งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. เสริมสร้าง ม / ช. ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด 2,417 ม / ช. 48420.02 2. เสริมสร้าง ม / ช. ชายแดน 990 ม / ช. 464.65 *3. พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. เสริมสร้าง ม / ช. ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด 2,417 ม / ช. 48420.02 2. เสริมสร้าง ม / ช. ชายแดน 990 ม / ช. 464.65 *3. พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. เสริมสร้าง ม / ช. ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด 2,417 ม / ช. 48420.02 2. เสริมสร้าง ม / ช. ชายแดน 990 ม / ช. 464.65 *3. พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,269 ม / ช. 282.21 4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ม / ช. ที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน 6,030 ม / ช. 60410.02 5. แก้ไขปัญหายาเสพติด ม / ช. ระดับรุนแรง 286 ม / ช. 103.49 แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลัง ชุมชนเอาชนะยาเสพติด * กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสแรกเน้นเตรียมการ ขับเคลื่อนไตรมาส 2-4

3 กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. บำบัดรักษาฯ ระบบสมัครใจ 10,614 ราย 1,92918.17 2. บำบัดรักษาฯ ระบบบังคับบำบัด 8,813 ราย 3,04134.50 3. บำบัดรักษาฯ ระบบต้องโทษ 1,204 ราย 18615.44 4. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่าน การบำบัดอย่างครบวงจร 47,831 ราย 2,125 4.45 แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด

4 กิจกรรมสำคัญ เป้าหมายผลร้อยละ 1. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง 120,360 คน 7 - 2. ป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา 1,093 โรงเรียน - - 3. จัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษา 1,093 โรงเรียน - - 4. ป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงนอกสถานศึกษา N/AN/AN/AN/AN/A 5. ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 220 แห่ง 104 47.27 6. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจ จิตวิทยาป้องกันยาเสพติด 8 จว. 8 100 แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด

5 กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าว / ปราบปรามยาเสพติด 8 ศูนย์ 8 100 2. ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3 เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปราบปรามการค้า / แพร่ระดับยาเสพติดในพื้นที่ 3,151 ราย 340 10.79 4. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด 8 จว. 8 100 5. ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 196 ลบ. 185.85 94.82 6. ป้องกัน / แก้ไขการสั่ง / ค้ายาเสพติดในเรือนจำ 13 เรือนจำ 13 100 7. ป้องกัน / ปราบปราม จนท. รัฐเกี่ยวข้องกับ ยสต. - 2- 8. หมายจับคดีค้างเก่า 184 คดี 29 15.76 *9. ข้อร้องเรียนของประชาชน 269 เรื่อง 11 4.09 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและ บังคับใช้กฎหมาย * กิจกรรมที่ 9 เป้าฯ เพิ่มขึ้นตามการร้องเรียน โดยต้องดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่า 70 %

6 กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดน ระหว่างประเทศ ( ศูนย์ประสานงานชายแดน ) 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 1 ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 5 จว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน 43 จุดตรวจ อยู่ระหว่างดำเนินการ

7 กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผล ร้อยละ 1. พัฒนา / เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ ( จัดทำและนำเข้าแผน / รายงานผลในระบบ ) 8 จว. 7 ( เว้น มส.) 87.5 2. บูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เฉพาะ / มาตรการพิเศษ 2.1 แผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 อ. 3 จว. 17 อ. 3 จว. 17/3 100 2.2 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของไอซ์ 8 จว.450 2.3 แผนปฏิบัติการพื้นที่อำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่ 100 3. โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน 103104101 แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการแบบ บูรณาการ

8

9

10 ข้อสังเกต / ปัญหาข้อเสนอ 1) การตรวจสอบตามแนวทางฯ ในหมู่บ้าน 5 ประเภทยังไม่ครบ - Re-X ray หมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ การดำเนินกิจกรรมเชื่อมกับแผนอื่น 2) การดำเนินการแก้ไขปัญหา ม / ช. ระดับรุนแรงยังมีน้อย - ให้ความสำคัญอันดับแรกในการ จัดทำแผนแก้ไขปัญหา 3) การค้นหาผู้เสพรายใหม่เพื่อบำบัด ในรูปแบบค่ายฯ มีน้อย - ค้นหา คัดกรอง และมีการติดตาม ช่วยเหลือ 4) รูปแบบ กลไกการป้องกัน / แก้ไข เยาวชนนอกสถานศึกษายังไม่ชัดเจน - จัดทำโครงสร้าง กลไก / ชุดปฏิบัติการ - จัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4) ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ / หมู่บ้านจัดสรร และกลุ่มขนส่ง ปรากฎข่าวสารสูง - จัดทำฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง / สืบสวน - ประชุมสร้างความเข้าใจ / ตรวจค้น 6) การนำเข้าข้อมูลแผนและรายงานผล ในโปรแกรมฯ ยังไม่สมบูรณ์ - เร่งรัดนำเข้า / ตรวจสอบ - ปปส. ภาค นิเทศ / ติดตามระดับพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสำคัญเป้าหมายผลร้อยละ 1. เสริมสร้าง ม / ช. ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด 2,417 ม / ช. 48420.02 2. เสริมสร้าง ม / ช. ชายแดน 990 ม / ช. 464.65 *3. พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google