งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556

2 มาตรา 44 และมาตรา 45  หน่วยบริการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลของ ตนเอง  หน่วยบริการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลของ ตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจในการเลือกรับบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจในการเลือกรับบริการ  ดังนั้น หน่วยบริการจะต้องเข้ามาบันทึกและ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ (Hospital Profile) ในระบบ Data Center เป็นประจำทุกปี  ดังนั้น หน่วยบริการจะต้องเข้ามาบันทึกและ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ (Hospital Profile) ในระบบ Data Center เป็นประจำทุกปี ข้อมูลทั่วไป / ข้อมูลบุคลากร ถึง 30 มิถุนายน ข้อมูลการให้บริการ ถึง 31 ธันวาคม ข้อมูลการให้บริการ ถึง 31 ธันวาคม

3 1. ข้อมูลภาพรวมของหน่วยบริการ o ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ o ข้อมูลคุณสมบัติของหน่วย บริการ o ประเภทการเข้าร่วมในระบบประกัน สุขภาพ / การลงทะเบียนของประชากรตาม สิทธิต่างๆ o เครือข่ายหน่วยบริการ o การดูแลรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีด ความสามารถ o การประสานงานกับหน่วยบริการ / การ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

4 2. ข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิและ เครือข่ายหน่วยบริการ กำลังคนของหน่วยบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำในเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ

5 3. ข้อมูลของโรงพยาบาล กำลังคนของหน่วยบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล ข้อมูลแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลรายการบุคลากรเฉพาะทาง ( เฉพาะหน่วยบริการประเภทตติยภูมิ เฉพาะด้านกรอกเท่านั้น ) ข้อมูลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ ทาง การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากร

6 ช่องทางการบันทึกข้อมูล http://dc.nhso.go.th

7

8

9 เลือก ปีงบประมา ณ เลือกข้อมูลทั่วไปของ หน่วยบริการ

10 รายละเอียดสถานบริการ

11 รายละเอียด - สังกัด / ประเภท หน่วยบริการ

12

13

14

15 รายละเอียด - เครือข่ายหน่วย บริการ

16 รายละเอียด - การดูแลรับ - ส่งต่อ

17 รายละเอียด - การประสานงาน / พัฒนาคุณภาพ

18 รายละเอียด - กำลังคนของหน่วย บริการ

19 รายละเอียด - การให้บริการปฐม ภูมิ

20 รายละเอียด - การให้บริการ

21 รายละเอียด - ข้อมูลแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

22 รายละเอียด - บุคลากรเฉพาะทาง

23

24

25 รายละเอียด - การศึกษาต่อเนื่อง

26 เมนูหน้าหลัก

27 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556 27

28 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556 28

29 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556 29

30 rangsan.s@nhso.go.th 083-5992262 30


ดาวน์โหลด ppt 1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google