งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม

2 พันธกิจ (Mission) 1. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้เพียงพอ 2. บริการ ดูแลผู้เจ็บป่วย เบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล 3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีแก่นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรในวิทยาลัยฯ

3 4. จัดหาบริษัทที่มี มาตรฐานไว้บริการเรื่องประกัน ชีวิต เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากร 5. ควบคุมดูแลการ ประกอบอาหารให้มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ จำหน่ายใน ราคาที่เป็นธรรม

4 เป้าหมาย (Goals) 1. มียาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพบริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรอย่าง เพียงพอ 2. นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีถ้วน หน้า 3. บุคลากรทุกคนได้รับ บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 4. นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรมีหลักประกันที่ดีขึ้น แบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และครอบครัวในกรณีเกิด อุบัติเหตุ

5 วิสัยทัศน์ (Visions) บริการประทับใจเอาใจ สุขภาพกาย ห่วงใยสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิทธิ์เมื่อ ประสบอุบัติเหตุ

6 ยุทธศาสตร์ (Strategies ) บริการ ดูแล ปฐม พยาบาลเป็นงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิต กายและจิต พิทักษ์สิทธิ์ อุบัติเหตุ

7 แผนภูมิการบริหารงาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษามหาสารคาม

8 นายพิทักษ์ สุพวง แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

9 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นางสาวอุไรรัตน์ อันทะผาลา นางณัฎฐา ดาวเรือง งานประกันอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการนักเรียน

10 นางสาวไพจิตร ศรีวันทา นางสาวรัตนาภรณ์ สีน้อย ติดตามและประเมินผล บริการและปฐมพยาบาล

11 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 1. จัดซื้อและเวชภัณฑ์ 2. ปฐมพยาบาล เบื้องต้นและนำส่ง โรงพยาบาล 3. ประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา 4. ตรวจสุขภาพ ประจำปี 5. จัดหาน้ำดื่มผสม ไอโอดีน 6. บริจาคโลหิต 7. รณรงค์ต่อต้านยา เสพติด 8. Big Cleaning Day 9. สวยใสไร้พุง 10. ขับขี่ปลอดภัย เมษายน - มิถุนายน ตลอดปีการศึกษา มีนาคม - มิถุนายน มิถุนายน - พฤศจิกายน ตลอดปีการศึกษา ตุลาคม - พฤศจิกายน

12 11. ประเมินคุณภาพ โรงอาหารวิทยาลัย 12. ปรับปรุงห้อง พยาบาล 13. ตรวจเยี่ยมหอพัก นักเรียน นักศึกษา 14. สำรวจสุขภาพจิต นักเรียน นักศึกษา 15. คลินิกรักษ์สุขภาพ 16. สมุนไพรไทยกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 17. ประสานงานและให้ ความร่วมมือทั้งในและ นอกสถานที่ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ตุลาคม - ธันวาคม มกราคม - มีนาคม ตลอดปีการศึกษา พฤษภาคม - กันยายน ตลอดปีการศึกษา พฤษภาคา - กันยายน ตลอดปีการศึกษา

13 ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา แจระโว เลขที่ 3 ห้อง ปทส.1 แผนกครุศาสตร์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google