งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุตามนโยบายนพ.สสจ./กระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคประชาชน / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่

3 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1.รองนายแพทย์ สสจ. 2.นายอำเภอ 3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา 4.สาธารณสุขอำเภอ

4 คณะกรรมการพัฒนารพ.สต. 1. เจ้าอาวาส/ผู้นำศาสนา /โต๊ะอิหม่าม ประธาน 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /กำนันตำบล รองประธาน 3.ปลัดอบต./ ผูทรงคุณวุฒิ /ข้าราชการเกษียณ / ชมรมผู้สูงอายุ / ผู้นำชุมชน / ประธาน อสม. กรรมการ / ผอ.รร. 4.ผอ.รพ.สต. เลขานุการ 5.นวก.สธ./ พยาบาลวิชาชีพ/จพ.สธ. ผู้ช่วยเลขาฯ

5 แผนผังคณะกรรมการที่ปรึกษา
นายอำเภอ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ร.พ ที่ปรึกษา สาธารณสุขอำเภอ ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ สสจ. ที่ปรึกษา แผนผังคณะกรรมการบริหาร รพ.สต. เจ้าอาวาส/ผู้นำสาสนา/โต๊ะอิหม่าม ประธาน รองประธาน นายกอบต. กำนันตำบล กรรมการ ผอ.รร. ปลัด อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการเกษียณ ปธ. ชมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ปธ. อสม. ผอ.รพ.สต. เลขานุการ นวก./พ.ชีพ/จพ.สธ. ผู้ช่วยเลขานุการ

6 บทบาทหน้าที่ 1.วางแผน พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งในด้านโครงสร้าง งบประมาณ ทรัพยากรสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพแก่ประชาชน 3.ให้คำปรึกษาในการพัฒนากับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อเสนอแนะ หรือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา หรือขัดข้องให้ลุล่วงไปด้วยดี 4.สนับสนุน เร่งรัด และติดตามประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างสม่ำเสมอร่วมกับ จนท.สธ.

7 บทบาทหน้าที่(ต่อ) 5.ช่วยเหลือและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6.ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 7.แก้ไขปัญหา หาข้อยุติ ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยบริการ

8 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google