งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงจาก เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย โดย อัฏฐวุฒิ โตศรี, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงจาก เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย โดย อัฏฐวุฒิ โตศรี, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงจาก เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย โดย อัฏฐวุฒิ โตศรี, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

2 การนำเสนอ (PRESENTATION) นนนนิยามการนำเสนอ ททททักษะการนำเสนอ ปปปปัญหาการนำเสนอ กกกกระบวนการเตรียมการ นำเสนอ

3 นิยามการนำเสนอ กลุ่มคนที่มาประชุมกัน อยู่ เพื่อรับฟังผู้ นำเสนอ 1 คน หรือ 1 ทีม

4 แสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อยได้อย่าง ชัดเจน มีการเรียบเรียงที่สะดวกในการทำความเข้าใจ และจดจำ มีการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน การเลือกถ้อยคำที่สื่อความได้ชัดเจน มีความกระชับ เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ มีการใช้น้ำเสียงและภาษาสุภาพประกอบอย่าง เหมาะสม สร้างความประทับใจแก่คนฟัง และนำไปสู่การ สร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะการนำเสนอ

5 ปัญหาการนำเสนอ ขาดความมั่นใจ แสดงประเด็นได้ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ใช้เวลามากไปในประเด็นที่ไม่สำคัญ การพูดไม่เป็นประเด็น จับหัวข้อหลักได้ ยาก ขาดความสนใจในเรื่องความสำคัญของ ภาษาที่ใช้

6 กระบวนการเตรียมการ นำเสนอ การวางแผน วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้ฟัง วิเคราะห์เวลาและสถานที่ วิเคราะห์ความพร้อมด้าน เนื้อหาของผู้นำเสนอ

7 การฝึกซ้อม การฝึกซ้อมถ่ายทอดความคิดเป็น ถ้อยคำ การฝึกนำถ้อยคำนั้นไปสู่ผู้ฟัง การจัดทำและการใช้โสตทัศนูปกรณ์

8 การลงมือปฏิบัติ การเดินไปสู่จุดที่จะยืน หรือนั่งพูด ให้ เดินอย่างมั่นใจ ไม่หอบเอกสารอ้างอิงฉบับเต็มออกไปพูด จนดูพะรุงพะรัง เมื่อไปถึงตำแหน่งที่จะต้องพูด อย่ารีบ ร้อนพูดทันที ให้เวลาตัวเองตั้งสมาธิ

9 ขณะทักทายและเกริ่น ใช้อวัจนภาษาใน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง ใช้สีหน้า แววตาและอิริยาบถ บอกความ เต็มใจ ความสนใจ และความ กระตือรือร้นที่จะนำเสนอตลอดเวลา เมื่อจะจบต้องมีการสรุป และเน้นย้ำ ประเด็นสำคัญ

10 ค วรปฏิบัติ อย่างไร ?

11 การเป็นผู้นำเสนอที่ดีการเป็นผู้นำเสนอที่ดี หมายถึง ผู้ที่นำความรู้และความสามารถ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

12 บทบาทของผู้นำเสนอบทบาทของผู้นำเสนอ   เป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังภายในเวลาที่ กำหนด   เป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะให้ผู้ฟังเรียนรู้อะไร ลึกซึ้งเพียงใด   เป็นผู้มีศิลปะในการพูด เรียกความสนใจจากผู้ฟัง ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้มาก ที่สุด   เป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังภายในเวลาที่ กำหนด   เป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะให้ผู้ฟังเรียนรู้อะไร ลึกซึ้งเพียงใด   เป็นผู้มีศิลปะในการพูด เรียกความสนใจจากผู้ฟัง ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้มาก ที่สุด

13 เทคนิคในการฝึกตนเอง การลง มือ ปฏิบัติ จริง การลง มือ ปฏิบัติ จริง การ วางแผ น การ ตรวจสอ บ การ ดำเนินก าร

