งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการจัด การศึกษา โรงเรียนเจริญ ราษฏร์วิทยา. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคุณภาพครู รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประสาน พร้อมชุมชนร่วมมือ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการจัด การศึกษา โรงเรียนเจริญ ราษฏร์วิทยา. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคุณภาพครู รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประสาน พร้อมชุมชนร่วมมือ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการจัด การศึกษา โรงเรียนเจริญ ราษฏร์วิทยา

2 ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคุณภาพครู รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประสาน พร้อมชุมชนร่วมมือ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง วิสัยทัศน์

3 พันธกิจ พันธกิจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนตามศักยภาพ สอดคล้องหลักสูตรท้องถิ่น จัดระบบประกันคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมมือวางแผน ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน

4 เป้าประสงค์ ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากร ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ผลผลิตของสถานศึกษา ผลผลิตที่ ๑ จำนวนนักเรียนที่จบ การศึกษาภาคบังคับที่ได้ มาตรฐาน ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลผลิตที่ ๒ จำนวนนักเรียนที่จบ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ / รุ่น ๒. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่น ๔. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี ๕. ร้อยละของครูที่เข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ผ่าน เกณฑ์การประเมินใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี ๗. ร้อยละของระดับคุณภาพการบริหาร งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในระดับดี ๘. ร้อยละของระดับความพอใจของทุนและ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการมีส่วน ร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน ในระดับดี ๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวด แข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัล จากหน่วยงานนอกสถานศึกษาต่อปี การศึกษา ๖. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู เกียรติด้านการปฏิรูปการศึกษา

7 เป้าหมายความสำเร็จปี ๒๕๕๑ ๑. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๑๐๐ ต่อรุ่น ๒. นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ ต่อรุ่น ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อ การให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ ในระดับดีร้อยละ ๘๐ ๕. ครูเข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการ ปฏิรูปการเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ต่อปี ๗. คุณภาพของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ ๘๕ ๘. ความพึงพอใจของทุนและทรัพยากรทางการ ศึกษาที่ได้จากการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดีร้อยละ ๗๕ ๓. นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอก สถานศึกษาร้อยละ ๖๕ ต่อปีการศึกษา ๖. ครูได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการ ปฏิรูปการศึกษาร้อยละ ๙๕

8 ยุทธศาสตร์หลัก ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการที่มีโรงเรียนเป็น ฐานของการพัฒนาโดย เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เกิดกับ นักเรียน กระบวนการให้บริการ ทางการศึกษาด้วยสังคม ฐานความรู้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี และประสิทธิภาพ ด้านการเงินตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

9 จุดเน้นการบริหาร ๑. เร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียน ให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด ๒. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพโดยมุ่งสัมฤทธิผล ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓. พัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้ายนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร จัดการ ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน การเงินและทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการจัด การศึกษา โรงเรียนเจริญ ราษฏร์วิทยา. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคุณภาพครู รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประสาน พร้อมชุมชนร่วมมือ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google