งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น โย บาย ด้าน ยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น โย บาย ด้าน ยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น โย บาย ด้าน ยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง

2 แผนที่ 1 แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด แผนที่ 3 แผนป้องกันยาเสพติด แผนที่ 4 แผนปราบปรามยาเสพติด แผนที่ 5 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนที่ 6 แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน แผนที่ 7 แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ น โย บาย ด้าน ยาเสพติด

3 ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ปรับที่ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหายาเสพติด น โย บาย ด้าน ยาเสพติด

4 หลักที่ 1 หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบำบัด ป้องกัน ควบคู่การปราบปราม หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง น โย บาย ด้าน ยาเสพติด

5 เร่งที่ 1 เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา เร่งที่ 2 เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน / ชุมชน เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและ การสกัดกั้นยาเสพติด เร่งที่ 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อน ของประชาชนจากปัญหายาเสพติด เร่งที่ 5 เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและ นอกสถานศึกษา เร่งที่ 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนมห้มีความเข้มแข็ง น โย บาย ด้าน ยาเสพติด

6 แผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ ประชาชน เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะเป็นการตัดการ เพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายา เสพติดให้หมดไป สร้าง คุณภาพชีวิต ทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะ เป็นอนาคตของชาติไม่ให้ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7 1. เป้าหมาย 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับ เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ( อายุ 7-19 ปี ) จำนวน 11,734,742 คน 1.2 ลดอัตราการเพิ่มของผู้เสพยาเสพติดราย ใหม่ ไม่ให้เกิน 20% จากสถิติบำบัดรักษาและสถิติ จับกุมยาเสพติด 1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและพื้นที่ เสี่ยง 6 ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน ปฏิบัติการฯ ในทุกจังหวัด 1.4 กำหนดสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ( ขยายโอกาส ) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็น เป้าหมายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและลด ปัญหาเสี่ยงที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด 1.5 กำหนดสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการ แพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงเป็นเป้าหมายป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

8 เป้าหมาย ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ( อายุ 7-19 ปี ) จำนวน 11,734,742 คน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิต เยาวชนในสถานศึกษา 9,640,193 คน เยาวชนนอกสถานศึกษา 2,094,549 คน

9 เป้าหมาย ป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา ศธ./ มท./ วธ./ กก./ กทม. 11,316 แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชนในสถานศึกษา 9,640,193 คน นร. ป.6 ทั้ง ประเทศ 807,43 8 คน 30% ของ นร. ป.6 242,230 คน - ศธ. : 9,959 แห่ง ( สพฐ./ สอศ./ สช./ รร. สาธิต ) - กทม. : 105 แห่ง - กก. : 28 แห่ง - วธ. : 15 แห่ง - มท. : 1,209 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt น โย บาย ด้าน ยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google