งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant http://www.entraining.net

2 “ การสอนงาน (Coaching) เป็น กระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ ใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill), พฤติกรรม (Behavior) และลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attribute) ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นด้วยการ เปลี่ยนแปลง ตัวเองของบุคคลนั้นๆ ”

3  โค้ช (Coach) กับบทบาทต่างๆ  นักฝึกอบรม  นักจิตวิทยา  นักแก้ปัญหา  นักพัฒนา / นักสร้างการ เปลี่ยนแปลง  ผู้ให้คำปรึกษา  นักปฏิบัติ

4  หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)  ทำให้ Coachee เห็นตัวเอง / เข้าใจ ตัวเอง  ทำให้ Coachee เกิดความอยาก เปลี่ยนแปลงตัวเอง  ทำให้ Coachee มุ่งมั่นสู่เป้าหมายและ รับผิดชอบ  ทำให้ Coachee เกิดความไว้วางใจใน ตัวโค้ช (Coach)  โค้ช (Coach) และ Coachee มีความ รับผิดชอบต่อเป้าหมาย ร่วมกัน

5  การเตรียมตัวของโค้ช (Coach)  ทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะ Coaching ให้ละเอียด  วิเคราะห์ลักษณะของ Coachee คร่าวๆ กับ “ หัวข้อ ” ที่เลือกไว้  กำหนดแนวทาง / วิธีการ Coaching  จัดเตรียมเอกสาร / อุปกรณ์ต่างๆให้ครบ  นัดหมายสถานที่และเวลาให้ชัดเจน

6  ข้อควรระวังของการเป็นโค้ช (Coach) ใหม่ๆ  ความรู้สึกระหว่าง Coach และ Coachee ที่ไม่คุ้นเคยกัน  การให้ Feedback กับ Coachee ต้องอยู่ บนพื้นฐานความ เป็นจริง  การใช้คำถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตอนนั้นๆ  การรักษาคำมั่นสัญญา (Commitment) ร่วมกัน  ปัจจัยที่ใช้ในการเลือก “ หัวข้อ ” ให้ Coachee  เนื้อหาที่เตรียมไว้เหมาะสมกับเวลาแค่ ไหน

7  การ Coaching ขั้นตอนที่ 1 : การ เกริ่นนำ  บอกจุดประสงค์ของการสอนงานครั้งนี้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ “ หัวข้อ ” ที่ เลือก  บอกเล่าแนวทางในการพัฒนาตัวเอง

8  การ Coaching ขั้นตอนที่ 2 : การ แลกเปลี่ยน  ความคาดหวังของ Coachee จากการ Coaching  ถาม - ตอบ ซึ่งกันและกัน  เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่เคยทำ ผ่านมา  แลกเปลี่ยนความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ  ถามความพร้อมเพื่อเข้าสู่เนื้อหา

9  การ Coaching ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่ เนื้อหา  อธิบายความหมายของหัวข้อ  เล่าเรื่อง / ยกตัวอย่างประกอบ  ถามคำถามที่กระตุ้นให้ Coachee แลกเปลี่ยน  พยายามให้ Coachee สื่อความคิดเห็น ให้มาก  บันทึกสิ่งที่ Coachee ได้เรียนรู้  บันทึกเป้าหมายที่ Coachee จะนำไป ปฏิบัติ

10  การ Coaching ขั้นตอนที่ 4 : จบ การ Coaching  สรุปเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันไป  ทำให้ Coachee รู้สึกผ่อนคลาย  ย้ำเตือนเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ  ปรับความรู้สึกให้เข้าสู่สภาวะปกติ  นัดหมายครั้งต่อไป  จบการฝึกสอนงาน


ดาวน์โหลด ppt การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google