งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรม สำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0 – 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรม สำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0 – 5 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรม สำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0 – 5 ปี
สถาบันราชานุกูล

2 2 ก 2 ล กิน เล่า กอด เล่น

3 Parent education

4

5

6

7

8

9 กิน เล่น เต้น วาด

10 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
สะท้อนความคิด/อภิปราย ประยุกต์แนวคิด ความคิดรวบยอด 10

11 การสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม
องค์ประกอบ กิจกรรม ประสบการณ์ ประสบการณ์เดิม จัดประสบการณ์ให้ : ตรง/อ้อม สะท้อนความคิดและอภิปราย ตั้งประเด็นให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุป ความรู้ใหม่ ที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการจำ ความคิดรวบยอด บรรยาย / แจกใบความรู้ / ดูสื่อ ฯลฯ ข้อสรุปจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น รายงานผลกลุ่ม ประยุกต์แนวคิด ผลิตซ้ำความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่าง จากเดิม เช่น เขียนรายงาน ทำแผ่นภาพ วาดรูป เล่าเรื่อง ฯลฯ

12 เจตคติ มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม
เจตคติ เป็น “ความคิดความเชื่อ” ที่มี “ความรู้สึก” เป็นองค์ประกอบ เจตคติ มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม หรือ การกระทำของมนุษย์

13 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเจตคติ
ขั้นสร้างความรู้สึก ประสบการณ์ - สื่อ/กิจกรรมสร้างความรู้สึก - เปิดเผยตนเอง ขั้นจัดระบบความคิดความเชื่อ สะท้อนความคิด & อภิปราย : อภิปรายสรุป ความคิดรวบยอด : สรุป ประยุกต์แนวคิด : กิจกรรมประยุกต์

14 สื่อ / กิจกรรมสร้างความรู้สึกที่ดี
สร้างความตระหนัก หรือ สร้างความรู้สึกทางบวก (สะเทือนใจ / เห็นอกเห็นใจ) เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน สอดคล้องกับจุดประสงค์

15 ประเด็นอภิปรายที่ดี สอดคล้องกับสื่อ/กิจกรรมสร้างความรู้สึก
เน้นเรื่องคุณค่า/ความคิดเห็น/ความรู้สึก/ ความเชื่อ ท้าทาย/กระตุ้นให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ใกล้ตัว ผลที่ตามมา นึกถึงอนาคต คิดแย้ง/(เปลี่ยนเจตคติ) นำไปสู่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

16 ทักษะ เป็นความสามารถที่คนเราไม่เคยมีมาก่อน แต่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน จนกระทั่งทำได้อย่างชำนาญ วิเคราะห์ขั้นตอน รู้ชัดเห็นจริง สาธิต ลงมือกระทำ

17 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
ขั้นรู้ชัดเห็นจริง ความคิดรวบยอด บรรยาย ประสบการณ์ สาธิต/สถานการณ์จำลอง/ กรณีศึกษา สะท้อนความคิด & อภิปราย วิเคราะห์ขั้นตอน/ องค์ประกอบทักษะ ขั้นลงมือกระทำ ประยุกต์แนวคิด ฝึกปฏิบัติ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรม สำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0 – 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google