งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล

2 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในภาพรวมของงานติดตามและ ประเมินผลในโครงการ • ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญของงานติดตามและ ประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานโครงการที่ดียิ่งขึ้น • ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้และความเข้าใจในเรื่องการ ติดตามและประเมินผลไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการของ ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการอบรมวัตถุประสงค์ของการอบรม

3 MonitoringการติดตามMonitoringการติดตาม MonitoringการติดตามMonitoringการติดตามMonitoringการติดตามMonitoringการติดตาม MonitoringการติดตามMonitoringการติดตาม Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management วงจรการติดตาม ประเมินผลโครงการ

4 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management นิยามการติดตาม (Monitoring) • การรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะๆ ของการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการนำข้อมูล มาช่วยให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด • ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ ดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะ ดำเนินโครงการ • กระบวนการวัดหรือตรวจสอบที่ทำเป็นประจำ ทำเป็นช่วงๆ

5 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management วัตถุประสงค์ของการติดตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม • แก้ไขปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ • ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน • ติดตามว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

6 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • การประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (value judgment) ของผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ ดำเนินงานโครงการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ ติดตามผลจากการดำเนินงานในแต่ละช่วง • กระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วย ตัดสินใจที่ดีสำหรับทางเลือกที่เป็นไปได้หลายๆ ทาง (Stufflebeam, 1971) • การวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงาน ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม ผลจากการดำเนินงานในแต่ละช่วงของโครงการ นิยามของการประเมินผล (Evaluation)

7 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management  นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร?  นำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของงานหรือโครงการ  รู้ปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค หรือสนับสนุนการดำเนินโครงการ  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของการประเมินผลประโยชน์ของการประเมินผล

8 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • แสวงหาคุณค่าของสิ่งที่ได้ดำเนินการไป • นำบทเรียนที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานใน อนาคต • คำนึงถึงคน สังคม และสิ่งแวดล้อม • ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องและลึกซึ้ง • ทำแบบเป็นระบบ มีแผนก่อนการประเมิน • ใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม หลักการสำคัญของการประเมินผลหลักการสำคัญของการประเมินผล

9 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อะไร จึง แบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ • แบบระหว่างการดำเนินการ เพื่อเป็นบทเรียนในการปรับปรุง งานที่กำลังทำอยู่ หลังการประเมินอาจมีการปรับแผนการ ดำเนินงาน กรอบการทำงาน จุดอ่อน ไม่มากหรืออาจทั้งหมด • แบบสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับโครงการใหม่ • แบบหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อประเมินผลตก กระทบ หรือผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว  ประเมิน Outputs (หลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 1-3 ปี)  ประเมิน Results/Outcomes (หลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 3-5 ปี)  ประเมิน Impacts (หลังสิ้นสุดโครงการแล้วนานกว่า 5 ปี) วัตถุประสงค์ของการประเมินผลวัตถุประสงค์ของการประเมินผล

10 ประเด็น พิจารณา การติดตามการประเมินผล วัตถุประสงค์ • เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการดำเนินงาน • ติดตามความก้าวหน้าของ แผน/ผล • เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมและ กำหนดวิธีการสนับสนุนที่ เหมาะสม • ปรับปรุง/แก้ไขการทำงาน • กระตุ้นเตือนผู้รับผิดชอบให้ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน กรอบเวลาและระบบ งบประมาณ • ประเมิน/วิเคราะห์ผลจากข้อมูล การดำเนินงานและผลที่เกิดจาก โครงการโดยรวม • เปรียบเทียบผลกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ • ใช้ข้อมูลมาประเมินความสำเร็จ ของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร • การเรียนรู้ร่วมกันและนำผลหรือ บทเรียนมาใช้ในการดำเนินงาน ระยะต่อไปหรือโครงการต่อไป ความแตกต่าง: การติดตามกับประเมินผล

11 ประเด็น พิจารณา การติดตามการประเมินผล ข้อมูล • รวบรวมข้อมูลปัจจัยนำเข้า • กระบวนการและผลของ โครงการ • ข้อมูลจากการติดตามสามารถ นำมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ การประเมินผลเพื่อตัดสินคุณค่า ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน ช่วงเวลา ปฏิบัติ • เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ เป็นต้น • เป็นช่วงๆ เช่น ระหว่างดำเนินงาน สิ้นสุดโครงการ และหลังสิ้นสุด โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง เป็นต้น วิธีการ • เป็นการติดตามงานโดยใช้ แผนเป็นกรอบอ้างอิง ถือเป็น ส่วนสำคัญของการบริหาร จัดการ • เป็นการตัดสินคุณค่าของ โครงการโดยเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ใช้ ประโยชน์ • ผู้ปฏิบัติ (เน้น) • ผู้บริหาร • ผู้ปฏิบัติ • ผู้บริหาร (เน้น) ความแตกต่าง: การติดตามกับประเมินผล

12

13 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management “การติดตาม” และ “การประเมินผล” เป็น กระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นกลไกสำคัญที่ช่วย ให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสามารถกำกับ ทบทวน และดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและการประเมินผลการติดตามและการประเมินผล

14 ความหมาย การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ทันต่อสถานการณ์ จากการ สะท้อนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ใน การพัฒนาโครงการ/การพัฒนาศักยภาพทีมงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การประเมินผลเพื่อเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)

15 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • ยกระดับการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ แหล่งทุนที่สนับสนุน • ความเป็นเจ้าของร่วม หรือสำนึกของความเป็นชุมชน • การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ แตกต่างกัน • ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ ดำเนินงาน หลักการของการประเมินเสริมพลังหลักการของการประเมินเสริมพลัง

16 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในโครงการ • การพิจารณาข้อค้นพบต่างๆ จากการดำเนินงานร่วมกัน ทั้ง ในด้านความสำเร็จ อุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข และสิ่งที่ได้ เรียนรู้ • สร้างความตระหนักและความเป็นเจ้าของร่วม • เสริมสร้างประสบการณ์ร่วม คุณลักษณะของการประเมินเสริมพลังคุณลักษณะของการประเมินเสริมพลัง

17 การประเมินผลทั่วไป VS การประเมินผลเสริมพลัง ข้อพิจารณาการประเมินผลทั่วไปการประเมินผลเสริมพลัง 1) วัตถุประสงค์ • เน้นผลลัพธ์ และ ความคุ้มค่าของการ ใช้ทรัพยากร • เน้นการเรียนรู้ การ นำมาปรับใช้ และการ จัดการความรู้ 2) กระบวนการ • รูปแบบทางการ • มีปฎิสัมพันธ์น้อย • กระบวนการมีส่วนร่วม และสะท้อนกลับ 3) ผู้เข้าร่วม • ผู้ประเมิน /ผู้ถูก ประเมิน หรือ แหล่งข้อมูล • ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 4) การใช้ประโยชน์ • แหล่งทุน • พัฒนางาน • พัฒนาทีม


ดาวน์โหลด ppt Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google