งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร  การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร  การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร  การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ การศึกษา เพื่อให้ความดูแลและ ช่วยเหลือ  มีการทำงานร่วมกันของเครือข่ายใน จังหวัด  ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (OSCC)  การเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด อุบัติเหตุ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง

2 องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  การติดตาม ตรวจตราในชุมชน โดยการรายงาน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล  มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและ เยาวชน

3 องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในระดับพื้นที่ไม่มี  ไม่มีระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน  ไม่มีระบบฐานข้อมูล  ไม่มีแผนปฏิบัติงานด้านการ คุ้มครองเด็ก  ขาดการประสานงานระหว่าง หน่วยงานด้านการช่วยเหลือเด็ก  ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ของตนเอง

4 องค์ประกอบ / กระบวนงาน ด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับพื้นที่ไม่มี  บุคลากรในพื้นที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจและทักษะในการทำงานด้าน เด็ก  ขาดการจัดการภายใน และทำงาน ไม่เป็นระบบ  ขาดระบบฟื้นฟู เยียวยา  บุคลากรในการทำงานไม่เพียงพอ  งบประมาณไม่เพียงพอ

5 องค์ประกอบ / กระบวนงานที่มี ความเข้มแข็ง หรือมีศักยภาพในการทำงาน  การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ ความดูแลและช่วยเหลือ

6 องค์ประกอบ / กระบวนงานที่ยัง ต้องได้รับการปรับปรุง  การนำยุทธศาสตร์มาปรับใช้ ให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว

7 ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบคุ้มครอง เด็กในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น จัดให้มีผู้แทนเด็กและเยาวชนเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง เด็ก มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อดูแลเด็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดตั้งงบประมาณในการทำงาน จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ระดับตำบล และมีการติดตามผล เป็นระยะ

8 ข้อเสนอต่อการท้องถิ่นพัฒนา ระบบคุ้มครองเด็กในระดับ จังหวัดและระดับท้องถิ่น สร้างความตระหนักให้ท้องถิ่นเห็น ความสำคัญ หรือมีบทบาทเรื่อง การคุ้มครองเด็ก ให้ทีมสหวิชาชีพมีการทำงานโดย มีเป้าหมายเดียวกัน และมี ศักยภาพ อบรมให้ความรู้ และทักษะในด้าน การทำงาน

9 ข้อเสนอต่อการท้องถิ่นพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กในระดับจังหวัดและ ระดับท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบคุ้มครอง เด็กให้ท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญ มีบุคลากรในการขับเคลื่อน ให้ส่วนกลางหรือกระทรวงที่ รับผิดชอบออกระเบียบหรือหนังสือ สั่งการในการปฏิบัติงานเรื่อง เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ / กระบวนงานด้าน การคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร  การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google