งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี 2551

2 แนวคิด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่ายการศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียนระหว่างหน่วยงาน

3 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ให้นโยบาย ดังนี้
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ “คนดี มีปัญญา มีความสุข” จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (2544) ** มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ให้นโยบาย ดังนี้ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในสถานศึกษา น้ำดื่ม ต้องสะอาดและเพียงพอ ห้องสุขา ต้องถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โภชนาการ การประกอบอาหารในโรงเรียนต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย และสุขาภิบาลอาหาร อุบัติเหตุ อุบัติภัย เช่น เครื่องเล่น ต้องตรวจสอบและดูแลอย่างเข้มงวด มลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก

4 มิติโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 10 องค์ประกอบ มีชมรมสุขภาพ มีกิจกรรม - เฝ้าระวังโภชนาการ - ออกกำลังกาย - สุขภาพจิต - โครงงาน ส่งเสริมสุขภาพ, อนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงศึกษา

5 การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร
วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับเพชร ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร การเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คือ โรงเรียนทุกสังกัดที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และผู้บริหารแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยแจ้งไปยังต้นสังกัดในระดับต้น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

6 เป้าหมาย ปี 2551 1. ดำเนินงานในเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน ( เขต โรงเรียน) 2. แข่งขันในระดับเขตสาธารณสุขเพื่อคัดเลือก 3 ระดับ คือ 1,2,3 - ศูนย์อนามัยเขต ร่วมกับ สสจ. และสพท. คัดเลือกส่งแข่งในระดับประเทศ 3 ระดับ 1,2, โรงเรียนชนะเลิศของประเทศจะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 3. สำหรับเป้าหมายสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตละ 1 โรงเรียน

7 กระบวนการในการเข้าสู่การรับรอง เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ สสจ.ชี้แจง (ม.ค.51) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (ก.พ.51) โรงเรียนประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน (มิ.ย.51) ผ่าน ไม่ผ่าน โรงเรียนพัฒนา เข้าสู่เกณฑ์ แจ้งความจำนงขอประเมิน พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ไปยังทีมประเมินระดับจังหวัด ล่วงหน้า 1 เดือน (ก.ค. 51) ทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมประเมินระดับ ศูนย์อนามัย/ส่วนกลาง สุ่มประเมิน ประเมินเพื่อรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (ส.ค.51) รับเกียรติบัตร

8 เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 3.1 ภาวะสุขภาพของนักเรียน 3.2 งานที่สอดคล้องด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ น้ำดื่มสะอาดและเพียงพอ สุขาน่าใช้ โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการบาดเจ็บ การป้องกันสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ** ทั้งนี้มีตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกำลังจัดพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google