งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ การตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ การตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ การตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

2 ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรเทคนิคในการตรวจ การสหกรณ์ ” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 180 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2552 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2552

3 หัวข้อการอบรม ∆ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจการสหกรณ์ ∆ ระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ∆ เทคนิคในการตรวจการสหกรณ์ ∆ อภิปรายกลุ่ม “ เทคนิคในการตรวจ การสหกรณ์ ” ∆ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

4 ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการ กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ระดับพื้นที่ / จังหวัด เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ในการ ตรวจการสหกรณ์ร่วมกัน จำนวน 1,500 คน จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ระหว่างเดือนมกราคม – เดือน กุมภาพันธ์ 2553

5 หัวข้อในการอภิปราย @ การเตรียมการก่อนเข้าตรวจการ สหกรณ์ @ แนวทางและวิธีการในการตรวจ การสหกรณ์ @ ปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจ การสหกรณ์ @ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ @ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่ ตรวจพบ

6 วิธีดำเนินการ O กรมโอนเงินให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดและพื้นที่ O จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ O พื้นที่จังหวัดจัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 เล่ม ส่งสำนักนายทะเบียนและ กฎหมายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

7 สรุปหลักสูตรการตรวจการ สหกรณ์มี 2 กิจกรรม ∆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น เพื่อเป็น ผู้แทนในการเผยแพร่ ความรู้ที่ได้รับให้ผู้ร่วมงานและไป ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ∆ ประชุมผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอสรุปผลการประชุมส่งให้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สนม. ในปีนี้จะสรุปประเมินผลการทำ workshop เป็น เอกสารให้จังหวัด

8 หัวข้อในการอภิปราย @ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจการ สหกรณ์ตาม วิธีการและคำแนะนำที่กรมฯ กำหนด @ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคนั้นๆ

9 หัวข้อในการอภิปราย @ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจ การสหกรณ์ตาม วิธีการและคำแนะนำที่กรมฯ กำหนด ประเด็นที่ 1 คำสั่งนายทะเบียน สหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่อง กำหนดอำนาจ หน้าที่ของ ผู้ตรวจการสหกรณ์

10 ตัวอย่างเช่น ต้องดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง เหมาะสมหรือไม่ แบบรายงานที่กรมฯ กำหนด เหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ พร้อมให้เหตุผลประกอบด้วย

11 หัวข้อในการอภิปราย ( ต่อ ) @ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจ การสหกรณ์ตาม วิธีการและคำแนะนำที่กรมฯ กำหนด ประเด็นที่ 2 ระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ว่าด้วย ผู้ตรวจการสหกรณ์ พ. ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552

12 ตัวอย่างเช่น การแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ เดิม ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องมิใช่ผู้ ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้ส่งเสริมสหกรณ์สำหรับ สหกรณ์ที่ตนต้องทำหน้าที่ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ใหม่ เปิดกว้างให้ใช้ดุลพินิจ เช่น ตั้งทีมงานผู้ตรวจการสหกรณ์ ตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งส่งเสริม สหกรณ์นั้นๆ ด้วย หรือ

13 ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องมิใช่ผู้ ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้ส่งเสริมสหกรณ์สำหรับ สหกรณ์ที่ตนต้องทำ หน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ พิจารณาทุกวิธีพร้อมยกเหตุผล ประกอบ แบ่งเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 20 คน

14 การตรวจการสหกรณ์ ∆ ตามปกติ ∆ จากการร้องเรียน ข้อควรระวัง จะต้องคุ้มครองมิให้ผู้ ร้องเรียนหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าต้องได้รับภัย อันเนื่องมาจากการ ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลในครั้งนี้

15 เทคนิคในการตรวจการ สหกรณ์ 1. ตรวจการจากของจริง ( Inspection ) 2. ตรวจการโดยการสังเกตการณ์ (Observation ) 3. ตรวจการโดยการสอบถาม ( Enquiry ) 4. ตรวจการโดยการคำนวณ ( Computation ) 5. ตรวจการแบบสุ่ม ( Sampling )

16 รายงานการตรวจการจาก ประสบการณ์ 1. ผู้ตรวจพบอะไร สภาพที่เกิดเป็น อย่างไร ( statement of condition ) 2. สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ สิ่งที่ควรเป็นอย่างไร ( audit criteria ) 3. สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง ( effect ) 4. ทำไมจึงเกิดขึ้นได้ ( cause ) 5. จะแก้ไขได้อย่างไร ( recommendation )

17 ทำอย่างไรให้การตรวจการ สหกรณ์ ทำให้ผู้ได้รับการตรวจมี ความรู้สึกว่า เรากำลังเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ใช่ เข้าไปจับผิด

18 สวัสดี ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ การตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google