งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางจิตลัดดา พา พรมฤทธิ์ ผอ. รพ. บ้านกกปลาซิว น. ส. ปิยนุช ชูรัตน์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ น. ส. ลีลวัฒน์ กองศูนย์ พยาบาล วิชาชีพ นางวิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางจิตลัดดา พา พรมฤทธิ์ ผอ. รพ. บ้านกกปลาซิว น. ส. ปิยนุช ชูรัตน์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ น. ส. ลีลวัฒน์ กองศูนย์ พยาบาล วิชาชีพ นางวิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 นางจิตลัดดา พา พรมฤทธิ์ ผอ. รพ. บ้านกกปลาซิว น. ส. ปิยนุช ชูรัตน์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ น. ส. ลีลวัฒน์ กองศูนย์ พยาบาล วิชาชีพ นางวิราช พลรา ชม พสอ. นายสมัคร พล ราช พนักงาน ขับรถยนต์

6 พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ด้านบริหาร บริการและวิชาการ 2. พัฒนาสถานบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น่าอยู่ น่าทำงาน 3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบรายงาน ถูกต้อง ทันเวลา 4. พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความโปร่งใส โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร เอกชน กลุ่มเครือข่ายต่างๆ วิสัยทัศน์ รพ. สต. กกปลาซิว (VISION) สถานบริการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้านการ บริหาร บริการ และวิชาการ บริการแบบผสมผสาน เน้นการมี ส่วนร่วมของชุมชน

7 แบ่งออก 9 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,088 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 4,015 คน ชาย 2,035 คน หญิง 1,980 คน จำนวน อสม. 82 คน โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ผ่านระดับ ทอง 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ผ่านประเมิน ศพด. ปลอดโรค 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ศาสนสถาน 14 แห่ง วัดส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ที่มา : ฐานข้อมูล JHCIS ณ 31 พ. ค.55

8 ตำแหน่ง สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนประชากร จำนวน บุคคลากร เกณฑ์ มาตรฐาน คิดเป็น สัดส่วน บุคลากรสายสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข 21 : 12501 : 2007.5 พยาบาลวิชาชีพ 11 : 50001 : 4015 รวม 31: 12501 : 1338 บุคลากรอื่นๆ พนักงานผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 1-- พนักงานขับรถยนต์ ราชการ 1-- รวม 2--

9

10

11

12

13

14

15

16 ชุดกิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทย สู่ ตำบลจัดการสุขภาพ ( ต่อ )

17

18

19

20 ชุดกิจกรรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว

21 ชุดกิจกรรมพัฒนาระบบปฐมภูมิ

22

23

24  มีการดำเนอนงานร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลกกปลาซิว มี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน หลักสูตร อบรมฟื้นฟู บำบัดผู้เสพ จำนวน 9 คืน 10 วัน ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง

25

26 มีการดำเนินโครงการในระดับ CUP

27

28

29

30

31

32

33

34 I – ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่สามารถทำกิจวัตร ประจำเองได้ N- อาหารที่รับประทาน จะเป็นอาหารเหลว รับประทานทางสายยาง H- ลักษณะบ้านเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบน บนเป็นไม้ ภายในบ้านสะอาดสะอาดของวางเป็นระเบียบ เรียบร้อยดี เตียงที่ผู้ป่วยใช้นอนเป็นเตียงโรงพยาบาล ยกไม้ กลั้นเตียงตลอดเวลา o- ความสัมพันธ์ภายในบ้าน ผู้ป่วยแต่งงานหลังจาก ประสบอุบัติเหตุก็มาอาศัยอยู่กับแม่ พ่อเลี้ยง และ น้องสาว สัมพันธภาพดี ภรรยา แยกกันอยู่มาเยี่ยม เป็นบางครั้ง I – ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่สามารถทำกิจวัตร ประจำเองได้ N- อาหารที่รับประทาน จะเป็นอาหารเหลว รับประทานทางสายยาง H- ลักษณะบ้านเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบน บนเป็นไม้ ภายในบ้านสะอาดสะอาดของวางเป็นระเบียบ เรียบร้อยดี เตียงที่ผู้ป่วยใช้นอนเป็นเตียงโรงพยาบาล ยกไม้ กลั้นเตียงตลอดเวลา o- ความสัมพันธ์ภายในบ้าน ผู้ป่วยแต่งงานหลังจาก ประสบอุบัติเหตุก็มาอาศัยอยู่กับแม่ พ่อเลี้ยง และ น้องสาว สัมพันธภาพดี ภรรยา แยกกันอยู่มาเยี่ยม เป็นบางครั้ง

35 M- ผู้ป่วยจะทานยา ที่รับมาจากโรงพยาบาล สกลนครทุกเดือน เป็น ยา บำรุงประสาท และยา คลายกล้ามเนื้อ E- ไม่สามารภทำกิจวัตรประจำวันได้เลย S- บ้านผู้ป่วยจัดสภาพคล้ายเป็น หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล มีเครื่องดูดเสมหะ S- ญาติมีความหวังว่าผู้ป่วยจะหายสามารถใช้ ชีวิตประจำวันเป็นปกติ S- มีแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีเจ้าหน้าที่ รพ. สต. คอยแนะนำ ร่วมกับ อสม ดูแลคอยทำ กายภาพฟื้นฟูที่บ้านผู้ป่วย

36 36


ดาวน์โหลด ppt นางจิตลัดดา พา พรมฤทธิ์ ผอ. รพ. บ้านกกปลาซิว น. ส. ปิยนุช ชูรัตน์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ น. ส. ลีลวัฒน์ กองศูนย์ พยาบาล วิชาชีพ นางวิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google