งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ” ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ” ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ” ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ”

2 กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง

3 แผน 1 แผนสร้างพลังสังคมและ พลังชุมชน แผน 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ / ผู้ติดยาเสพติด แผน 3 แผนสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด แผน 4 แผนการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย แผน 5 แผนความร่วมมือ ระหว่างประเทศ แผน 6 แผนสกัดกั้นยาเสพติด แผน 7 แผนบริหารจัดการแบบ บูรณาการ แผน 1 แผนสร้างพลังสังคมและ พลังชุมชน แผน 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ / ผู้ติดยาเสพติด แผน 3 แผนสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด แผน 4 แผนการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย แผน 5 แผนความร่วมมือ ระหว่างประเทศ แผน 6 แผนสกัดกั้นยาเสพติด แผน 7 แผนบริหารจัดการแบบ บูรณาการ

4 ปรับ 1 ปรับปรุงข้อมูล ปรับ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปรับ 4 ปรับทัศนคติของ สังคมและชุมชน ปรับ 1 ปรับปรุงข้อมูล ปรับ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปรับ 4 ปรับทัศนคติของ สังคมและชุมชน

5 หลัก 1 หลักการแก้ปัญหา โดยใช้หลักเมตตา หลัก 2 ยึดหลักนิติธรรม หลัก 3 หลักแก้ปัญหา โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หลัก 1 หลักการแก้ปัญหา โดยใช้หลักเมตตา หลัก 2 ยึดหลักนิติธรรม หลัก 3 หลักแก้ปัญหา โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

6 เร่ง 1 เร่งดำเนินการในด้าน ข้อมูล เร่ง 2 เร่งลดจำนวนผู้เสพยา จากหมู่บ้าน / ชุมชน เร่ง 3 เร่งแสวงหาความ ร่วมมือจากต่างประเทศ เร่ง 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า เร่ง 5 เร่งแก้ปัญหาเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เร่ง 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนให้เข้มแข็ง เร่ง 1 เร่งดำเนินการในด้าน ข้อมูล เร่ง 2 เร่งลดจำนวนผู้เสพยา จากหมู่บ้าน / ชุมชน เร่ง 3 เร่งแสวงหาความ ร่วมมือจากต่างประเทศ เร่ง 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า เร่ง 5 เร่งแก้ปัญหาเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เร่ง 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนให้เข้มแข็ง

7 - กรรมการหมู่บ้าน 1 คน ดูแล 5-10 หลังคาเรือน - จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัด ( ศพส. จ.) และอำเภอ ( ศพส. อ.) - องค์กรท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ( ตั้งงบประมาณ ) - การบำบัดในทำในชุมชน ใน พื้นที่ - พื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด 338 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรีมี 5 อำเภอเมือง เขา ย้อย บ้านลาด ท่ายาง ชะอำ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย - กรรมการหมู่บ้าน 1 คน ดูแล 5-10 หลังคาเรือน - จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัด ( ศพส. จ.) และอำเภอ ( ศพส. อ.) - องค์กรท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ( ตั้งงบประมาณ ) - การบำบัดในทำในชุมชน ใน พื้นที่ - พื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด 338 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรีมี 5 อำเภอเมือง เขา ย้อย บ้านลาด ท่ายาง ชะอำ

8 การเตรียมความพร้อม ด้านการบำบัด 1. ทีมวิทยากร 2. การติดตามหลัง การบำบัด การเตรียมความพร้อม ด้านการบำบัด 1. ทีมวิทยากร 2. การติดตามหลัง การบำบัด

9 ขอเชิญรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี

10 กำหนดการ เวลา 10.30 น. เสด็จถึงโรงพยาบาล พระจอมเกล้า ประทานเกียติบัตร ชั้น 9 ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงฉายระรูปร่วมชั้น 8 ทรงตัดแถบแพรเปิดหอ อภิบาลทารกแรกเกิด และทอดพระเนตรการดูแลทารก คลอดก่อนกำหนด ชั้น 4 เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการ งานอนามัยแม่และเด็ก กำหนดการ เวลา 10.30 น. เสด็จถึงโรงพยาบาล พระจอมเกล้า ประทานเกียติบัตร ชั้น 9 ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงฉายระรูปร่วมชั้น 8 ทรงตัดแถบแพรเปิดหอ อภิบาลทารกแรกเกิด และทอดพระเนตรการดูแลทารก คลอดก่อนกำหนด ชั้น 4 เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการ งานอนามัยแม่และเด็ก

11 โรงพยาบาล 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2. หัวหน้าพยาบาล 3. หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน 4. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่ และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1. สาธารณสุขอำเภอ 2. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่ และเด็ก - สสอ. ทุกแห่งๆละ 1 คน - รพ. สต. ทุกแห่งๆละ 1 คน ลงทะเบียน เวลา 08.00- 08.30 น.


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ” ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google