งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

After Action Review - AAR After Action Review - AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "After Action Review - AAR After Action Review - AAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 After Action Review - AAR After Action Review - AAR

3 สมาชิกกลุ่ม 3 นายเนรมิตเทพนอกสชป.8 นายนิธิวรมงคลสชป.2 นางอารีย์รักวาทินศท. นายพรสิทธิ์สิทธิวันชัยสชป.5 นายวิวัฒน์ฐิติรัตน์อัศว์สชป.8 นายสนธยาจั่นบำรุงสชป.11 นายนพดลสินไพบูลย์สชป.12 นาย ปิยะลืออุติกุลวงศ์สชป.6 นายมารุตวงศ์สถาพรสชป.7 นาง ทิฆัมพรทาทองกกพ. นายผดุงศักดิ์ผ้าเจริญสชป. 10 นายศรัณย์จันทร์อิฐสชป.7

4 ประเด็นที่ต้องสรุป 1. ได้อะไรบ้างจากการ แข่งขัน ( ผลงาน ) 2. ต้องปรับปรุงในครั้ง ต่อไป อย่างไร 3. จะแนะนำทีมอื่นๆ อย่างไร

5 องค์ประกอบ ของทีม 1. เป้าหมาย 2. ระบบ 3. บทบาท สมาชิก 4. บรรยากาศ Teamwork

6 ลักษณะ ทีมงานที่ดี สมาชิกทีมยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น สมาชิกทีมยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น มีเสียงหัวเราะอยู่ทั่วไปในทีม มีเสียงหัวเราะอยู่ทั่วไปในทีม เชื่อมั่นในความสามารถของ ทีมและตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของ ทีมและตนเอง บรรยากาศในทีมถ้อยทีถ้อย อาศัย บรรยากาศในทีมถ้อยทีถ้อย อาศัย ช่วยเหลือกันและกันด้วยความ เต็มใจ ช่วยเหลือกันและกันด้วยความ เต็มใจ

7 รูปแบบการทำงานเป็นทีม 1. ต่างคน ต่างทำ 2. ร่วมคิด ร่วมทำ 3. คัดเลือก คนมาทำ

8 ปัจจัยความสำเร็จในการ พัฒนาทีมงาน การแก้ไขปัญหาและ ตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์

9 Team Learning คือการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม โดยอาศัย ความรู้ ความคิด มุมมอง ประสบการณ์ ของสมาชิกทุกคนมา แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้ เกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถของ ทีมให้เพิ่มขึ้น

10 AAR :After Action Review คือการประชุมกลุ่ม เพื่อทบทวนการ ปฏิบัติในภารกิจที่ได้ ทำไปแล้วว่ามีผล อย่างไร และมีอะไรที่ เป็นความรู้ บทเรียน และสามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติในครั้ง ต่อไป ทั้งของตนเอง และบุคคลอื่น

11 กระบวนการ ของ AAR 1. จัดเวที / ประชุม / ถอดองค์ความรู้ 2. รวบรวมประเด็นความรู้ / ปัญหาให้เป็น รูปธรรม 3. สร้างระบบ / พื้นที่รองรับความรู้นั้น ( คลัง ความรู้ ) 4. สื่อสาร / แจ้ง / เปิดช่องทางในการเข้าหา คลังความรู้นั้น 5. สร้างระบบรองรับการต่อยอดความรู้นั้นๆ ให้ทันสมัย

12 The End


ดาวน์โหลด ppt After Action Review - AAR After Action Review - AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google