งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา ให้การศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับแมลง เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รู้จักแมลงที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา ให้การศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับแมลง เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รู้จักแมลงที่มีประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา ให้การศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับแมลง เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รู้จักแมลงที่มีประโยชน์ และโทษ การสอนและการวิจัยแบ่งออก เป็น สาขาต่างๆคือ กีฏวิทยาทางการเกษตร กีฏ วิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม กีฏวิทยา อุตสาหกรรม การควบคุมศัตรูพืชโดย วิธีการบริหารแมลงศัตรูพืช นิเวศวิทยาของ แมลง โรคของแมลง ไรวิทยา สรีรวิทยาของแมลง และสารที่เป็นพิษต่อ แมลง เป็นต้น

2 หลักสูตรปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่เรียนทาง กีฏวิทยา บัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วท. บ. ( วิทยาศาสตร์เกษตร ) 2. หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการ ศัตรูพืช บัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วท. บ. ( การจัดการศัตรูพืช )

3 หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาที่ได้รับ คือ วท. ม. ( กีฏ วิทยา ) แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ - แบบ ก.1 ( นานาชาติ ) เป็นหลักสูตร นานาชาติทางกีฏวิทยา ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันในประเทศ ฝรั่งเศส และประเทศอื่น โดยมีการ แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตไปทำ วิจัยยังต่างประเทศ - แบบ ก.2 ( ปกติ ) เรียนหลักสูตร ภาษาไทย

4 หลักสูตรปริญญา เอก ปริญญาที่ได้รับ คือ ปร. ด. ( กีฏวิทยา ) - เรียนตามหลักสูตรปกติ

5 อาคาร จรัด สุนทรสิงห์ ที่ตั้งของ ภาควิชากีฏวิทยา

6 ภาควิชา กีฏวิทยา

7

8

9

10

11

12

13

14 การเรียนใน ภาควิชากีฏวิทยา

15

16 งานวิ จัย

17

18

19

20

21 พิธีไหว้ ครู

22

23 กิจกรรมของ นิสิต

24

25 ทัศนศึกษา

26

27

28

29

30

31

32

33 พิพิธภัณฑ์และอุทยาน แมลง 60 ปี มก.

34

35

36

37

38

39 การประกอบ อาชีพ 1. ทำงานในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมีกำจัดแมลง ปุ๋ย และอื่นๆ 2. ทำงานในองค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงาน ต่างๆของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 3. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น รับดูแลสวน และต้นไม้ 4. ประยุกต์ใช้ทำงานในองค์กรระหว่าง ประเทศ 5. เป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา ให้การศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับแมลง เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รู้จักแมลงที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google