งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรม ประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรม ประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรม ประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว กรมกิจการเด็กและ เยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กรมกิจการ ผู้สูงอายุ 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักตรวจและประเมินผล 5. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 7. สถาบันการพัฒนาสังคม 8. สำนักวิชาการและมาตรฐานการพัฒนาสังคม 9. สำนักกฎหมาย 10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 11. สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม เขต 1 – 12 12. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด 77 จังหวัด 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาสังคม 6. สำนักช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา ทางสังคม 7. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต 8. สำนักกิจการอาสาสมัครและภาคประชา สังคม 9. สำนักกิจการพิเศษ 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 6. สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย 7. สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ 8. สำนักอำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญ ธรรม 9. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว 8 แห่ง 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กและ เยาวชน 6. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ 6. สำนักส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ 12 แห่ง 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและ คุ้มครองสิทธิ 6. สำนักบริหารกองทุนส่งเสริมและ พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ 7. ศูนย์การจัดสวัสดิการคนพิการ 8. ศูนย์การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก. ค. 54

2 กรมกิจการเด็กและ เยาวชน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มการคลังและพัสดุ 3. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5. กลุ่มกฎหมาย 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 7. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักนโยบายและวิชาการ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล 4. กลุ่มวิจัยและวิชาการ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพ 3. กลุ่มประสานการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและ บำบัดฟื้นฟู 4. กลุ่มเฝ้าระวังและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 5. กลุ่มงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กและเยาวชน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 4. กลุ่มเสริมสร้างบทบาทเด็กและเยาวชนที่เป็นเลิศ 5. กลุ่มกิจการสภาเด็กและเยาวชน 6. สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน

3 กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มการคลังและพัสดุ 3. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5. กลุ่มกฎหมาย 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 7. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักนโยบายและวิชาการ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล 4. กลุ่มวิจัยและวิชาการ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร สำนักส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 3. กลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุในสถาบัน 4. กลุ่มส่งเสริมหลักประกันผู้สูงอายุ 5. กลุ่มคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 3. กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 4. กลุ่มบริหารกองทุน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ 3. กลุ่มวิชาการและแผน


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรม ประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google