวนทัศน์ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เกิด กระบวนการสร้างทีมงานให้มีศักยภาพ และนำไปสู่ การเปลี่ยนแนวคิด และการสร้างจิตสำนึกใหม่ สิ่งที่พบในกระบวนการ คือ การ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในเรื่องวิถีการ ผลิต จากเน้นการพึ่งพิงอาหารใน ตลาด มาสู่การผลิต การปลูกเพื่อ การบริโภคเองในชุมชน และ ชุมชนเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาผลิต อาหารปลอดภัยที่ชัดเจน

16 • สร้างแนวทางการทำงานในลักษณะ เครือข่าย โดยเน้นลักษณะการที่เอาใจ แลกกันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข ความรู้ที่เกิดขึ้น เกิดจาก กระบวนการสะท้อนข้อมูล เพื่อรวบรวม พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ทำ ให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาแบบองค์ รวม อันจะนำไปสู่การสร้างวิธีคิด เพื่อ การพึ่งพาตนเอง • เกิดการสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ เกิดการ พิทักษ์สิทธิของ ชุมชน

17 • มีเว็บไซต์ใช้งานได้, มีคลัง ความรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภค 11 จังหวัด • พัฒนาเทคนิคการเขียน เล่า เรื่อง บนเวปไซต์ • พัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น เครื่องมือสื่อสารระหว่าง เครือข่าย • สร้างฐานข้อมูลอสม. ดีเด่น สาขาคุ้มครองผู้บริโภค (3) คลังความรู้ : การพัฒนา เวปไซต์ โดยใช้ weblog

18 www.phcblog.net

19

20


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสง ค์  พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงาน คบส. ให้กับ อสม. และเครือข่ายใน ชุมชน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google