งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา เพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือ มีการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในจังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (OSCC) การเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด อุบัติเหตุ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง

2 องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
การติดตาม ตรวจตราในชุมชน โดยการรายงาน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

3 องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับพื้นที่ไม่มี
ไม่มีระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน ไม่มีระบบฐานข้อมูล ไม่มีแผนปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการช่วยเหลือเด็ก ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง

4 องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับพื้นที่ไม่มี
บุคลากรในพื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำงานด้านเด็ก ขาดการจัดการภายใน และทำงานไม่เป็นระบบ ขาดระบบฟื้นฟู เยียวยา บุคลากรในการทำงานไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ

5 องค์ประกอบ/กระบวนงานที่มีความเข้มแข็ง หรือมีศักยภาพในการทำงาน
การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือ

6 องค์ประกอบ/กระบวนงานที่ยังต้องได้รับการปรับปรุง
การนำยุทธศาสตร์มาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว

7 ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
จัดให้มีผู้แทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อดูแลเด็กในพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดตั้งงบประมาณในการทำงาน จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล และมีการติดตามผลเป็นระยะ

8 ข้อเสนอต่อการท้องถิ่นพัฒนาระบบ คุ้มครองเด็กในระดับจังหวัดและ ระดับท้องถิ่น
สร้างความตระหนักให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญ หรือมีบทบาทเรื่องการคุ้มครองเด็ก ให้ทีมสหวิชาชีพมีการทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน และมีศักยภาพ อบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านการทำงาน

9 มีบุคลากรในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอต่อการท้องถิ่นพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบคุ้มครองเด็กให้ท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญ มีบุคลากรในการขับเคลื่อน ให้ส่วนกลางหรือกระทรวงที่รับผิดชอบออกระเบียบหรือหนังสือสั่งการในการปฏิบัติงานเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ/กระบวนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google