งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วัตถุประส งค์  เพื่อให้การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บรรลุตามนโยบายนพ. สสจ./ กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ภาคประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วัตถุประส งค์  เพื่อให้การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บรรลุตามนโยบายนพ. สสจ./ กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ภาคประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 วัตถุประส งค์  เพื่อให้การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บรรลุตามนโยบายนพ. สสจ./ กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ภาคประชาชน / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กร เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการ ปฏิรูปการบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลเพื่อให้ เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล  เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในพื้นที่

3 คณะกรรมการที่ปรึกษา 1. รองนายแพทย์ สสจ. 2. นายอำเภอ 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา 4. สาธารณสุขอำเภอ ประกอบด้วย

4 คณะกรรมการ พัฒนารพ. สต. 1. เจ้าอาวาส / ผู้นำศาสนา / โต๊ะอิหม่าม ประธาน 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล / กำนัน ตำบล รองประธาน 3. ปลัดอบต./ ผูทรงคุณวุฒิ / ข้าราชการ เกษียณ / ชมรมผู้สูงอายุ / ผู้นำชุมชน / ประธาน อสม. กรรมการ / ผอ. รร. 4. ผอ. รพ. สต. เลขานุการ 5. นวก. สธ./ พยาบาลวิชาชีพ / จพ. สธ. ผู้ช่วยเลขาฯ

5 แผนผังคณะกรรมการที่ปรึกษา นายอำเภอ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ร. พ ที่ปรึกษา สาธารณสุข อำเภอ ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ สสจ. ที่ปรึกษา เจ้าอาวาส / ผู้นำสาสนา / โต๊ะอิหม่าม ประธาน กำนันตำบล นายกอบต. ผอ. รร. ปลัด อบต. ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ข้าราชก าร เกษียณ ปธ. ชม ผู้สูงอายุ ผู้นำ ชุมชน ผอ. รพ. สต. เลขานุการ นวก./ พ. ชีพ / จพ. สธ. ผู้ช่วยเลขานุก าร รองประธาน ปธ. อสม. กรรมการ แผนผังคณะกรรมการบริหาร รพ. สต.

6 บทบาท หน้าที่ 1. วางแผน พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งใน ด้านโครงสร้าง งบประมาณ ทรัพยากร สาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการให้ได้ คุณภาพมาตรฐาน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน / องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพ แก่ประชาชน 3. ให้คำปรึกษาในการพัฒนากับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ คณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ เพื่อเสนอแนะ หรือช่วยเหลือใน การแก้ไขปัญหา หรือขัดข้องให้ลุล่วงไปด้วยดี 4. สนับสนุน เร่งรัด และติดตามประเมินผลการ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่าง สม่ำเสมอร่วมกับ จนท. สธ.

7 บทบาทหน้าที่ ( ต่อ ) 5. ช่วยเหลือและทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6. ประสานและแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ในการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และบังเกิด ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 7. แก้ไขปัญหา หาข้อยุติ ข้อร้องเรียน ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วย บริการ

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1. วัตถุประส งค์  เพื่อให้การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล บรรลุตามนโยบายนพ. สสจ./ กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ภาคประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google