งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ ฟอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ ฟอกซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ ฟอกซ์

2 การพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์

3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์ ที่มา : ปรับปรุงมาจาก แก้วตา คณะวรรณ.2524:112

4 อ้างอิง แก้วตา คณะวรรณ.(2524). หลักการของหลักสูตร.( พิมพ์ครั้ง ที่ 2). ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุดม เชยกีวงศ์.(2545). ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : กรุงธนพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร.[ ม. ป. ป.] สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556, จาก http://kruningsunee.blogspot.com/2011/09/blog- post.html


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ ฟอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google