งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. สภาพทั่วไปของโรงเรียนแม่ปะ วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เกิดจากสภาตำบลแม่ปะ ได้เสนอขอ จัดตั้ง เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. สภาพทั่วไปของโรงเรียนแม่ปะ วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เกิดจากสภาตำบลแม่ปะ ได้เสนอขอ จัดตั้ง เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2 สภาพทั่วไปของโรงเรียนแม่ปะ วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เกิดจากสภาตำบลแม่ปะ ได้เสนอขอ จัดตั้ง เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล แม่ปะ และตำบลแม่กาษาได้ศึกษาเล่า เรียน มีความสะดวกในการเดินทาง มี ความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศแต่งตั้ง ขึ้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการ มัธยมศึกษา ( ในขณะนั้น ) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 สถานที่ตั้งของ โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 90 ก. ม. ห่างจากที่ว่าการ อำเภอแม่สอดและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตาก เขต 2 ประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 462 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 40 ไร่ 32 ตารางวา 2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

3 อาคารเรียน 3

4 ก่อนสร้างศูนย์การเรียนรู้ 4

5 25 กรกฏาคม 2553 ทางบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับทางสสวท. เยี่ยมชมโรงเรียน 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

6 26 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการ คณะครู และ ตัวแทนนักเรียน รับงบประมาณสนับสนุน จากทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ( มหาชน ) 6 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

7 20 – 21 มกราคม 2554 คณะจากสสวท. เยี่ยม ชมโรงเรียน และให้คำแนะนำในการจัดมุมส่งเสริมการ เรียนรู้ 7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

8 18 – 19 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยากร จากสสวท. จัดอบรมการใช้สื่อและแนวทางการ จัดการเรียนรู้ 8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

9 9

10 2 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เข้ามาเยี่ยมชม 10 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

11 17 มิถุนายน 2554 ทางบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด ( มหาชน ) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน 11 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

12 25 มิถุนายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 12 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

13 23 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกิจกรรม 13 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

14 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนแม่สละ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 14 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

15 14 กันยายน 2554 ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยม ชมศูนย์การเรียนรู้ 15 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

16 การดำเนินงานในปัจจุบัน 16 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. สภาพทั่วไปของโรงเรียนแม่ปะ วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เกิดจากสภาตำบลแม่ปะ ได้เสนอขอ จัดตั้ง เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google