งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

After Action Review - AAR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "After Action Review - AAR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 After Action Review - AAR

2 สมาชิกกลุ่ม 3 นาย เนรมิต เทพนอก สชป.8 นาย นิธิ วรมงคล สชป.2
นาย เนรมิต เทพนอก สชป.8 นาย นิธิ วรมงคล สชป.2 นาง อารีย์ รักวาทิน ศท. นาย พรสิทธิ์ สิทธิวันชัย สชป.5 นาย วิวัฒน์ ฐิติรัตน์อัศว์ สชป.8 นาย สนธยา จั่นบำรุง สชป.11 นาย นพดล สินไพบูลย์ สชป.12 นาย ปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ สชป.6 นาย มารุต วงศ์สถาพร สชป.7 นาง ทิฆัมพร ทาทอง กกพ. นาย ผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ สชป. 10 นาย ศรัณย์ จันทร์อิฐ สชป.7

3 ประเด็นที่ต้องสรุป ได้อะไรบ้างจากการแข่งขัน (ผลงาน)
ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป อย่างไร จะแนะนำทีมอื่นๆ อย่างไร Instructor Notes: Continued from last slide… In order to conduct an After Action Review, the controllers must be very observant during the exercise. Instructors should train controllers to: Identify key events and how they were handled by the participants, and Identify any problems encountered and their source, including issues related to the ER plan, personnel preparedness and training, and/or the exercise simulation.

4 เป้าหมาย ระบบ บทบาทสมาชิก บรรยากาศ
Teamwork องค์ประกอบของทีม เป้าหมาย ระบบ บทบาทสมาชิก บรรยากาศ

5 ลักษณะทีมงานที่ดี สมาชิกทีมยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
สมาชิกทีมยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น มีเสียงหัวเราะอยู่ทั่วไปในทีม เชื่อมั่นในความสามารถของทีมและตนเอง บรรยากาศในทีมถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจ

6 รูปแบบการทำงานเป็นทีม
1. ต่างคนต่างทำ 2. ร่วมคิดร่วมทำ 3. คัดเลือกคนมาทำ Instructor Notes: In order to conduct an After Action Review, the controllers must be very observant during the exercise. They must specifically do the following: Note if the objectives of the exercise are being met by the participants; Determine whether the participants are fulfilling the duties of their assigned roles; Determine whether communications between participants are effective; Continued on next slide…

7 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาทีมงาน
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์

8 Team Learning คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้ ความคิด มุมมอง ประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เพิ่มขึ้น

9 AAR :After Action Review
คือการประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติในภารกิจที่ได้ทำไปแล้วว่ามีผลอย่างไร และมีอะไรที่เป็นความรู้ บทเรียน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในครั้งต่อไป ทั้งของตนเอง และบุคคลอื่น

10 กระบวนการของ AAR 1. จัดเวที / ประชุม / ถอดองค์ความรู้
2. รวบรวมประเด็นความรู้/ปัญหาให้เป็นรูปธรรม 3. สร้างระบบ/พื้นที่รองรับความรู้นั้น (คลังความรู้) 4. สื่อสาร/แจ้ง/เปิดช่องทางในการเข้าหาคลังความรู้นั้น 5. สร้างระบบรองรับการต่อยอดความรู้นั้นๆให้ทันสมัย

11 The End


ดาวน์โหลด ppt After Action Review - AAR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google