งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงจาก เอกสารเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย อัฏฐวุฒิ โตศรี, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

2 การนำเสนอ (PRESENTATION)
นิยามการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอ ปัญหาการนำเสนอ กระบวนการเตรียมการนำเสนอ

3 นิยามการนำเสนอ กลุ่มคนที่มาประชุมกันอยู่ เพื่อรับฟังผู้นำเสนอ 1 คน หรือ 1 ทีม

4 ทักษะการนำเสนอ แสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อยได้อย่างชัดเจน
มีการเรียบเรียงที่สะดวกในการทำความเข้าใจ และจดจำ มีการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน การเลือกถ้อยคำที่สื่อความได้ชัดเจน มีความกระชับ เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ มีการใช้น้ำเสียงและภาษาสุภาพประกอบอย่างเหมาะสม สร้างความประทับใจแก่คนฟัง และนำไปสู่การสร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ

5 ปัญหาการนำเสนอ ขาดความมั่นใจ แสดงประเด็นได้ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน
ใช้เวลามากไปในประเด็นที่ไม่สำคัญ การพูดไม่เป็นประเด็น จับหัวข้อหลักได้ ยาก ขาดความสนใจในเรื่องความสำคัญของ ภาษาที่ใช้

6 กระบวนการเตรียมการนำเสนอ
การวางแผน วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้ฟัง วิเคราะห์เวลาและสถานที่ วิเคราะห์ความพร้อมด้านเนื้อหาของผู้นำเสนอ

7 การฝึกซ้อม การฝึกซ้อมถ่ายทอดความคิดเป็นถ้อยคำ
การฝึกนำถ้อยคำนั้นไปสู่ผู้ฟัง การจัดทำและการใช้โสตทัศนูปกรณ์

8 การลงมือปฏิบัติ การเดินไปสู่จุดที่จะยืน หรือนั่งพูด ให้เดินอย่างมั่นใจ
การเดินไปสู่จุดที่จะยืน หรือนั่งพูด ให้เดินอย่างมั่นใจ ไม่หอบเอกสารอ้างอิงฉบับเต็มออกไปพูดจนดูพะรุงพะรัง เมื่อไปถึงตำแหน่งที่จะต้องพูด อย่ารีบร้อนพูดทันที ให้เวลาตัวเองตั้งสมาธิ

9 ขณะทักทายและเกริ่น ใช้อวัจนภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง
ใช้สีหน้า แววตาและอิริยาบถ บอกความเต็มใจ ความสนใจ และความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอตลอดเวลา เมื่อจะจบต้องมีการสรุป และเน้นย้ำประเด็นสำคัญ

10 การเป็นผู้นำเสนอที่ดี
ควรปฏิบัติอย่างไร ?

11 การเป็นผู้นำเสนอที่ดี
หมายถึง ผู้ที่นำความรู้และความสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

12 บทบาทของผู้นำเสนอ เป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังภายในเวลาที่กำหนด เป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะให้ผู้ฟังเรียนรู้อะไร ลึกซึ้งเพียงใด เป็นผู้มีศิลปะในการพูด เรียกความสนใจจากผู้ฟังได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้มากที่สุด

13 เทคนิคในการฝึกตนเอง การวางแผน การลงมือ การดำเนินการ ปฏิบัติจริง
การตรวจสอบ การดำเนินการ

14 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ที่จะนำคุณไปสู่ความมั่นใจของการเป็นผู้นำเสนอที่ดี นั่นคือ การวางแผนเตรียมความพร้อมของตัวคุณเอง โดย สำรวจตัวเอง วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง สร้างความเชื่อมั่น แสวงหาโอกาส

15 การดำเนินการ (Doing) การดำเนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรมที่กำหนดขึ้น ซึ่งอาจจะพบปัญหาหรืออุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ “การเรียนรู้” คำนิยามของการเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกหัด

16 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ทำข้อมูลที่ได้ด้วยตัวเอง รับรู้ ตีความข้อมูลใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ สัมพันธ์กับความรู้เดิม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กำหนดทิศทาง คาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้

17 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
มีความรู้ เข้าใจ เชิงวิชาการ ข้อมูล มีความรู้ เข้าใจทฤษฎีและเทคนิค การวางแผนการทำงาน - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - รูปแบบและวิธีการประเมิน -การพัฒนา กำหนดกลยุทธ์ไปสู่การเปลี่ยนแปลง - การประเมินผลโครงการ มีทักษะการถ่ายทอด บุคลิกภาพที่ดี ผู้ให้ความรู้

18 บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา

19 การตรวจสอบ (Checking)
บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องคอยตรวจสอบผลการดำเนินงานของตนเองเป็นระยะ ๆ โดยประเมินความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณดำเนินการมาทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่เวทีของ “ผู้นำเสนอ หรือ วิทยากร"

20 การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)
เมื่อคุณมีความพร้อมในทุกอย่างแล้ว ขอให้คุณเริ่มก้าวเข้าสู่เวทีของการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

21 คุณลักษณะของผู้นำเสนอที่ดี
1. ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง 2. ต้องรวบรวมเรื่องให้เป็นหมวดเป็นหมู่ และเรียงลำดับ เรื่องให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 3. ต้องตระหนักถึงกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการอะไร 4. ต้องมีความสามารถในการแสดงออก ทั้งด้านบุคลิกภาพ ท่าทาง และน้ำเสียง

22 เทคนิคในการนำบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิด และมองหลาย ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี เพื่อนำความรู้ใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม ไปใช้ประโยชน์

23 เทคนิคในการเสนอเนื้อหา
ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ท่วงทีกิริยามีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ ใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง ใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยให้การบรรยายไม่น่าเบื่อ จบการบรรยายในเวลาที่กำหนด

24 การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ
กำหนดเวลาการบรรยาย 15 นาที ซักถาม 30 นาที หยุดพัก 45 – 60 นาที สิ่งที่วิทยากร ต้องรู้ จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ของเรื่อง ประเด็นสำคัญ ลำดับเนื้อหา ความสอดคล้อง สรุป บุคคลิกภาพ การแต่งกาย น้ำเสียงในการพูด การแสดงความเป็นกันเอง ภาษาที่ใช้ ท่าทาง กิริยา มารยาท

25 การเตรียมสถานที่ จัดให้ผู้นำเสนอยืนในที่ที่มองเห็นผู้เข้ารับการอบรม และผู้เข้าร่วมที่สามารถมองเห็นวิทยากรได้ชัดเจนเช่นกัน มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งตรงที่ผู้นำเสนอและผู้ฟังอยู่ ไม่ควรมีเสียงหรือสิ่งล่อตาอื่นใดรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรยายพร้อม

26 ขอให้จำไว้ว่า “หัวใจของความสำเร็จในการเป็นผู้นำเสนอ หรือวิทยากร อยู่ที่การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” เป็นวิทยากรที่ดีนั้นไม่ยาก เพียงแต่พากเพียรสู้มิท้อถอย แม่นวิชาตอบความไม่เลื่อนลอย มิต้องคอยเริ่มทำ......วันนี้เลย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google