งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่อผลงาน พิมพ์ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน พิมพ์ชื่อผู้เสนอผลงาน พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทร และ email ในการติดต่อ พิมพ์ประเภทของผลงานซึ่งมี 4 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่อผลงาน พิมพ์ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน พิมพ์ชื่อผู้เสนอผลงาน พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทร และ email ในการติดต่อ พิมพ์ประเภทของผลงานซึ่งมี 4 ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่อผลงาน พิมพ์ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน พิมพ์ชื่อผู้เสนอผลงาน พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทร และ email ในการติดต่อ พิมพ์ประเภทของผลงานซึ่งมี 4 ประเภท ดูได้จากเอกสารแนะนำในการส่งผลงานฯ

2 หน้าที่ 2 พิมพ์ชื่อทีมที่นี่และระบุรายชื่อสมาชิก และตำแหน่งงานไว้ด้านล่าง  คุณ..................................(ตำแหน่งงาน) (กรณีที่เป็นผลงานดำเนินการคนเดียวไม่ต้องใช้สไลค์แผ่นนี้)

3 หน้าที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา  แสดงวิธีการวิเคราะห์ปัญหา เครื่องมือทางด้านการยศาสตร์ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ตามหลักการด้านการยศาสตร์  แสดงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านการยศาสตร์  ควรแสดงรูปหรือวีดีโอประกอบการอธิบายจะช่วยให้การ นำเสนอปัญหาเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินข้อหนึ่ง

4 หน้าที่ 4 รายละเอียดของงาน ก่อนการปรับปรุง  ให้อธิบายของงานทั้งลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักร ให้ชัดเจน ระบุตัวเลขต่างๆ ของข้อมูลถ้ามี  ให้อธิบายถึงลักษณะ วิธีการใช้งานและวิธีการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน  ควรแสดงรูปหรือวีดีโอประกอบการอธิบายจะช่วยให้การ นำเสนอปัญหาเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินข้อหนึ่ง

5 หน้าที่ 5 รายละเอียดของงาน หลักการปรับปรุง  ให้เปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการปรับปรุง  ให้อธิบายของงานทั้งลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักร ให้ชัดเจน ระบุตัวเลขต่างๆ ของข้อมูลถ้ามี  ให้อธิบายถึงลักษณะ วิธีการใช้งานและวิธีการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน  ควรแสดงรูปหรือวีดีโอประกอบการอธิบายจะช่วยให้การ นำเสนอปัญหาเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินข้อหนึ่ง

6 หน้าที่ 6 การแก้ไขปัญหา  ให้อธิบายวิธีการที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด  ควรใช้รูปหรือวิดีโอมาช่วยประกอบการอธิบายเพื่อให้การ นำเสนอชัดเจน มากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งเกณฑ์ของการประเมิน  การแก้ปัญหาอาจทำได้ทั้งในลักษณะการจัดการ เช่น เปลี่ยน วิธีการทำงานใหม่ หรือ ใช้หลักการวิศวกรร ในการประดิษฐ์ เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการทำงาน หรือ เป็นการปรับ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์  ควรจะมีวิธีการในการวัด รวบรวม และประเมินปัญหาต่างๆ ได้ เป็นระดับคะแนนหรือตัวเลขที่ใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวมีระดับลดลงหลังการปรับปรุง

7 หน้าที่ 7 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา  ให้อธิบายผลลัพธ์ที่ไดจากการแก้ปัญหา  ผลลัพธ์ที่ได้ควรมีการระบุค่าที่วัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เช่นวัด เป็นคะแนนจำนวนเงิน เวลา ปริมาณ เป็นต้น  ตัวอย่างผลลัพธ์จากการควรจะประกอบด้วย  จำนวนการบาดเจ็บ หรือความเมื่อยล้าที่ลดลง  ความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้น  จำนวนค่ารักษาพยาบาล จำนวนวันขาดงานเนื่องจากบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยลดลง เป็นต้น  ระดับของความเสี่ยงต่างๆ ลดลง  จำนวนความผิดพลาดในการทำงานที่ลดลง  คุณภาพของงานดีขึ้น  ความสะดวกสบายในการทำงาน เวลาในการทำงานเร็วขึ้น เนื่องจากลด ระยะการเคลื่อนไหว ทำให้คล่องตัว  ผลผลิตมากขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนวิธีการทำงาน มีเครื่องมือมาช่วย เป็นต้น

