งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) คือ กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องจริงหรือสมมติขึ้นจากความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) คือ กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องจริงหรือสมมติขึ้นจากความเป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) คือ กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องจริงหรือสมมติขึ้นจากความเป็นจริง โดย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการฝึกให้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือเสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวางและ นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 1. เรียนรู้และเผชิญปัญหาจาก กรณีศึกษาที่กำหนด 2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงและส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 4. สามารถนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตจริง

3 ขั้นตอนการ จัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการ จัดการเรียนรู้ 1. นำเสนอกรณีศึกษาและประเด็น คำถามเพื่อ การอภิปราย 2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยตามความ เหมาะสม แล้วให้ศึกษากรณีศึกษา 3. ให้เวลาศึกษากรณีศึกษาอย่างเพียงพอ 4. สมาชิกหาคำตอบตามประเด็นที่ผู้สอน กำหนด

4 5. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย ประเด็น คำถาม เพื่อให้ได้ข้อสรุปของกลุ่มย่อย 6. นำเสนอผลข้อสรุปของกลุ่มย่อยเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและ สรุป สาระสำคัญ ข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้ 8. ประเมินผลการเรียนรู้

5 กรณีศึกษา ที่ดี กรณีศึกษา ที่ดี 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. มีเนื้อเรื่องกะทัดรัดเหมาะสมกับเวลา 3. เป็นกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอและไม่ สลับซับซ้อนเกินไป 4. หากเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นต้องให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริง 5. เนื้อเรื่องจะต้องไม่กระทบกระเทือน ขนบประเพณีท้องถิ่น

6 ข้อจำกัด ข้อจำกัด 1. ถ้าผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ ไม่แตกต่าง การอภิปรายจะไม่กว้างขวาง 2. กรณีที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง ทำให้ การแก้ปัญหาไม่ได้นำไปปฏิบัติจริง 3. ถ้าผู้นำกลุ่มขาดประสิทธิภาพ จะทำให้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ผลดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) คือ กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องจริงหรือสมมติขึ้นจากความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google