งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

2 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ  อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาคือใคร  สัมมนาคืออะไร  หัวข้อสัมมนาที่ดีควรเป็นอย่างไร  แนวคิดในการเตรียมและจัดทำสัมมนา

3 สัมมนาคืออะไร  เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่า เป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ ก็ได้  การที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มมีความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันและมีการมา รวมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือแสดงความรู้ ความคิดเห็น โดยใช้ เหตุผล หลักการ ประสบการณ์และความรู้ ต่างๆ เพื่อช่วย แก้ปัญหาบางประการให้ลุล่วง

4 วัตถุประสงค์ของสัมมนา  เพื่อหาคำตอบ หาข้อยุติแนวทางปฏิบัติการในการ แก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน โดยการ ระดมความรู้ของผู้จัดทำสัมมนา  เพื่อสำรวจปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อค้นพบหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน


ดาวน์โหลด ppt คุยกันก่อนเรียน สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google