งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 1

2 ระเบียบวาระการประชุม : ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง เพื่อทราบ 1.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ 1.2 นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา ของท่านอธิการบดี 1.3 แผนปฏิบัติการ การ ดำเนินการประกัน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 1.4 งบประมาณในการ ดำเนินการประกัน คุณภาพกายใน ประจำปีการศึกษา 2556 2

3 ระเบียบวาระการประชุม : ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง / เรื่อง ค้างการพิจารณา - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการ ดำเนินงาน - 3

4 ระเบียบวาระการประชุม : ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 4

5 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยมีประกาศคำสั่ง มกค. ที่ 662/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัว บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1) ประธาน SAR 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในด้าน QA 3) ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุน โดยมี ภาระหน้าที่ 1. พิจารณาดัชนี / ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ การศึกษาของ สกอ. และ สมศ. 2. กำหนดดัชนี / ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา ระดับหน่วยงานเทียบเท่า คณะวิชา ระดับฝ่ายและระดับ หลักสูตร 3. ถ่ายทอดและทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ลงสู่ทุก ระดับ มติที่ประชุม : 5

6 1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของท่านอธิการบดี สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 คณบดีได้รับทราบผลการตรวจ ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555 ( สกอ. + สมศ.) ซึ่งทางกองประกันคุณภาพ การศึกษาได้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของคณะ และ เสนอประเด็น / ตัวบ่งชี้ที่คณะต้องดำเนินการในปี การศึกษา 2556 ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ ท่าน อธิการบดี ได้มีนโยบายให้ทุกคณะวิชาวางแผน ดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่ [ ปีงบประมาณ 2559 : ปีการศึกษา 2558 ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2556 – 2558)] โดย กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 4.51 ( ระดับดีมาก ) ทุกคณะวิชา / ทุกฝ่าย / มหาวิทยาลัย 6

7 มติที่ประชุม : 7

8 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 8

9 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 9

10 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 >> ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน 14 เดือน (12 เดือน + 2 เดือน ) >> การประเมินระดับหลักสูตร เดือน พฤษภาคม 2557 >> การประเมินระดับฝ่าย ปลายเดือน มิถุนายน 2557 >> การประเมินระดับคณะ ต้นเดือนสิงหาคม 2557 >> การประเมินระดับมหาวิทยาลัย กลางเดือน สิงหาคม 2557 มติที่ประชุม : 10

11 1.4 งบประมาณในการดำเนินการประกัน คุณภาพกายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะวิชา >> ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 12,500 บาท >> ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 5,000 บาท >> ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึง พอใจนายจ้างฯ ( คณะบริหารธุรกิจ 60,000 บาท / คณะอื่นๆ 20,000 บาท ) ระดับฝ่าย >> ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ มติที่ประชุม : 11

12 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน จากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงยังคงใช้ ของเดิม แต่เพิ่มความเข้มของผลการ ดำเนินงานและเอกสารใน 2 ประเด็น 1. แผนงานและการดำเนินงานในการ พัฒนาบุคลากรของฝ่าย 2. การบริหารความเสี่ยงของฝ่าย 12

13 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) ( ต่อ ) ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม 13 ร้อยละของจำนวนบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอนที่ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย่าง น้อย 40 ชั่วโมง / คน / ปี ต่อ จำนวนบุคลากรสนับสนุนทั้งหมด

14 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) ( ต่อ ) ตารางเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม การเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์จำนวน ชั่วโมง การขยายผลเอกสารหลักฐาน ประชุมวิชาการ ( ในประเทศ / ต่างประเทศ ) อบรม ( ในประเทศ / ต่างประเทศ ) ศึกษาบางวิชา ( ในประเทศ / ต่างประเทศ ) ดูงาน ( ในประเทศ / ต่างประเทศ ) นำเสนอผลงาน ( ในประเทศ / ต่างประเทศ ) 14

15 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) กำหนดส่ง SAR ระดับฝ่าย >> ฝ่ายดำเนินการกรอกข้อมูลและ upload เอกสารหลักฐานผ่าน ระบบ e-SAR >> จัดส่งให้กองประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2556 >> ส่งตัวเล่ม และ ไฟล์ Word ให้กองประกัน คุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด มติที่ประชุม : 15

16 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 มติที่ประชุม : 16

17 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอบคุณครับ 17


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google