งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ.ศ.2556 ของ ศพส.จ./กทม. สุคิด ลั่นซ้าย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

2 กระบวนงานในภาพรวม นโยบาย จัดทำคำสั่ง ชี้แจงขั้นตอนดำเนินการ อนุมัติแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการ รายงาน ติดตาม ประเมินผล จัดส่งแผน แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 2

3 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง แผนงาน โครงการ กิจกรรม กำหนด กรอบความคิด เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน บันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ แผนปฏิบัติการ บริหารจัดการงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์

4 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ.ศ.2556
ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนโดยรวมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ผลลัพธ์ สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปี 2555 ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนสูงขึ้นกว่าสำรวจเมื่อสิ้นแผนปี 2555 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น ตัวชี้วัด แผนการปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ แผนงาน 1. การเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนชายแดน 3. การเสริมสร้างหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน 5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่มีระดับรุนแรง 6. การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนป้องกันยาเสพติด 7. การส่งเสริมภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด 1. พัฒนาระบบอำนวยการ 2. บริหารแผนงานและงบประมาณแบบบูรณาการ 3. พัฒนาบุคลากรและงานกำลังพล 4. การรายงาน กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 5. จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและแจ้งเตือน 6. พัฒนาข้อมูลกลางและห้องปฏิบัติการข้อมูล (War Room) 7. การถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) 8. การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข่าวสาร 1. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปราม 2. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3. การปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด 5. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดในเรือนจำ 7. การป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 8. การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย โครงการ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 1. การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง 2. การป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา 3. การจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง 4. การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 6. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยาป้องกันยาเสพติด แผนการสกัดกั้นยาเสพติด 1. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 2. การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน 3. การสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 1. การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 2. การพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน 1. การบำบัดรักษาระบบสมัครใจ 2. การบำบัดรักษาระบบบังคับบำบัด 3. การบำบัดรักษาระบบต้องโทษ 4. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร 5. การบริหารจัดการมาตรการบำบัดรักษา

5 โอกาส ภัยคุกคาม(Threat) จุดแข็ง จุดอ่อน
การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายโดย SWOT analysis โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 5

6 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ.ศ.2556
แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ผลลัพธ์ภาพรวม ควบคุมสถานการณ์ปัญหาและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดได้อย่างเห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ 84,320 หมู่บ้านชุมชน เป้าหมาย ไม่มีปัญหายาเสพติด 18,920 หมู่บ้านชุมชน ชายแดน 3,984 หมู่บ้านชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 12,189 หมู่บ้าน ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 48,921 หมู่บ้านชุมชน ระดับรุนแรง 2,255 หมู่บ้าน ผลผลิต ควบคุมสถานการณ์ปัญหาและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติดสามารถคงความเข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวัง ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัด โครงการ เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนชายแดน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่มีระดับรุนแรง พัฒนาบทบาทภาคประชาชนป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด เฝ้าระวัง พัฒนาแกนนำหมู่บ้านชุมชนป้องกันยาเสพติด ประเมินศักยภาพหมู่บ้านชุมชนชายแดน พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประเมินศักยภาพหมู่บ้านชุมชนเชิงคุณภาพ ค้นหาหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง จัดพี่เลี้ยง/ผู้ประสานงานชุมชน สำรวจค้นหาภาคประชาสังคม กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาความเข้มแข็ง เสริมความเข้มแข็งในหมู่บ้านประเภท A ศูนย์เรียนรู้งานยาเสพติดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ จัดระบบการดำเนินงานของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด บูรณาการงานชุมชนแบบองค์รวมในการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อให้มีพลังและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานชุมชนแบบองค์รวมในการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อให้มีพลังและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมหมู่บ้านชุมชนใหม่

7 การบูรณาการงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
ป.ป.ส. ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น งบจังหวัด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปราม บช.ปส สธ. คุมประ พฤติ กรมพินิจฯ อื่น ๆ งบของภาค/จังหวัด เงินอุดหนุน ภาคประชาชน ตัดโอนให้ หน่วยในสังกัด โดยตรง เพื่อบูรณาการ ร่วมในจังหวัด รวมจำนวน บาท ดำเนิน การเอง จำนวน ......บาท หน่วยงาน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในจังหวัด จำนวน บาท ด้านปราบปราม ด้านป้องกัน ภาคประชาชน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่ จำนวน บาท อุดหนุน จำนวน ......บาท ตัดโอนให้ สป.มท. จัดสรรให้รายจังหวัด ศพส.จ. แจ้งให้หน่วยในพื้นที่ทราบ หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตามแผน ศพส.จ. หน่วยงานในจังหวัด/ภาค ท้องถิ่นที่มีงบ

8 เนื้อหาของแผนปฏิบัติการปี 2556
ข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลพื้นฐาน ประเมินสถานการณ์ยาเสพติด ปัญหาการผลิต ค้า แพร่ระบาด นำเข้า ส่งออก ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 7 แผนงาน/....โครงการ /...กิจกรรม การบูรณาการงบประมาณ งบ ป.ป.ส. งบหน่วยงานส่วนกลาง งบจังหวัด งบท้องถิ่น ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ ระดับภารกิจ (กระทรวง กรม) ระดับพื้นที่ (อำเภอ)

9 ตัวชี้วัดด้านยาเสพติดของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัดด้านยาเสพติดของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด 1. ร้อยละของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละของการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย 4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด

10 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
จำแนกตามวาระแห่งชาติ(Agenda) จำแนกตามหน่วยงาน (Function) จำแนกตามพื้นที่ (Area) จำแนกตามพื้นที่พิเศษ/มาตรการพิศษ ระดับชาติ กระทรวง มหาดไทย (พื้นที่ทั่วไป) กอ.รมน. (พื้นที่ชายแดน) ชายแดนภาคเหนือ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กทม.และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ปลูกฝิ่นอำเภออมก๋อย กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน หมู่บ้าน/ชุมชน การแพร่ระบาดของไอซ์ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

11

12 สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

13

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google