14 การวางแผน (Planning)   สำรวจตัวเอง   วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง   สร้างความเชื่อมั่น   แสวงหาโอกาส   สำรวจตัวเอง   วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง   สร้างความเชื่อมั่น   แสวงหาโอกาส เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ที่จะนำคุณไปสู่ ความมั่นใจของการเป็นผู้นำเสนอที่ดี นั่นคือ การวางแผนเตรียมความพร้อมของตัวคุณ เอง โดย

15 การดำเนินการ (Doing) การดำเนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรม ที่กำหนดขึ้น ซึ่งอาจจะพบปัญหาหรืออุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จ คือ “การเรียนรู้” คำนิยามของการเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นผลมาจาก ประสบการณ์และการฝึกหัด การดำเนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรม ที่กำหนดขึ้น ซึ่งอาจจะพบปัญหาหรืออุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จ คือ “การเรียนรู้” คำนิยามของการเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นผลมาจาก ประสบการณ์และการฝึกหัด

16 การเรียนรู้อย่างมีความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   ทำข้อมูลที่ได้ด้วยตัวเอง   รับรู้ ตีความข้อมูลใหม่   เรียนรู้สิ่งใหม่ สัมพันธ์กับ ความรู้เดิม   จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย ตนเอง   กำหนดทิศทาง คาดหวังต่อ การเปลี่ยนแปลง   ทำข้อมูลที่ได้ด้วยตัวเอง   รับรู้ ตีความข้อมูลใหม่   เรียนรู้สิ่งใหม่ สัมพันธ์กับ ความรู้เดิม   จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย ตนเอง   กำหนดทิศทาง คาดหวังต่อ การเปลี่ยนแปลง เรีย นรู้

17 การเรียนรู้อย่างมีความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความรู้ เข้าใจ เชิง วิชาการ ข้อมูล มีความรู้ เข้าใจทฤษฎี และเทคนิค การวางแผนการทำงาน - กำหนด กลุ่มเป้าหมาย - รูปแบบและวิธีการ ประเมิน - การพัฒนา กำหนด กลยุทธ์ไปสู่การ เปลี่ยนแปลง - การประเมินผล โครงการ มีทักษะการถ่ายทอด บุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ เข้าใจ เชิง วิชาการ ข้อมูล มีความรู้ เข้าใจทฤษฎี และเทคนิค การวางแผนการทำงาน - กำหนด กลุ่มเป้าหมาย - รูปแบบและวิธีการ ประเมิน - การพัฒนา กำหนด กลยุทธ์ไปสู่การ เปลี่ยนแปลง - การประเมินผล โครงการ มีทักษะการถ่ายทอด บุคลิกภาพที่ดี ผู้ให้ ความรู้

18 บรรยากาศบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา

19 การตรวจสอบ (Checking) บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องคอยตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของตนเองเป็นระยะ ๆ โดยประเมินความสำเร็จของ กิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณดำเนินการมาทั้งหมดเป็นไปตาม เป้าหมายที่ต้องการให้เป็นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อสร้าง ความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่เวทีของ “ผู้นำเสนอ หรือ วิทยากร"

20 การลงมือปฏิบัติจริง (Acting) เมื่อคุณมีความพร้อมในทุกอย่างแล้ว ขอให้ คุณเริ่มก้าวเข้าสู่เวทีของการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

21 คุณลักษณะของผู้นำเสนอที่ดีคุณลักษณะของผู้นำเสนอที่ดี 1. ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง 2. ต้องรวบรวมเรื่องให้เป็นหมวดเป็นหมู่ และเรียงลำดับ เรื่องให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 3. ต้องตระหนักถึงกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการอะไร 4. ต้องมีความสามารถในการแสดงออก ทั้งด้านบุคลิกภาพ ท่าทาง และน้ำเสียง 1. ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง 2. ต้องรวบรวมเรื่องให้เป็นหมวดเป็นหมู่ และเรียงลำดับ เรื่องให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 3. ต้องตระหนักถึงกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการอะไร 4. ต้องมีความสามารถในการแสดงออก ทั้งด้านบุคลิกภาพ ท่าทาง และน้ำเสียง

