งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ. ศ.2556 ของ ศพส. จ./ กทม. สุคิด ลั่นซ้าย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ. ศ.2556 ของ ศพส. จ./ กทม. สุคิด ลั่นซ้าย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ. ศ.2556 ของ ศพส. จ./ กทม. สุคิด ลั่นซ้าย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

3 กระบวนงานใน ภาพรวม นโย บาย จัดทำ คำสั่ง ชี้แจงขั้นตอน ดำเนินการ จัดทำ แผนปฏิบัติ การ อนุมัติ แผน จัดส่ง แผน แปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติ รายงา น ติดตาม ประเมิ นผล

4 กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 ประเมิน แนวโน้ม สถานการ ณ์ปัญหา ยาเสพติด ทบทวน ผลการ ดำเนินงา น ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง กำหนด กรอบความคิด เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน แผนงา น โครงกา ร กิจกรรม บริหาร จัดการ งบประม าณ ตัวชี้วั ด ผลสัม ฤทธิ์ บันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ แผนปฏิบัติการ

5 ผลลัพธ์ แผนการปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย 1. พัฒนาระบบอำนวยการ 2. บริหารแผนงานและงบประมาณแบบ บูรณาการ 3. พัฒนาบุคลากรและงานกำลังพล 4. การรายงาน กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 5. จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ แจ้งเตือน 6. พัฒนาข้อมูลกลางและห้องปฏิบัติการ ข้อมูล (War Room) 7. การถอดบทเรียนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ ประสบความสำเร็จ (Best Practice) 8. การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการ ข่าวสาร แผนการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ.ศ.2556 ตัวชี้วัด แผนงาน แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้อย่างเห็นผล ชัดเจน เป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนโดยรวมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 1. การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อน บ้าน 2. การพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณ ชายแดนระหว่างประเทศ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน 1. การเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนชายแดน 3. การเสริมสร้างหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านกระบวนการครบทุก ขั้นตอน 5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่มีระดับรุนแรง 6. การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนป้องกันยาเสพติด 7. การส่งเสริมภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด แผนการสกัดกั้นยาเสพติด สามารถควบคุมและลดปัญหา ยาเสพติดได้มากกว่าปี 2555 ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชน สูงขึ้นกว่าสำรวจเมื่อสิ้นแผนปี 2555 ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น โครงการ 1. การบำบัดรักษาระบบสมัครใจ 2. การบำบัดรักษาระบบบังคับบำบัด 3. การบำบัดรักษาระบบต้องโทษ 4. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดรักษา อย่างครบวงจร 5. การบริหารจัดการมาตรการบำบัดรักษา 1. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าวและ ปราบปราม 2. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพ ติดรายสำคัญ 3. การปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดใน ระดับพื้นที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม ยาเสพติด 5. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายา เสพติดในเรือนจำ 7. การป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 8. การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย 1. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 2. การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน 3. การสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 1. การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง 2. การป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา 3. การจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง 4. การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 6. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยาป้องกันยาเสพติด

6 จุดแข็ง (Strength) การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายโดย SWOT analysis โอกาส (Opportunity ) จุดอ่อน (Weakness) ภัยคุกคาม (Threat)

