งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

3 แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก การ ปฏิบัติงาน ของสถาบัน การประเมิน ตนเอง ของสถาบัน รายงาน ประจำปี การตรวจ เยี่ยม รายงาน ผล การ ประเมิน การติดตาม ผล ข้อมูล ป้อนกลั บ การประเมิน คุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพ ภายใน

4 แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาท ในการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก A สมศ. : คณะกรรมการ พัฒนาระบบฯ ระดับอุดมศึกษา ( กพอ.) หน่วยงานต้น สังกัด - ส. ก. อ. - กระทรวงศึกษาธิก าร - กระทรวงอื่น ๆ - ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก - ส่งเสริมสนับสนุนการประกัน คุณภาพภายใน - ศึกษา รายงานประจำปีของสถาบัน - ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล - ประเมินภายนอก ( ตรวจเยี่ยม ) - จัดทำข้อมูลเสนอแนะในการ ปรับปรุง - พัฒนาระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ - เตรียมพร้อมรับการประเมิน ภายนอก - พัฒนา ฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ฯลฯ

5 สถาบันอุดมศึกษา - คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ / หน่วยงาน เทียบเท่า - ภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า - ดำเนินการตามภารกิจให้มี คุณภาพ - จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพภายใน - จัดทำรายงานประจำปี - ให้ความร่วมมือในการ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน ภายนอก A

6 ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษา คณะผู้ประเมิน ( ทำกำหนดการ ประเมิน 7 วัน หลังการทำสัญญา ) ศึกษาข้อมูล (7-15 วัน ) - รายงานประจำปี - ข้อมูลตามมาตรฐานและตัว บ่งชี้ - เอกสารหลักฐาน ข้อมูลอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล กำหนด ขอบเขตการ ประเมิน นัดวันตรวจเยี่ยม ( แจ้งสถาบัน ล่วงหน้า 15 วัน )

7 ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจ เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประเมิน ประเมินสถาบัน (3-5 วัน ) ประชุมชี้แจงแก่ บุคลากรของ สถาบัน ดำเนินการ - สังเกต - สัมภาษณ์ - ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล วิเคราะห์ สรุป นำเสนอข้อสังเกตต่อ ผู้บริหาร

8 ขั้นตอนที่ 3 หลังการตรวจ เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา เขียนรายงาน ( หลังการตรวจ เยี่ยม 15 วัน ) ส่งให้สถาบัน ตรวจสอบ โต้แย้ง (7 วัน ) ปรับแก้รายงาน (7 วัน ) ส่ง สม ศ. รายงานผลการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ประจำปี ครม. รมต. รมต กท. ศธ. สำนักงบประมาณ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สาธารณชน

9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ ( 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ) มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ( 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 )

10 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการ วิชาการ ( 5.1, 5.2 ) มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ( 6.1, 6.2 ) มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ( 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ) มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ภายใน ( 8.1, 8.2 ) มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ( 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 )

11

12 1. QMR เตรียมข้อมูลดังนี้ 1.1 QM และเอกสารอื่นๆในระบบ คุณภาพ 1.2 SAR/SAC 1.3 28 ตัวบ่งชี้ขององค์กร 2. คณบดี / ผู้อำนวยการ ประชุมบุคลากรภายในเพื่อพร้อม รับการตรวจฯ 3. เตรียมนำเสนอ (Presentation) ภาพรวมขององค์กร ดังนี้ 3.1 ปรัชญา / วิสัยทัศน์ 3.2 โครงสร้าง บริหาร 3.3 ภารกิจหลัก 3.4 จุดเด่นของภารกิจต่างๆ 3.5 ข้อควรปรับปรุงขององค์กร 3.6 เปรียบเทียบ SAR ของ องค์กรกับ ตัวบ่งชี้ สมศ.

13 4. คณบดี / ผู้อำนวยการ / ฝ่ายบริหาร เตรียมตอบข้อซักถามขององค์กร 5. จัดบุคลากรสาย ข สาย ค และนิสิตในสังกัด เพื่อพร้อมรับการสัมภาษณ์ 6. ติดต่อผู้ประกอบการภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ เพื่อพร้อมรับการสัมภาษณ์ 7. กำกับดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคให้เรียบร้อย 8. สร้างบรรยากาศสภาพปกติวิสัย

14 9. เตรียมบุคลากร ประสานงานจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อได้รับการร้องขอ 10. QMR/ ผู้ประสานงาน ติดต่อขอข้อมูลต่างๆได้จาก จนท. ส่วนประกันคุณภาพ 11. หากข้อมูลใดไม่ตรงกันหรือผิดพลาด จัดทำบันทึกเสนอขอแก้ไข หลังการตรวจเยี่ยม 12. มีความเป็นกัลยาณมิตร และเป็นเจ้าบ้านที่มีอัธยาศัยดี

15


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google