งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556

2 ระเบียบวาระการประชุม :
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของท่านอธิการบดี 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกัน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 1.4 งบประมาณในการดำเนินการประกัน คุณภาพกายใน ประจำปีการศึกษา 2556

3 ระเบียบวาระการประชุม :
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการดำเนินงาน

4 ระเบียบวาระการประชุม :
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556

5 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
มหาวิทยาลัยมีประกาศคำสั่ง มกค. ที่ 662/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1) ประธาน SAR 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในด้าน QA 3) ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุน โดยมีภาระหน้าที่ 1. พิจารณาดัชนี/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. 2. กำหนดดัชนี/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา ระดับฝ่ายและระดับ หลักสูตร 3. ถ่ายทอดและทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ลงสู่ทุกระดับ มติที่ประชุม :

6 1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของท่านอธิการบดี
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 คณบดีได้รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555 (สกอ. + สมศ.) ซึ่งทางกองประกันคุณภาพการศึกษาได้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของคณะ และเสนอประเด็น/ตัวบ่งชี้ที่คณะต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ได้มีนโยบายให้ทุกคณะวิชาวางแผนดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ [ปีงบประมาณ 2559 : ปีการศึกษา 2558 (ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2556 – 2558)] โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ (ระดับดีมาก) ทุกคณะวิชา/ทุกฝ่าย/มหาวิทยาลัย

7 มติที่ประชุม :

8 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556

9 1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556

10 >> การประเมินระดับฝ่าย ปลายเดือนมิถุนายน 2557
1.3 แผนปฏิบัติการ การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 >> ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน 14 เดือน (12 เดือน + 2 เดือน) >> การประเมินระดับหลักสูตร เดือน พฤษภาคม 2557 >> การประเมินระดับฝ่าย ปลายเดือนมิถุนายน 2557 >> การประเมินระดับคณะ ต้นเดือนสิงหาคม 2557 >> การประเมินระดับมหาวิทยาลัย กลางเดือนสิงหาคม 2557 มติที่ประชุม :

11 1.4 งบประมาณในการดำเนินการประกันคุณภาพกายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับคณะวิชา >> ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 12,500 บาท >> ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 5,000 บาท >> ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจนายจ้างฯ (คณะบริหารธุรกิจ 60,000 บาท / คณะอื่นๆ 20,000 บาท) ระดับฝ่าย >> ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ มติที่ประชุม :

12 4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556)
เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงยังคงใช้ของเดิม แต่เพิ่มความเข้มของผลการดำเนินงานและเอกสารใน 2 ประเด็น 1. แผนงานและการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของฝ่าย 2. การบริหารความเสี่ยงของฝ่าย

13 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม
4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) (ต่อ) ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม ร้อยละของจำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี ต่อจำนวนบุคลากรสนับสนุนทั้งหมด

14 การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) (ต่อ) ตารางเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ จำนวนชั่วโมง การขยายผล เอกสารหลักฐาน ประชุมวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ) อบรม (ในประเทศ/ต่างประเทศ) ศึกษาบางวิชา (ในประเทศ/ต่างประเทศ) ดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) นำเสนอผลงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ)

15 กำหนดส่ง SAR ระดับฝ่าย
4.1 ตัวบ่งชี้ระดับฝ่าย (2556) กำหนดส่ง SAR ระดับฝ่าย >> ฝ่ายดำเนินการกรอกข้อมูลและ upload เอกสารหลักฐานผ่าน ระบบ e-SAR >> จัดส่งให้กองประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 >> ส่งตัวเล่ม และ ไฟล์ Word ให้กองประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด มติที่ประชุม :

16 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม :

17 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google