งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการนำเสนอผลงาน ของ PCT และระบบสำคัญ เพื่อเตรียมเสนอให้ผู้เยี่ยมสำรวจ Surveillance Survey 19-20 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการนำเสนอผลงาน ของ PCT และระบบสำคัญ เพื่อเตรียมเสนอให้ผู้เยี่ยมสำรวจ Surveillance Survey 19-20 กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการนำเสนอผลงาน ของ PCT และระบบสำคัญ เพื่อเตรียมเสนอให้ผู้เยี่ยมสำรวจ Surveillance Survey 19-20 กรกฎาคม 2555

2 แนวทางการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน นำเสนอในลักษณะการตามรอย โดยเน้นการพาผู้ เยี่ยมตามรอยในวัสดุ ผู้ป่วย หรืองานหลักที่สำคัญ โดยใช้แนวคิด 3P การพาผู้เยี่ยมตามรอย หมายถึง – การเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นที่ทำได้ดีแล้ว โดยเล่าวัตถุประสงค์ กระบวนการ และผลที่ได้รับ – การเล่าการแก้ไขปัญหา / ความเสี่ยง / อุบัติการณ์ที่สำคัญ ( CQI) – เล่าผลจากการทบทวนต่างๆ เช่น การทบทวนอุบัติการณ์ ทบทวน ความเสี่ยง หรือทบทวนตัวชี้วัด หลังจากการทบทวนแล้วนำมาพัฒนา อะไรต่อ ระวังการรักษาเวลา อย่าใช้เวลานาน พยายามสรุปบทเรียน / ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ เยี่ยมก่อนจะออกจากหน่วยงาน การเตรียม Surveillance Survey วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555

3 การนำเสนอของระบบ / PCT ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ยุติการนำเสนอทันทีเมื่อ ครบเวลา 10 นาที เป้าหมายของการนำเสนอเพื่อให้ผู้เยี่ยมคุ้นเคย กับระบบงานและประเด็นสำคัญของ รพ. จัดเตรียม slide หรือเอกสารเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นภาพรวม ซึ่งจะมีการนำเสนอ ( ใน เวลาไม่เกิน 10 นาที ) ส่วนที่เป็นรายละเอียดขยายความ ซึ่งจะ นำเสนอเมื่อผู้เยี่ยมถามรายละเอียดในเรื่อง นั้น เนื้อหาของภาพรวมที่จะนำเสนอ ปัญหาหรือความเสี่ยงสำคัญ ( พร้อมข้อมูล ประกอบ ) ความพยายามในการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น การเชื่อมโยงกับระบบงานต่างๆ และ เป้าหมายตามกลยุทธ์ของ รพ.

4 สำหรับ PCT เน้นการนำเสนอ ราย โรคที่สำคัญ โดยการเน้นประเด็น สำคัญในกระบวนการดูแล (Highlight) ซึ่งจะไม่เสียเวลาและ ได้เห็นประเด็นสำคัญจำนวนมากใน แต่ละ PCT เน้นการ Benchmarking กับ องค์กรที่เป็นมาตรฐานและ การสร้าง เครือข่าย การนำเสนอของ PCT

5 5 ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดผลดี เมื่อไม่เข้าใจคำถาม ขอให้ผู้เยี่ยมสำรวจอธิบายจุดมุ่งหมายของ คำถาม ขอแปลความหมายของคำถามตามความ เข้าใจ และทดลองตอบสั้นๆ เมื่อไม่เห็นด้วยกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ของผู้เยี่ยมสำรวจ ขอคำอธิบายเหตุผลหรือข้อมูลประกอบ ขอทางเลือกที่เป็นไปได้เพิ่มเติม มุ่งไปที่ทิศทางการพัฒนาข้างหน้าของ รพ. ว่าจะมีทางเลือกหรือลำดับขั้นอย่างไร อย่า เสียเวลากับอดีตและปัจจุบัน หลีกเลี่ยงทั้งการปฏิเสธและการยอมรับทันที โดยไม่ใช้เหตุผลไตร่ตรอง

6 6 การสรุปบทเรียน ทีมงานของ รพ. สรุปประเด็นก่อนว่าได้รับ บทเรียนอะไรบ้าง มีแผนและเป้าหมายการ พัฒนาต่อไปอย่างไร หลังจากที่ได้รับฟัง คำถามต่างๆ และให้ผู้เยี่ยมสำรวจเพิ่มเติมใน ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เยี่ยมสำรวจใน ประเด็นที่เห็นว่าทำได้ยาก


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการนำเสนอผลงาน ของ PCT และระบบสำคัญ เพื่อเตรียมเสนอให้ผู้เยี่ยมสำรวจ Surveillance Survey 19-20 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google