งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงงาน คำถามกรอบการเรียนรู้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ บทสรุป

2 วัตถุประสงค์ 1. เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินข้อมูลอย่างมี วิจารณญาณและมีความสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ต่อประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ 2. แสดงให้เห็นความเป็นต้นฉบับและการคิดเชิงประดิษฐ์ในผลงาน 3. แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์และเป็น รูปธรรมต่อนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น 4. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าในทักษะ ที่สูงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพ 5. เพิ่มจุดแข็งให้กับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

3 แนวคิดโครงงาน 1. นักเรียนออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
Google Sketchup ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวันและเน้นการออกแบบที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น 2. สร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่ออกแบบ 3. รายงานผลเพื่อนำเสนอผลงานและวิธีการ

4 คำถามกรอบการเรียนรู้
เราจะทำในสิ่งที่ต่างจากผู้อื่นได้อย่างไร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดในการสร้างอย่างไร โปรแกรม Google Sketchup คืออะไร เครื่องมือแต่ละตัวของโปรแกรม Google Sketchup มีไว้ใช้ทำอะไร ถ้าเราจะสร้างโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketchup เราจะสามารถทำได้หรือไม่

5 การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ ระดมสมอง
นักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้เดิม ฉันใช้เพื่อประเมินความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้ บันทึกหลังการสอน ฉันใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้เพื่อการสังเกตนักเรียนขณะทำงาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกำกับความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน บันทึกอนุทิน นักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นตัวช่วย ในบันทึกอนุทิน ฉันใช้รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อประเมินการคิดของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจในความรู้ ด้านเนื้อหา รายการตรวจสอบการทางานแบบมีส่วนร่วม นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกำกับทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วมขณะทำงานร่วมกัน ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉันทบทวนรายการตรวจสอบนี้กับนักเรียนระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึงขณะทำงานกลุ่ม

6 การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ การประชุมกลุ่ม
ฉันประชุมกับทุกกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนกำลังเรียนรู้สิ่งที่ต้องการ ตอบคำถามใดที่นักเรียนอาจมี และเพื่อประเมินความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลเป็นระยะ การประชุมให้โอกาส กับนักเรียนที่จะถามและขอข้อมูลเพื่อความชัดเจน รูบริกการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักเรียนใช้รูบริกการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เพื่อประเมินโครงงานด้วยตนเอง ฉันใช้รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมินงานนำเสนอ ขั้นสุดท้าย รายการตรวจสอบ แผนโครงงาน นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินแผนโครงงานด้วยตนเอง และทำการปรับ การสะท้อนความเห็น นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ตอบคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจาหน่วย นักเรียนใช้การสะท้อนนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่ และฉันใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้

7 บทสรุป นักเรียนร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตามความคิดที่ร่วมกันออกแบบแล้วนำเสนอผลงานและวิธีการ


ดาวน์โหลด ppt อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google