งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ” เสนอโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ” เสนอโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ” เสนอโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

2 ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ศูนย์ ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกและ อาสาสมัคร ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ศูนย์ ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกและ อาสาสมัคร กิจกรรมในศูนย์ 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย : จัดให้มีมุม ออกกำลังกาย และการให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพ 2. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ : จัดให้มีมุมบริการ ข่าวสาร ความรู้ ด้านสุขภาพ ด้าน กฎหมาย ด้านการศึกษา ฯลฯ และให้มีมุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีพ : จัด ให้มีการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และ มุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4. ส่งเสริมการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการรับงาน ไปทำที่ บ้าน 5. การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 6. กิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี 7. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 8. ให้มีบริการให้คำปรึกษาตามความ ต้องการของผู้สูงอายุ 9. เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ กิจกรรมในศูนย์ 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย : จัดให้มีมุม ออกกำลังกาย และการให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพ 2. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ : จัดให้มีมุมบริการ ข่าวสาร ความรู้ ด้านสุขภาพ ด้าน กฎหมาย ด้านการศึกษา ฯลฯ และให้มีมุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีพ : จัด ให้มีการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และ มุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4. ส่งเสริมการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการรับงาน ไปทำที่ บ้าน 5. การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 6. กิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี 7. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 8. ให้มีบริการให้คำปรึกษาตามความ ต้องการของผู้สูงอายุ 9. เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ กิจกรรมนอกศูนย์ 1. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2. การเยี่ยมผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วย 3. ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เดือดร้อน 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 5. จิตอาสา 6. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างวัย กิจกรรมนอกศูนย์ 1. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2. การเยี่ยมผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วย 3. ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เดือดร้อน 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 5. จิตอาสา 6. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างวัย องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐที่ สนับสนุน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ กระทรวง พม. สนับสนุน 1) งบประมาณเริ่มต้น 2) งานวิชาการ 3) บุคลากรเป็นพี่เลี้ยง กำกับดูแลงาน

3 แนวคิดในการ จัดตั้งศูนย์ฯ “ ร่วมแรง ร่วม ใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน ” วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ศูนย์ฯ 1. เพื่อส่งเสริมการจัด กิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี สถานที่ ในการจัดกิจกรรมและ บริการ สำหรับผู้สูงอายุ 3. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริม อาชีพและการถ่ายทอด ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุใน ชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้รับ การพัฒนาด้านสุขภาพ กาย จิตใจ และสังคม 5. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริม และสนับสนุนอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ

4 ข้อกำหนดของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ 1. จัดการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ 2. จัดประชุมชมรม ผู้สูงอายุ 3. จัดกิจกรรมด้าน สังคม และอาชีพ 4. จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 5. จัดกิจกรรมในด้าน ต่าง ๆ ตาม ความต้องการของ ผู้สูงอายุ 1. ด้าน อาคาร สถานที่ 2. การบริหารจัดการ ภายในศูนย์ฯ 3. กิจกรรมใน ศูนย์ฯ - ปรับปรุงอาคารที่มี อยู่เดิม / ขยายพื้นที่ เพื่อจัดให้มีมุม กิจกรรมต่างๆ และจัด ให้มีสิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุ เช่น ติดตั้ง ราวจับในห้องน้ำ ทาง ลาดบริเวณทางเข้า อาคาร เป็นต้น - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการ ดำเนินงานและการ บริหารจัดการศูนย์ 1. การบริหารจัดการศูนย์ฯ - ให้มีคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ โดยประธานศูนย์ต้องเป็น ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ - - ชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการฯและสมาชิก - - มีระเบียบกฎเกณฑ์การ ดำเนินงานศูนย์ - - อปท. จัดหาบุคลากรประจำ ศูนย์ฯ อย่างน้อย 1 คน - - มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ - มีแผนงานในการจัดกิจกรรม 2. การบริหารการเงินของศูนย์ - - รายได้จากการประสานแหล่ง เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน - รายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของศูนย์

5 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 1. จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ( จัดหาอาคารใหม่ หรือปรับปรุงอาคารเดิม ที่มีอยู่แล้ว ) 4. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ โดยประธานต้องเป็นผู้แทนชมรม ผู้สูงอายุและจัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ของศูนย์ 2. จัดประชุมชี้แจงในระดับชุมชน เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ โดยเป็นไป ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 3. จัดหาสมาชิกจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 5. จัดตั้งศูนย์ฯ และดำเนิน กิจกรรม 6. ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ

6 เป้าหมาย / งบประมาณดำเนินการ ปีงบประมา ณ พื้นที่ดำเนินการ ( อปท.) ปี 255699 แห่ง ( ใช้ศูนย์ฯ ของ พม. ที่มีอยู่แล้ว ) ปี 2557 878 ( อำเภอละ 1 แห่ง ) ปี 2558 3,050 ปี 2559 3,926 รวมปี 2557- 2559 7,853


ดาวน์โหลด ppt “ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ” เสนอโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google