งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

2 พันธกิจ (Mission) 1. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้เพียงพอ 2. บริการ ดูแลผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล 3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ

3 4. จัดหาบริษัทที่มีมาตรฐานไว้บริการเรื่องประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 5. ควบคุมดูแลการประกอบอาหารให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

4 เป้าหมาย (Goals) 1. มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรอย่างเพียงพอ 2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีถ้วนหน้า 3. บุคลากรทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 4. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีหลักประกันที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

5 วิสัยทัศน์ (Visions) บริการประทับใจ เอาใจสุขภาพกาย
บริการประทับใจ เอาใจสุขภาพกาย ห่วงใยสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิทธิ์ เมื่อประสบอุบัติเหตุ

6 ยุทธศาสตร์ (Strategies)
บริการ ดูแล ปฐมพยาบาล เป็นงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิต กายและจิต พิทักษ์สิทธิ์อุบัติเหตุ

7 แผนภูมิการบริหารงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
แผนภูมิการบริหารงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

8 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

9 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นางสาวอุไรรัตน์ อันทะผาลา นางณัฎฐา ดาวเรือง งานประกันอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการนักเรียน

10 นางสาวไพจิตร ศรีวันทา นางสาวรัตนาภรณ์ สีน้อย
ติดตามและประเมินผล บริการและปฐมพยาบาล

11 เมษายน - มิถุนายน ตลอดปีการศึกษา มีนาคม - มิถุนายน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 1. จัดซื้อและเวชภัณฑ์ 2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล 3. ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. จัดหาน้ำดื่มผสมไอโอดีน 6. บริจาคโลหิต 7. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 8. Big Cleaning Day 9. สวยใสไร้พุง 10. ขับขี่ปลอดภัย เมษายน - มิถุนายน ตลอดปีการศึกษา มีนาคม - มิถุนายน มิถุนายน - พฤศจิกายน ตุลาคม - พฤศจิกายน

12 11. ประเมินคุณภาพโรงอาหารวิทยาลัย 12. ปรับปรุงห้องพยาบาล
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ตุลาคม - ธันวาคม มกราคม - มีนาคม ตลอดปีการศึกษา พฤษภาคม - กันยายน พฤษภาคา - กันยายน 11. ประเมินคุณภาพโรงอาหารวิทยาลัย 12. ปรับปรุงห้องพยาบาล 13. ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา 14. สำรวจสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษา 15. คลินิกรักษ์สุขภาพ 16. สมุนไพรไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 17. ประสานงานและให้ความร่วมมือทั้งในและนอกสถานที่

13 ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา แจระโว เลขที่ 3 ห้อง ปทส.1
นางสาววรรณภา แจระโว เลขที่ 3 ห้อง ปทส.1 แผนกครุศาสตร์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google