งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ระบบข้อมูลด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ระบบข้อมูลด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีวัฒนธรรมและ โครงสร้างที่เอื้อต่อการ ทำงาน บุคลากรและแกนนำเครือข่าย สุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะ ตามที่องค์กรกำหนด ระบบบริหารจัดการ /ทรัพยากร องค์ความรู้/ เทคโนโลยี/กำกับ ติดตาม ที่ดีมีประสิทธิภาพ ภาคีเครือข่ายมีการประสานงาน และร่วมมือกันอย่างมี ประสิทธิภาพ ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในและนอกประเทศ มี ส่วนร่วม สนับสนุนการ ดำเนินงานและทรัพยากร อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการ ขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไข ปัญหา หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนสามารถจัดทำ แผนงานโครงการด้าน Env.Occ. ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน ชุมชนสามารถกำหนด และใช้มาตรการทาง สังคมในการแก้ไข ปัญหาได้ด้วยตนเอง ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อสม./แกนนำชุมชน/กองทุน ต่าง ๆ และประชาสังคม มี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สนับสนุนการดำเนินงาน

2 2 อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการขับเคลื่อน ในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการร่วมกับท้องถิ่นและ เครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานด้านวิชาการ และ การจัดการทรัพยากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนสุขภาพ ตำบลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางสังคมใน ชุมชน อสม./แกนนำชุมชน/กองทุน ต่าง ๆ และประชาสังคม มี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม สนับสนุนงานชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของ เครือข่ายสุขภาพชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและ นอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการ ดำเนินงานและทรัพยากร สร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและ นอกประเทศ สนับสนุนวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีวัฒนธรรมและโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน พัฒนาระบบโครงสร้างขององค์กรให้มีศูนย์ประสานงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานPMQA องค์กรผาสุก Happy work place ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรสามารถจัดการฐานข้อมูลด้าน Env.Occ พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง ส่วนกลาง สร้างและสนับสนุนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน Env.Occ ทุกระดับ บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะตามที่ องค์กรกำหนด พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดำเนินงาน Env.Occ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์และฝึกทักษะด้าน Env.Occ และการ จัดการเครือข่าย สนับสนุนให้บุคลากรและแกนนำได้แสดงศักยภาพผลการดำเนินงาน ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ โดยชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพโดยชุมชน สนับสนุนให้มีข้อมูลโรคและภัยของชุมชน สนับสนุนให้มีการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพให้กับชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย มีความหลากหลายและมี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการด้าน Env-Occ พัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ใน งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน /โครงการของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่าง ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมมือกัน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ สร้าง กลไกในการบูรณาการแผนการเฝ้าระวัง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ชุมชนสามารถกำหนดและใช้มาตรการ ทางสังคมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วย ตนเอง ส่งเสริมการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ สร้างมาตรการเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมในชุมชน สนับสนุนการใช้มาตรการเพื่อการสร้าง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในชุมชน หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุน วิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการจัดทำแผนงาน หรือข้อตกลง ระหว่างองค์กรเครือข่ายสุขภาพทั้งในและระหว่าง ประเทศ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่าย สุขภาพทุกระดับ พัฒนา กฏ ระเบียบข้อบังคับ มาตรการแนวทาง ที่เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ประชาชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ระบบบริหารจัดการ/ทรัพยากร องค์ความรู้/ เทคโนโลยี/กำกับติดตาม ที่ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ปี 2554 - 2558

3 ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (Mini-SLM) งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 บุคลากรและแกนนำเครือข่าย สุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะและ ศักยภาพในการดำเนินงาน Env.Occ ระบบข้อมูลด้าน Env.Occ มีประสิทธิภาพ ประเมินคุณภาพ องค์กร ** ระบบจัดการความรู้ / ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร / องค์ความรู้ ภาคีเครือข่ายมีการ ประสานงานและร่วมมือกัน อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้ง ในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและ ทรัพยากร อปท. มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการ ขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการแก้ไข ปัญหา จัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน ** การพัฒนาศักยภาพในการ ทำแผนงานโครงการของ ชุมชน ** สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ** ชุมชนสามารถกำหนดและใช้ มาตรการทางสังคมในการแก้ไข ปัญหาได้ด้วยตนเอง ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม อสม./ แกนนำชุมชน / กองทุน ต่าง ๆ และประชาสังคม มี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สนับสนุนการดำเนินงาน สอนงาน On the job Training จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน / ประชุมชี้แจง ** องค์กรมีวัฒนธรรมและ โครงสร้างที่เอื้อต่อการ ทำงาน จัดระบบการเก็บข้อมูลและ ประมวลผล ** ( รวบรวม เรียบ เรียง วิเคราะห์และประมวลผล ) พัฒนาระบบการสื่อสารตาม มาตรฐานสากลและ สารสนเทศเทคโนโลยี ** การจัดการความเสี่ยง Env.Occ.** พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้เป็นผู้นำทางด้านการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ** หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU)** ให้แกนนำจัดทำ แผนงานโครงการอย่าง ง่ายเพื่อพัฒนาชุมชน ** จัดให้องค์กรเอกชนมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผน ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ** ชุมชนสามารถจัดทำแผนงาน โครงการด้าน Env.Occ. ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนเรื่อง การทำแผนและใช้มาตรการทาง สังคมในการแก้ปัญหาได้ด้วย ตนเอง ** ( ** คือ กิจกรรม )


ดาวน์โหลด ppt ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ระบบข้อมูลด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google