งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงงาน คำถามกรอบการ เรียนรู้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ บทสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงงาน คำถามกรอบการ เรียนรู้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ บทสรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงงาน คำถามกรอบการ เรียนรู้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ บทสรุป

2 1. เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินข้อมูลอย่างมี วิจารณญาณและมีความสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ต่อประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ 2. แสดงให้เห็นความเป็นต้นฉบับและการคิดเชิงประดิษฐ์ในผลงาน 3. แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์และเป็น รูปธรรมต่อนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น 4. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าในทักษะ ที่สูงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพ 5. เพิ่มจุดแข็งให้กับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

3 1. นักเรียนออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ใน ชีวิตประจำวันและเน้นการออกแบบที่ ใช้วัสดุในท้องถิ่น 2. สร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่ ออกแบบ 3. รายงานผลเพื่อนำเสนอผลงานและ วิธีการ

4 เราจะทำในสิ่งที่ต่างจากผู้อื่นได้อย่างไร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกสร้างขึ้นโดย อาศัยแนวความคิดในการสร้างอย่างไร โปรแกรม Google Sketchup คืออะไร เครื่องมือแต่ละตัวของโปรแกรม Google Sketchup มีไว้ใช้ทำอะไร ถ้าเราจะสร้างโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม Google Sketchup เราจะสามารถทำได้ หรือไม่ คำถามกรอบการเรียนรู้

5 การประเมิน เครื่องมือวิธีการ ระดมสมองนักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้เดิม ฉันใช้เพื่อประเมินความพร้อมในหน่วยการ เรียนรู้นี้ บันทึกหลังการสอนฉันใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วย การเรียนรู้เพื่อการสังเกตนักเรียนขณะ ทำงาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกำกับความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน บันทึกอนุทินนักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับหน่วยการ เรียนรู้ที่เป็นตัวช่วย ในบันทึกอนุทิน ฉันใช้รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ ประเมินการคิดของนักเรียน รวมทั้งความ เข้าใจในความรู้ ด้านเนื้อหา รายการตรวจสอบการทางาน แบบมีส่วนร่วม นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกำกับ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วมขณะทำงาน ร่วมกัน ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉันทบทวนรายการตรวจสอบนี้กับนักเรียน ระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึงขณะ ทำงานกลุ่ม

6 การประเมิน เครื่องมือวิธีการ การประชุมกลุ่มฉันประชุมกับทุกกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนกำลังเรียนรู้สิ่งที่ต้องการ ตอบ คำถามใดที่นักเรียนอาจมี และเพื่อประเมิน ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลเป็นระยะ การ ประชุมให้โอกาส กับนักเรียนที่จะถาม และขอข้อมูลเพื่อความชัดเจน รูบริกการออกแบบผลิตภัณฑ์นักเรียนใช้รูบริกการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อประเมินโครงงานด้วยตนเอง ฉันใช้ รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมินงานนำเสนอ ขั้นสุดท้าย รายการตรวจสอบ แผน โครงงาน นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมิน แผนโครงงานด้วยตนเอง และทำการปรับ การสะท้อนความเห็นนักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการ เรียนรู้นี้ ตอบคำถามสร้างพลังคิดและ คำถามประจาหน่วย นักเรียนใช้การสะท้อน นี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่ และฉันใช้เพื่อ ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนตลอด หน่วยการเรียนรู้นี้

7 บทสรุป นักเรียนร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตามความคิดที่ร่วมกันออกแบบแล้ว นำเสนอผลงานและวิธีการ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงงาน คำถามกรอบการ เรียนรู้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ บทสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google