งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับทอง มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่าย การศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับทอง มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่าย การศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับทอง มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่าย การศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียน ระหว่างหน่วยงาน

3 “ คนดี มีปัญญา มีความสุข ” สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในสถานศึกษา 1. น้ำดื่ม ต้องสะอาดและเพียงพอ 2. ห้องสุขา ต้องถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 3. โภชนาการ การประกอบอาหารในโรงเรียน ต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย และสุขาภิบาล อาหาร 4. อุบัติเหตุ อุบัติภัย เช่น เครื่องเล่น ต้อง ตรวจสอบและดูแลอย่างเข้มงวด 5. มลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ให้ นโยบาย ดังนี้

4 1. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 10 องค์ประกอบ 2. มีชมรมสุขภาพ 3. มีกิจกรรม - เฝ้าระวังโภชนาการ - ออกกำลังกาย - สุขภาพจิต - โครงงาน ส่งเสริมสุขภาพ, อนามัย สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงศึกษา

5 เพื่อผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ทองมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับเพชร ที่มุ่ง สู่การบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คือ โรงเรียน ทุกสังกัดที่ผ่านการประเมินรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และ ผู้บริหารแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าสู่การ พัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร โดยแจ้งไปยังต้นสังกัดในระดับต้น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น ต้น

6 1. ดำเนินงานในเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน ( เขต 10 22 โรงเรียน ) 2. แข่งขันในระดับเขตสาธารณสุขเพื่อคัดเลือก 3 ระดับ คือ 1,2,3 - ศูนย์อนามัยเขต ร่วมกับ สสจ. และสพท. คัดเลือกส่งแข่งในระดับประเทศ 3 ระดับ 1,2,3 โรงเรียนชนะเลิศของประเทศจะได้ไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 3. สำหรับเป้าหมายสำนักตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตละ 1 โรงเรียน

7 สสจ. ชี้แจง ( ม. ค.51) โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ ( ก. พ.51) โรงเรียนแจ้งความ จำนงสมัครเข้าร่วม โครงการไปยัง หน่วยงานต้นสังกัด ในพื้นที่ โรงเรียนประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ( มิ. ย.51) ผ่าน ไม่ ผ่าน แจ้งความจำนงขอประเมิน พร้อม เอกสาร / หลักฐาน ไปยังทีมประเมินระดับจังหวัด ล่วงหน้า 1 เดือน ( ก. ค. 51) แจ้งความจำนงขอประเมิน พร้อม เอกสาร / หลักฐาน ไปยังทีมประเมินระดับจังหวัด ล่วงหน้า 1 เดือน ( ก. ค. 51) ประเมินเพื่อรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ( ส. ค.51) ประเมินเพื่อรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ( ส. ค.51) รับเกียรติบัตร  ทีมประเมินระดับ จังหวัด  ทีมประเมินระดับ ศูนย์อนามัย / ส่วนกลาง สุ่มประเมิน โรงเรียน พัฒนา เข้าสู่เกณฑ์ โรงเรียน พัฒนา เข้าสู่เกณฑ์

8 1. การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำ 3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 3.1 ภาวะสุขภาพของนักเรียน 3.2 งานที่สอดคล้องด้านนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 3.2.1 น้ำดื่มสะอาดและเพียงพอ 3.2.2 สุขาน่าใช้ 3.2.3 โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3.2.4 การป้องกันการบาดเจ็บ 3.2.5 การป้องกันสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ** ทั้งนี้มีตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินที่สำนัก ส่งเสริมสุขภาพกำลังจัดพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับทอง มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้องกับฝ่าย การศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google