งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการ สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการ สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการ สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 ปัญหาที่ประชาชนอยากให้แก้ไข
เป็นอันดับหนึ่ง คือ “ยาเสพติด”

3 เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่
แนวทางการดำเนิน การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่

4 ผวจ. และ นอ. มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา

5 ๕ เสาหลัก ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการ

6 ครอบครัว (เข้มแข็ง/อบอุ่น)

7 ชุมชน/หมู่บ้าน (มีส่วนร่วม)

8 สถานศึกษา (วางรากฐาน)

9 สถานบริการ (สีขาว) จัดระเบียบสังคม “แบบบูรณาการ”

10 สถานประกอบการ (โรงงานสีขาว)

11 ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ “กับข้อมูล ป.ป.ส.”
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ “กับข้อมูล ป.ป.ส.”

12 การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
“การทำบุญครั้งใหญ่”

13 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพดำเนินการเอง เป็นเจ้าภาพร่วมหรือสนับสนุน การดำเนินงานตามศักยภาพ

15 “พลังแผ่นดินทุกหมู่เหล่า”
รวม “พลังแผ่นดินทุกหมู่เหล่า” สำนักงาน ศพส.มท. ส่วนกิจการพิเศษ สนผ.สป. โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๙ มท. ๕๐๖๒๐-๓


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการ สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google