22 เทคนิคในการนำบรรยายเทคนิคในการนำบรรยาย   เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิด และ มองหลาย ๆ ด้าน   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาร่วมกัน   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น และปรับตัวเข้ากับคน อื่นได้ดี   เพื่อนำความรู้ใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม ไปใช้ ประโยชน์   เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิด และ มองหลาย ๆ ด้าน   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาร่วมกัน   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น และปรับตัวเข้ากับคน อื่นได้ดี   เพื่อนำความรู้ใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม ไปใช้ ประโยชน์

23 เทคนิคในการเสนอเนื้อหาเทคนิคในการเสนอเนื้อหา   ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ท่วงทีกิริยามี ชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ   ใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง   ใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยให้การบรรยายไม่น่าเบื่อ   จบการบรรยายในเวลาที่กำหนด   ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ท่วงทีกิริยามี ชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ   ใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง   ใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยให้การบรรยายไม่น่าเบื่อ   จบการบรรยายในเวลาที่กำหนด

24 การเตรียมตัวของผู้นำเสนอการเตรียมตัวของผู้นำเสนอ สิ่งที่วิทยากร ต้องรู้ จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐาน การศึกษา ประสบการณ์ใน เรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทาง เศรษฐกิจ สิ่งที่วิทยากร ต้องรู้ จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐาน การศึกษา ประสบการณ์ใน เรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทาง เศรษฐกิจ กำหนดเวลาการ บรรยาย 15 นาที ซักถาม 30 นาที หยุด พัก 45 – 60 นาที กำหนดเวลาการ บรรยาย 15 นาที ซักถาม 30 นาที หยุด พัก 45 – 60 นาที เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ของ เรื่อง ประเด็นสำคัญ ลำดับเนื้อหา ความสอดคล้อง สรุป เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ของ เรื่อง ประเด็นสำคัญ ลำดับเนื้อหา ความสอดคล้อง สรุป บุคคลิกภาพ การแต่งกาย น้ำเสียงในการ พูด การแสดงความ เป็นกันเอง ภาษาที่ใช้ ท่าทาง กิริยา มารยาท บุคคลิกภาพ การแต่งกาย น้ำเสียงในการ พูด การแสดงความ เป็นกันเอง ภาษาที่ใช้ ท่าทาง กิริยา มารยาท

25 การเตรียมสถานที่การเตรียมสถานที่ จัดให้ผู้นำเสนอยืนในที่ที่มองเห็นผู้เข้ารับการ อบรม และผู้เข้าร่วมที่สามารถมองเห็นวิทยากรได้ ชัดเจนเช่นกัน มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งตรงที่ผู้นำเสนอและผู้ฟัง อยู่ ไม่ควรมีเสียงหรือสิ่งล่อตาอื่นใดรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรยายพร้อม จัดให้ผู้นำเสนอยืนในที่ที่มองเห็นผู้เข้ารับการ อบรม และผู้เข้าร่วมที่สามารถมองเห็นวิทยากรได้ ชัดเจนเช่นกัน มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งตรงที่ผู้นำเสนอและผู้ฟัง อยู่ ไม่ควรมีเสียงหรือสิ่งล่อตาอื่นใดรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรยายพร้อม

26 ขอให้จำไว้ว่าขอให้จำไว้ว่า “หัวใจของความสำเร็จในการเป็นผู้นำเสนอ หรือวิทยากร อยู่ที่การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง” เป็นวิทยากรที่ดีนั้นไม่ยาก เพียงแต่พากเพียรสู้มิท้อถอย แม่นวิชาตอบความไม่เลื่อนลอย มิต้องคอยเริ่มทำ......วันนี้เลย เป็นวิทยากรที่ดีนั้นไม่ยาก เพียงแต่พากเพียรสู้มิท้อถอย แม่นวิชาตอบความไม่เลื่อนลอย มิต้องคอยเริ่มทำ......วันนี้เลย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงจาก เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย โดย อัฏฐวุฒิ โตศรี, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google