งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2553 4 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2553 4 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2553 4 มิถุนายน 2553

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการระดับจังหวัด 1.2 เรื่องของนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด

3 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 ได้ post ใน www.lampanghealth.com วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ไม่มีผู้แจ้งแก้ไขรายงาน

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 3.1 สรุปผลการนิเทศติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ( กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ )

5 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 4.1 สถานการณ์โรคที่ต้อง เฝ้าระวัง ระดับภาค ( สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10)

6 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 4.2 สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง ระดับจังหวัด ( กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ )

7 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 4.3 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่นำโดยแมลง ( สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10)

8 ระเบียบวาระที่ 5 ติดตามงานนโยบาย 5.1 การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล

9 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด

10 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ ไม่มี

11 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเพื่อพิจารณา 8.1 โครงการสนองน้ำพระ ราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพ ประชาชน ( กลุ่มงานควบคุมโรค )

12 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องของสสอ./รพช.

13 ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2553 4 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google