งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห้วงไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555) สำนักงาน ปปส. ภาค 5

2 กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ
แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. เสริมสร้าง ม/ช. ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด 2,417 ม/ช. 484 20.02 2. เสริมสร้าง ม/ช. ชายแดน 990 ม/ช. 46 4.65 *3. พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,269 ม/ช. 28 2.21 4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ม/ช. ที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน 6,030 ม/ช. 604 10.02 5. แก้ไขปัญหายาเสพติด ม/ช. ระดับรุนแรง 286 ม/ช. 10 3.49 * กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสแรกเน้นเตรียมการ ขับเคลื่อนไตรมาส 2-4

3 กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ
แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. บำบัดรักษาฯ ระบบสมัครใจ 10,614 ราย 1,929 18.17 2. บำบัดรักษาฯ ระบบบังคับบำบัด 8,813 ราย 3,041 34.50 3. บำบัดรักษาฯ ระบบต้องโทษ 1,204 ราย 186 15.44 4. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่าน การบำบัดอย่างครบวงจร 47,831 ราย 2,125 4.45

4 แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรมสำคัญ
เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง 120,360 คน 7 - 2. ป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา 1,093 โรงเรียน 3. จัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ ปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษา 4. ป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงนอกสถานศึกษา N/A 5. ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 220 แห่ง 104 47.27 6. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจ จิตวิทยาป้องกันยาเสพติด 8 จว. 8 100

5 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าว/ปราบปรามยาเสพติด 8 ศูนย์ 8 100 2. ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3 เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปราบปรามการค้า/แพร่ระดับยาเสพติดในพื้นที่ 3,151 ราย 340 10.79 4. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด 8 จว. 5. ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 196 ลบ. 185.85 94.82 6. ป้องกัน/แก้ไขการสั่ง/ค้ายาเสพติดในเรือนจำ 13 เรือนจำ 13 7. ป้องกัน/ปราบปราม จนท.รัฐเกี่ยวข้องกับ ยสต. - 2 8. หมายจับคดีค้างเก่า 184 คดี 29 15.76 *9.ข้อร้องเรียนของประชาชน 269 เรื่อง 11 4.09 * กิจกรรมที่ 9 เป้าฯ เพิ่มขึ้นตามการร้องเรียน โดยต้องดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่า 70%

6 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดน ระหว่างประเทศ (ศูนย์ประสานงานชายแดน) 3 แห่ง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 1 ประเทศ แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 5 จว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน 43 จุดตรวจ

7 แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 1. พัฒนา/เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (จัดทำและนำเข้าแผน/รายงานผลในระบบ) 8 จว. 7 (เว้น มส.) 87.5 2. บูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ 2.1 แผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 อ. 3 จว. 17 อ. 3 จว. 17/3 100 2.2 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของไอซ์ 4 50 2.3 แผนปฏิบัติการพื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 3. โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน 103 104 101

8 วิเคราะห์การดำเนินงานเชิงคุณภาพของ
ศพส.จ. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในห้วงไตรมาส 1 1. เน้นเตรียมการตามคำสั่ง 23/2555 - อำนวยการ : ตรวจสอบเป้าหมาย ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไก บูรณาการงบฯ - ปฏิบัติการ : อบรม จัดชุดปฏิบัติการต่างๆ 2. เน้นการสกัดกั้น การจับกุม ยึดทรัพย์ ขยายผล ตามปัญหาหลักของภาค (นำเข้า-ส่งออก/รายสำคัญ) 3. เน้นการบำบัดในระบบปกติ 4. ดำเนินโครงการบ้านอุ่นใจฯ 5. ตรวจสุขภาพ/เตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ

9 ข้อสังเกต/ ปัญหา ข้อเสนอ

10 ข้อสังเกต/ ปัญหา ข้อเสนอ
1) การตรวจสอบตามแนวทางฯ ในหมู่บ้าน 5 ประเภทยังไม่ครบ - Re-X ray หมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ การดำเนินกิจกรรมเชื่อมกับแผนอื่น 2) การดำเนินการแก้ไขปัญหา ม/ช. ระดับรุนแรงยังมีน้อย - ให้ความสำคัญอันดับแรกในการ จัดทำแผนแก้ไขปัญหา 3) การค้นหาผู้เสพรายใหม่เพื่อบำบัด ในรูปแบบค่ายฯ มีน้อย - ค้นหา คัดกรอง และมีการติดตาม ช่วยเหลือ 4) รูปแบบ กลไกการป้องกัน/แก้ไข เยาวชนนอกสถานศึกษายังไม่ชัดเจน - จัดทำโครงสร้าง กลไก/ชุดปฏิบัติการ - จัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4) ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์/หมู่บ้านจัดสรร และกลุ่มขนส่ง ปรากฎข่าวสารสูง - จัดทำฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง/ สืบสวน - ประชุมสร้างความเข้าใจ/ ตรวจค้น 6) การนำเข้าข้อมูลแผนและรายงานผล ในโปรแกรมฯ ยังไม่สมบูรณ์ - เร่งรัดนำเข้า/ ตรวจสอบ - ปปส.ภาค นิเทศ/ติดตามระดับพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google