งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุข 22 – 23 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุข 22 – 23 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุข 22 – 23 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

2 ประเด็น 3. การดำเนินงานสุขศึกษา เพื่อ การพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ 1. การดำเนินงานสาธารณสุข 2. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

3 4. การพัฒนาคุณภาพงาน สุขศึกษา ประเด็น 5. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 6. เครือข่ายการสนับสนุนงานสุขศึกษา 7. มาตรฐานงาน สุขศึกษา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

4 การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การจัดบริการรักษาพยาบาล ประชาชน มีสุขภาวะดี ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

5 การดำเนินงานสาธารณสุข ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

6 -UC - ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพ - ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข - คำประกาศนโยบายและเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง - ยุทธศาสตร์สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง - Road Map สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง - Non UC - ปฐมภูมิ - ทุติยภูมิ - ตติยภูมิ คนไทย มี สุขภาพ ดี ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

7 UC ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ ครอบคลุม พึงพอใจ ตายน้อยลง ป่วยลดลง สุขภาวะดี ขึ้น

8 ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง พลังจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างหรือ ปรับบทบาทใหม่ ของบุคลากรและแกน นำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหรือ ปรับบทบาทใหม่ ของคนในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างหรือปรับ ระบบสนับสนุนที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง สัมพันธภาพที่ดีภายใน และระหว่างองค์กร ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

10

11 1. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ * 2. การคุ้มครองดูแลและจัดการ สิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ * 3. พัฒนาระบบบริการ 4. การวิจัย - พัฒนา และประยุกต์ องค์ความรู้ * 5. พัฒนาระบบ และกระบวนการ ทำงาน 6. เร่งรัดการบำบัด รักษา ฟื้นฟู โดย การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน และสังคม * 7. เสริมสร้างนวัตกรรม และกลไก การสนับสนุน

12 ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

13 ข้อ 2. ออกกำลังกาย ข้อ 3. ทักษะทางสุขภาพ ข้อ 4. ครอบครัวอบอุ่น ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล ข้อ 5. อายุขัยเฉลี่ยยืนยาว ข้อ 7. อาหารปลอดภัย และมี คุณค่าทางโภชนาการ ข้อ 8. ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์และยาสูบ ข้อ 9. อุบัติเหตุลดลง ข้อ 13. ที่อยู่อาศัยและน้ำบริโภค ถูกสุขลักษณะ ข้อ 14. อบายมุข / สิ่งเสพติด

14 การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง 4 มิติ 17 เป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

15 การดำเนินงานตาม Road Map สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง P-People P-Place P-Partnership หญิงมีครรภ์ / แม่ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

16 การดำเนินงานตาม Non UC การสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันและ ควบคุมโรค -CD -NCD - ดำเนินการตาม Road Map - การเสียชีวิตลดลง - ผู้ป่วยลดลง - สุขภาวะดีขึ้น ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

17 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในงานสาธารณสุข การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข บุคคล ( ทักษะชีวิต ) ครอบครัว ( ลีลาชีวิต ) ชุมชน ( วิถีชีวิต ) ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

18 การดำเนินงานสุขศึกษา เพื่อ พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ การดำเนินงานสุขศึกษา ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการแก้ไขปัญหา เฉพาะปัญหา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

19 คุณภาพการดำเนินงานสุข ศึกษา การดำเนินงานสุขศึกษา ระบบ ระบบรูปแบบ วิธีการ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ เกิดพฤติกรรม การเรียนรู้ - เกิดการเรียนรู้ - เกิดปัจจัยที่ทำให้ เกิดการเรียนรู้ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

20 การพัฒนาคุณภาพงานสุข ศึกษา การพัฒนาระบบงานสุขศึกษา การพัฒนา วิชาการ การพัฒนา บุคลากร การ พัฒนาการ จัดการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณ ฑ์ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

21 การสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพงานสุขศึกษา การสนับสนุน กายภาพ Physical วิชาการ Technical ทรัพยากร Resources การจัดการ Managerial ขวัญกำลังใจ Moral การพัฒนาคุณภาพ งานสุขศึกษา

22 เครือข่ายการสนับสนุนงานสุข ศึกษา สนับสนุน จังหวัด สนับสนุน จังหวัด CUP สนับสนุน PCU เขต สนับสนุน CUP เขต PCU สนับสนุน ส่วนกลาง

23 การสนับสนุนการ ดำเนินงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุข ศึกษา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

24 การจัดการ การสนับสนุน วิชาการ 9 องค์ประกอบ 66 เกณฑ์ นโยบาย ทรัพยากร แผน การนิเทศงาน การปฏิบัติงาน ข้อมูล การประเมินผล การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัย 20 ตัวชี้วัด 75 เกณฑ์


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุข 22 – 23 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google