8 หน้าที่ 8 ข้อส่งสัยในการเตีรยมเอกสาร หากท่านมีข้อสงสัยใดในการจัดเตรียมการเสนอผลงาน สามารถสอบถามได้ที่ สมาคมการยศาสตร์ไทย Email: ergo@est.or.th www.est.or.th

9 ตัวอย่างของการดำเนินงาน เพื่อส่งผลงานประเภททีม

10 ชื่อโครงการหรือกิจกรรม :_____________________________________________________ • ชื่อหัวหน้าทีม :___________________________ ตำแหน่ง งาน __________________ • รายชื่อสมาชิกของทีมงานที่อยู่ในสถานีงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น : • ______________________________ ตำแหน่งงาน __________________ • ______________________________ ตำแหน่งงาน ___________________ • รายชื่อสมาชิกของทีมงานที่มาจากทีมงานด้านการยศาสตร์ : • ______________________________ ตำแหน่งงาน __________________ • ______________________________ ตำแหน่งงาน ___________________ •วันที่เสร็จ :__________________________________________________ •หมายเหตุ:__________________________________________________

11 บันทึกการปรับปรุงงานด้วยวิธีการไคเซ็น ป้อนรายละเอียด บริเวณนี้ ป้อนรายละเอียด บริเวณนี้ ป้อนรายละเอียด บริเวณนี้ วางภาพ หรืออธิบายรายละเอียด ก่อนทำการปรับปรุงบริเวณนี้ วางภาพ หรืออธิบายรายละเอียด หลังทำการปรับปรุงบริเวณนี้ ก่อนทำการ ปรับปรุง หลังทำการปรับปรุง พื้นที่ปฏิบัติงาน:รายละเอียดของปัญหา:สื่งที่ได้ดำเนินการ:ผลลัพธ์จากการดำเนินการ: ป้อนรายละเอียด บริเวณนี้

12 ตัวอย่างคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ถาม อะไรคือปัญหาที่ต้องการจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไข? ตอบ ถาม มีการวัดปัญหาทางด้านการยศาสตร์ด้วยข้อมูลทางสถิติ หรือเครื่องมือ ในการประเมินความเสี่ยงอย่างไร? ตอบ ถาม ผลกระทบของปัญหาที่มีต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างไร ตอบ ถาม ผลกระทบของปัญหาที่มีต่อคุณภาพในการทำงานเป็นอย่างไร ตอบ ถาม ผลกระทบของปัญหาที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไร ตอบ ถาม มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อปัญหาทางด้านการยศาสตร์มีอะไรบ้าง ตอบ ถาม ปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยหลักของปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข? ตอบ ถาม ได้ดำเนินการอะไรเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัจจัยหลักของปัญหา? ตอบ ถาม สภาพหรือสถานะหลังการปรับปรุงในเชิงสถิติหรือตัวเลขเป็นอย่างไร? ตอบ ถาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง ? ตอบ ถาม ได้ดำเนินการอะไรเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำอีกในอนาคต? ตอบ หมายเหตุ ให้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นตัวเลขไว้ในเอกสารหน้าถัดไป ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน Measurement การวัด สถานะปัจจุบัน Define การนิยาม ปัญหา Analyze การวิเคราะห์ปัญหา Improve การปรับปรุงปัญหา Control การควบคุมปัญหา

13 หมายเหตุ : สำหรับตัวชี้วัดใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงกรุณาใส่ N/A หรือ ไม่ได้ทำการพิจารณา : สามารถปรับแต่งหรือเพิ่มเติมตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการปรับปรุง


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่อผลงาน พิมพ์ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน พิมพ์ชื่อผู้เสนอผลงาน พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทร และ email ในการติดต่อ พิมพ์ประเภทของผลงานซึ่งมี 4 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google