งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี อารีย์ บุญผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี อารีย์ บุญผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี อารีย์ บุญผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

2 2 ประกาศเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระจังหวัดสิงห์บุรี “นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี” ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มท. ประธาน วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา 16.09 น. ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ประชาชนประมาณ 30,000 คน

3 3  ระดับเบาบาง เป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านยาเสพติด  ไม่มีแหล่งผลิตในพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย  ตัวยาที่แพร่ระบาด คือ 1 ) ยาบ้า 2) ยาไอซ์ และกัญชา(เล็กน้อย) ยาไอซ์มี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน 1.สถานการณ์ปัญหายาเสพติด จ.สิงห์บุรี ที่มา : สนง.ปปส. และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.สิงห์บุรี

4 4 N อ. สรรพยา จ. ชัยนาท อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี อ. สรรพยา จ. ชัยนาท อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี ปัญหาการแพร่ระบาด...จากพื้นที่รอยต่อจังหวัด

5 5 2. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศพส.อ.ทุกอำเภอ คณะทำงานติดตาม ฯ การดำเนินงานตาม MOU ควบคุมกำกับการดำเนินงานกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ศพส.จ.สิงห์บุรี ผวจ.สห. 1.การสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน 2.การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติด 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน 4.การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย 7.การบริหาร จัดการ ฯ - เครือข่ายการค้า -ควบคุมการแพร่ ระบาด -การข่าวและ ประสานงาน -ยึดทรัพย์ -กรอบกฎหมาย -กลไกอำนวยการ -ส่งเสริมภาค ประชาชน -บูรณาการ แผนงาน -/งบประมาณ -ติดตามประเมิน -กองทุนแม่ของแผ่นดิน -สร้างภูมิต้านทาน -TO BE NUMBER ONE -จัดระเบียบสังคม Potential demand Demand Supply Management -การบำบัดฯ 3 ระบบ -ศูนย์คัดกรอง -ศูนย์ข้อมูล -ติดตาม/ดูแล ควบคุมตัวยาและสารเคมี ตำรว จ ศพส. จ./ อ. สธ. พช./ปกครอง/ท้องถิ่น/ศธ./แรงงาน/พมจ./วฒ. 8

6 6 3.

7 7 สมัครใจบังคับ บำบัด ทุกพื้นที่ Re x- Ray - ตรวจปัสสาวะ ชุมชนสถานศึกษาสถาน ประกอบการ 4. กรอบการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ.สิงห์บุรี ยอมรับ ปฏิเสธ จำแนก เสพติ ด พบ ผลบวก บำบัดในรพ. ( แบบผู้ป่วยนอก ) 4 เดือน ค่าย ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 9 วัน ติดตามดูแล ส่งปัสสาวะ ตรวจยืนยัน ศึกษาต่อ / ฝึก อาชีพ บำบัด / ฟื้นฟู ติดตามดูแล รร. วิวัฒน์ พลเมือง ฯ 15 วัน ผวจ.เน้นย้ำ

8 8 5. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 1.คณะกรรมการ ศพส.จ โดย ผวจ. เป็นประธาน ประชุมทุกเดือน 2. คณะกรรมการ ศพส.อ.โดย นอภ.เป็นประธาน ประชุมทุกเดือน 3. คณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด รองผวจ.สห. (นายณรงค์ อ่อนสะอาด เป็นประธาน.) ประชุม เร่งรัดงาน ต่อเนื่อง 4. คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (รองผวจ./ปลัดจว.เป็นประธาน ) ประชุม ทุกเดือน 5.ชี้แจงอปท.เพื่อการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (17 ม.ค.56 ร่วมกับการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 1) ประชุม

9 9 2.) ข้อสั่งการของ ผวจ.สห. ในที่ประชุมศพส.จ.สิงห์บุรี - จำนวน 20 ข้อ - ครอบคลุม - ด้านการป้องกัน - ปราบปราม - บำบัด - การแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อของจว. 3) ข้อสั่งการของ คสช. ตามคำสั่งที่ 41/2557

10 10 4) คณะทำงานเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประธาน : นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงาน: 12 ท่าน ศพส.จ.สห./ ปกครอง/ ตำรวจ/ สธ./ ศธ./ คุมประพฤติ /พช./เทศบาล

11 11 6. ระบบการบำบัดระบบสมัครใจ 2 รพท. 4 รพช. 47 รพ. สต. -จิตแพทย์ 1 ท่าน -พยาบาลป.โท/เฉพาะทาง 25 ท่าน -ป.เอก 1 ท่าน / กำลังศึกษา 1 ท่าน ระบบการส่งต่อเครือข่ายบริการ

12 12  ด้านการติดตามภายหลังการบำบัด ไม่สามารถ ติดตามผู้ป่วยได้ครบถ้วน 7. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 วางแผนพัฒนาระบบติดตามในชุมชน ดังนี้ 1.ทุกอำเภอทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการติดตามดูแล 2.การติดตามผลการบำบัดรักษา โดยหน่วยงานสาธารณสุข 3. การติดตามช่วยเหลือด้านครอบครัว /การศึกษา/การส่งเสริมอาชีพ โดย อำเภอส่งต่อให้ท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบล 4. แบ่งฐานการติดตาม เป็น1. ชุมชน 2. สถานศึกษา 3. สถานประกอบการ

13 13 8. ความต้องการในการสนับสนุนเพิ่มเติม  - สถานที่รับบำบัดผู้ป่วยสมัครใจ ที่มีอาการรุนแรง เช่น ส่งเข้าค่ายทหารได้  - อุปกรณ์/เครื่องมือตรวจยืนยันที่มีมาตรฐาน สำหรับ โรงพยาบาลทั่วไปที่ต้องรับตรวจยืนยันหายาบ้า ในปัสสาวะ  - จัดเพิ่มสถานที่รับตรวจยืนยันหายาบ้าโดยเฉพาะ เพื่อลดปริมาณงานของโรงพยาบาล

14 14 9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - การปรับฐานคิด ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ประชาชนทุก ภาคส่วน ว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ทุกมิติ ทั้ง ด้านบุคคล ตัวยา และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เป็นหน้าที่ของทุกท่าน ทุกครอบครัวต้องร่วมมือกัน ป้องกันแก้ไข

15 15 10.ปัจจัยความสำเร็จ  ผู้นำ / ผู้บริหาร  การบริหารจัดการ  TEAM

16 16 ฝนให้ความชุ่มช่ำกับผืนดินอย่างไร เมตตาจิต...ก็นำความสุขใจมาให้เราเช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี อารีย์ บุญผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google