งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2 สภาพทั่วไปของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เกิดจากสภาตำบลแม่ปะ ได้เสนอขอจัดตั้ง เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ และตำบลแม่กาษาได้ศึกษาเล่าเรียน มีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศแต่งตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา(ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ สถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 90 ก.ม. ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประมาณ กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 40 ไร่ 32 ตารางวา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

3 อาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

4 ก่อนสร้างศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

5 25 กรกฏาคม 2553 ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทางสสวท
25 กรกฏาคม 2553 ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทางสสวท.เยี่ยมชมโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

6 26 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน รับงบประมาณสนับสนุน จากทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

7 20 – 21 มกราคม 2554 คณะจากสสวท.เยี่ยมชมโรงเรียน และให้คำแนะนำในการจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

8 18 – 19 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยากรจากสสวท
18 – 19 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยากรจากสสวท.จัดอบรมการใช้สื่อและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

9 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

10 2 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

11 17 มิถุนายน 2554 ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

12 25 มิถุนายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

13 23 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

14 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนแม่สละ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนแม่สละ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

15 14 กันยายน 2554 ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

16 การดำเนินงานในปัจจุบัน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google