งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายประชา เต รัตน์ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย.  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายประชา เต รัตน์ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย.  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ “"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายประชา เต รัตน์ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย

2  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ “ ยาเสพติด ”

3  แนวทางการดำเนิน การสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติดใน ระดับพื้นที่

4  ผวจ. และ นอ. มี หน้าที่ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์  ป้องกัน  ปราบปราม  บำบัดรักษา

5 ครอบครัว ชุมชน / หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการ ๕ เสา หลัก

6 ครอบครัว ( เข้มแข็ง / อบอุ่น )

7 ชุมชน / หมู่บ้าน ( มีส่วนร่วม )

8 สถานศึกษา ( วางรากฐาน )

9 สถานบริการ ( สีขาว ) จัดระเบียบสังคม “ แบบบูรณาการ ”

10 สถานประกอบการ ( โรงงานสีขาว )

11 ตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ “ กับ ข้อมูล ป. ป. ส.”

12  การแก้ไขปัญหายา เสพติดเป็น “ การทำบุญครั้ง ใหญ่ ”

13 การติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการมีส่วนร่วม  เป็นเจ้าภาพดำเนินการเอง  เป็นเจ้าภาพร่วมหรือสนับสนุน การดำเนินงานตามศักยภาพ

15 สำนักงาน ศพส. มท. ส่วนกิจการพิเศษ สนผ. สป. โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๙ มท. ๕๐๖๒๐ - ๓ รวม “ พลังแผ่นดินทุก หมู่เหล่า ”


ดาวน์โหลด ppt โดย นายประชา เต รัตน์ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย.  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ  ปัญหาที่ประชาชน อยากให้แก้ไข เป็นอันดับหนึ่ง คือ “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google