7 ผลลัพธ์ ภาพรวม แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ.ศ.2556 แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป้าหมา ย ผลผลิ ต ควบคุมสถานการณ์ปัญหาและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ควบคุมสถานการณ์ปัญหาและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดได้อย่างเห็นผลชัดเจน เป็น รูปธรรม ตัวชี้วัด ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนไม่มีปัญหา ยาเสพติดสามารถคงความเข้มแข็ง และมีระบบเฝ้าระวัง ไม่มีปัญหายาเสพติด 18,920 หมู่บ้านชุมชน ระดับรุนแรง 2,255 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 12,189 หมู่บ้าน บูรณาการงานชุมชนแบบองค์ รวมในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีพลังและยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชายแดน 3,984 หมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ 84,320 หมู่บ้านชุมชน โครงการ ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 48,921 หมู่บ้านชุมชน ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดินสามารถลดปัญหา ยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงลงเมื่อเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนด แก้ไขปัญหา ยาเสพติดใน หมู่บ้าน ชุมชนที่มี ระดับรุนแรง เสริมสร้าง หมู่บ้านชุมชน ที่ไม่มีปัญหา ยาเสพติด พัฒนา บทบาทภาค ประชาชน ป้องกันยา เสพติด เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง หมู่บ้านชุมชน ชายแดน หมู่บ้านกองทุน แม่ของแผ่นดิน เสริมความ เข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชนที่ผ่าน กระบวนการครบ ทุกขั้นตอน พัฒนาความ เข้มแข็ง เสริมความ เข้มแข็งใน หมู่บ้านประเภท A ศูนย์เรียนรู้งาน ยาเสพติดบูรณา การเศรษฐกิจ พอเพียง เฝ้าระวัง พัฒนาแกนนำ หมู่บ้านชุมชน ป้องกันยาเสพ ติด ประเมิน ศักยภาพ หมู่บ้านชุมชน ชายแดน พัฒนาความ เข้มแข็งของ หมู่บ้านกองทุน แม่ของแผ่นดิน ประเมินศักยภาพ หมู่บ้านชุมชน เชิงคุณภาพ จัดพี่เลี้ยง/ผู้ ประสานงาน ชุมชน กิจกรรม จัดทำ แผนพัฒนา หมู่บ้านชุมชน เข้มแข็ง ภาคประชา สังคมป้องกัน ยาเสพติด เตรียมหมู่บ้านชุมชนใหม่ ส่งเสริมภาค ประชาสังคม ป้องกันยา เสพติด บูรณาการงาน ชุมชนแบบองค์รวม ในการแก้ปัญหายา เสพติดเพื่อให้มี พลังและยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง จัดระบบ การ ดำเนินงาน ของภาค ประชาชน ให้เข้มแข็ง สำรวจค้นหา ภาคประชา สังคม แก้ไขปัญหา แบบบูรณา การ ค้นหาหมู่บ้าน ชุมชนที่มี ปัญหาใน ระดับรุนแรง

8 การบูรณาการงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ป.ป.ส.ป.ป.ส. ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นงบจังหวัด ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปราบปรามบช. ป ส สธ. คุมประ พฤติ กรม พินิจ ฯ อื่น ๆ ศพส. จ. ตัดโอนให้ สป. มท. จัดสรรให้รายจังหวัด ตัดโอนให้ หน่วยในสังกัด โดยตรง เพื่อบูรณาการ ร่วมในจังหวัด รวมจำนวน............. บาท ศพส. จ. แจ้งให้หน่วยใน พื้นที่ทราบ หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการ ตามแผน อุดหนุน จำนวน...... บาท ดำเนิน การเอง จำนวน...... บาท ด้านปราบปรามด้านป้องกัน งบของภาค / จังหวัด เงินอุดหนุน ภาคประชาชน หน่วยงานใน จังหวัด / ภาค หน่วยงาน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในจังหวัด จำนวน........... บาท ท้องถิ่นที่ มีงบ ภาคประชาชน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่ จำนวน.......... บาท

9 แผนงาน โครงการ กิจกรรม กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน /.... โครงการ /... กิจกรรม ประเมินสถานการณ์ ยาเสพติด งบ ป. ป. ส. งบ ท้องถิ่ น งบ จังหวั ด เนื้อหาของแผนปฏิบัติการปี 2556 ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด การบูรณา การงบประมาณ หน่วยงาน รับผิดชอบ ระดับภารกิจ ( กระทรวง กรม ) ระดับพื้นที่ ( อำเภอ ) ปัญหาการผลิต ค้า แพร่ระบาด นำเข้า ส่งออก ข้อมูลที่สำคัญ ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ผล การประเมิน ปัญหา อุปสรรค จุด แข็งจุดอ่อน งบ หน่วยงาน ส่วนกลาง

10 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข ปัญายาเสพติด 3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับ การส่งเสริมกิจกรรมป้องกันแก้ไขและเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพ ติดรายสำคัญถูกดำเนินการตาม กระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละของการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 4. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด

11 จำแนก ตามวาระ แห่งชาติ (Agenda) จำแนกตาม หน่วยงาน (Function) จำแนกตามพื้นที่ (Area) จำแนกตามพื้นที่ พิเศษ / มาตรการ พิศษ ระดับชาติกระทรวง มหาดไทย ( พื้นที่ ทั่วไป ) กอ. รมน. ( พื้นที่ ชายแดน ) ชายแดน ภาคเหนือ ชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเห นือ กทม. และจังหวัด ปริมณฑล จังหวัดชายแดน ภาคใต้ พื้นที่ปลูกฝิ่น อำเภออมก๋อย กรมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา เอกชน หมู่บ้าน / ชุมชน การแพร่ระบาด ของไอซ์ โครงการชุมชน อุ่นใจได้ลูกหลาน กลับคืน การจัดทำแผนปฏิบัติการ

12

13 สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

14

15


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน พ. ศ.2556 ของ ศพส. จ./ กทม. สุคิด ลั่นซ้าย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google