งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์ รุ่งกำจัดรหัส 493041120-6 นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตรรหัส 493041140-0

2 หัวข้อนำเสนอ • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • งานที่ดำเนินการ • งานที่จะดำเนินการต่อไป

3 ที่มาของโครงการ • การนำเทคโนโลยีบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการให้บริการ ตอบ คำถามและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ วัตถุประสงค์ • พัฒนาระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ • อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร หรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก ขอบเขตของโครงการ • ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ • พัฒนาในรูปแบบของ Web-based Application • สามารถบันทึก เก็บข้อมูลของปัญหา และผู้ที่มาใช้บริการ

5 แผนการดำเนินงาน ลำดับ แผนงาน 25522553 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1 ศึกษาค้นคว้า, รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูล 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 งานที่ดำเนินการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management )

7 • ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการ • หลักการสำคัญในการบริหาร • กระบวนการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ • ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

8 ขอบเขตการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น • งานสาธารณูปการ ( ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ) ▫ แจ้ง - ซ่อม •KKU-FMIS ▫ ถาม – ตอบ • บริการเครือข่าย ▫ แจ้ง - ซ่อม ▫ ถาม – ตอบ • คลังความรู้องค์กร • สืบค้นข้อมูล ( เน้นใช้งานสำหรับ call center)

9 งานที่จะดำเนินการต่อไป • รวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์คอม ได้รับ • รวมรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่ทางศูนย์ คอมได้รับ • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อทำการแยกหมวดหมู่ • ออกแบบฐานข้อมูลโดยอาศัยการอ้างอิงจากข้อมูลที่ รวบรวมมาได้

10 คำถาม ? Thank You


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google