งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น”

2 นโยบายแห่งรัฐ รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1.ระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เริ่ม 1 เมษายน 2555 2.ระบบบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเอดส์ ของ 3 กองทุน เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 3.ระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง เริ่ม 1 เมษายน 2556 4.จัดตั้งกองทุนกลางค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและครอบครัว เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 “การบูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบสุขภาพ”

3 “ป่วยไข้ ได้จ่ายตรง เสริมความมั่นคง สิทธิ อปท.” นโยบายการพัฒนาระบบสวัสดิการ การรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น

4 บูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบประกันสุขภาพ รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของ อปท. เพิ่มสูงมากขึ้น ทุกปี โดยเฉพาะโรคค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีการคลังรวมหมู่ (Fund Pooling) ทำให้จำกัด บริหารความเสี่ยง (Risk Sharing) งบประมาณค่ารักษาพยาบาล ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ เท่าที่ควร กองทุนกลางค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว พนักงานส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ นโยบายแห่งรัฐ

5 www.themegallery.com นโยบายสำหรับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1.ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการแก่ พนักงานท้องถิ่นและครอบครัวที่มีชื่อในทะเบียนกองทุนกลาง ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 2.ให้หน่วยบริการอำนวยความสะดวกในในทุกขั้นตอนการ ให้บริการ 3.ให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยเบิกจ่ายกลาง ที่สปสช.รับผิดชอบ 4.ให้รวบรวมปัญหาในการให้บริการแจ้งให้กระทรวงสาธารสุข เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

6 www.themegallery.com กระทรวงสาธารณสุขมีความเด่นในจุดแข็งที่มีระบบ บริการปฐมภูมิถึงตติยภูมิทุกระดับครอบคลุมรองรับการ ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนระบบ ผังบริการเครือข่ายสุขภาพระดับเขตที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน มีแนวโน้มสู่ความเข้มแข็งในระบบบริการ สุขภาพที่ยั่งยืน การดำเนินงานนโยบาย“การบูรณาการ และสร้างเอกภาพของระบบประกันสุขภาพ”ในกลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ถือเป็นอีกก้าวหนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการสาธารณสุขที่จำเป็น อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม

7 www.themegallery.com Hosp.2 Hosp.3 Hosp.1 Service plan Hosp.4 Hosp.2 Hosp.5 Hosp.4Hosp.3


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google