งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดสอนด้าน การจัดการ ทรัพยากรดิน โดยศึกษาลักษณะ ของดิน ข้อจำกัด เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนา ทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดสอนด้าน การจัดการ ทรัพยากรดิน โดยศึกษาลักษณะ ของดิน ข้อจำกัด เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนา ทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เปิดสอนด้าน การจัดการ ทรัพยากรดิน โดยศึกษาลักษณะ ของดิน ข้อจำกัด เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนา ทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

3 สาขาหลัก 1. ด้านการสำรวจ วางแผน และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน 2. ด้านความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน ธาตุอาหาร พืช และจุลินทรีย์ดิน 3. ด้านอนุรักษ์ และการ จัดการดินและน้ำ

4 ด้านสำรวจ วางแผน และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน - สัณฐานของดินและการ สำรวจดิน - การกำเนิดและการจำแนกดิน - การสำรวจระยะไกลและระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ - การพัฒนาและการจัดการ ทรัพยากรดิน - การประเมินและการวาง แผนการใช้ที่ดิน

5 ด้านการสำรวจ จำแนกดิน และการใช้ที่ดิน

6 ห้องปฏิบัติการแปลภาพถ่าย และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

7 ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจุลินทรีย์ดิน - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน - การวิเคราะห์ดินและพืช - ความสัมพันธ์ระหว่างดิน และพืช - เคมีของดิน - เทคโนโลยีปุ๋ย - จุลชีววิทยาของดิน - การฟื้นฟูดินที่มีปัญหา - การใช้ประโยชนืกากของเสีย

8 ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ดิน

9 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน

10 ด้านอนุรักษ์และการจัดการดิน และน้ำ - การอนุรักษ์ดินและน้ำ - ฟิสิกส์ของดิน - การจัดการลุ่มน้ำ - วนเกษตร

11 ด้านอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ

12 การจัดการเรียนการสอน

13 ห้องสมุด และ ห้องคอมพิวเตอร์

14 คณะอาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์ ผศ. ดร. เชาวน์ ยงเฉลิมชัย รศ. ดร. ชัยรัตน์ นิลนนท์ รศ. ดร. ชาญชัย ธนาวุฒิ รศ. ดร. ประวิทย์ โตวัฒนะ รศ. ดร. วิเชียร จาฏุพจน์ Ph.D. (Australia) รศ. ดร. จำเป็น อ่อนทอง รศ. ดร. อัจฉรา เพ็งหนู ผศ. ดร. ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี Docteur (France) Ph.D. (U.S.A.) Ph.D. (Australia) Docteur (France) Ph.D. (Japan) Ph.D. (Australia)

15 สหกิจศึกษา - บริษัท พิสุทธิเทคโนโลยี จำกัด (GIS) - บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยส์ จำกัด - บริษัท ปุ๋ย Bionic จำกัด ( เบียร์ ช้าง ) - บริษัท GP Technology ( กรุงเทพฯ ) - SME? - บริษัท Natural Green ( ภูเก็ต )

16 งานวิจัย ปาล์มน้ำมัน GIS และ Remote Sensing จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และส่งเสริมธาตุอาหารพืช การจัดการนากุ้งร้าง ความอุดมสมบูรณ์ดินและธาตุอาหารพืช ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

17 จบแล้ว ทำอะไรดี

18 นักสำรวจดิน นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อม นักวิจัย อาจารย์ งานราชการ งานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการเกษตร ทำวิจัยให้บริษัทต่างๆ พนักงานบริษัททางด้านการเกษตร พนักงาน ธกส. เจ้าหน้าที่กองทุนสวนยาง จบแล้ว ทำอะไรดี ศึกษาต่อ ด้านทรัพยากรดินและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

19 ทำไมต้องเรียนภาควิชาธรณี ศาสตร์ - คณาจารย์สำเร็จการศึกษาจาก หลากหลายประเทศ - คณาจารย์มีประสบการณ์ทาง วิชาการ - ระยะเวลาที่จบการศึกษา (3.5 ปี ) - ทุนการศึกษา - เป็นพื้นฐานที่ศึกษาต่อได้ หลากหลายคณะ

20 สาขาปฐพีศาสตร์ - เป็นพื้นฐานที่ศึกษาต่อได้หลากหลาย คณะ - Double Degree ระดับปริญญาตรี (5-5.5 ปี ) กำลังดำเนินการอยู่  จบปริญญาตรี Soil (3.5 ปี ) = B.S. (soil)  บริหารธุรกิจ (1.5 ปี ) = BBA ( ม. อ.)  วิทยาศาสตร์สารสนเทศ (1.5 ปี ) = วท. บ.

21 Double Degree กำลังดำเนินการอยู่ ระดับปริญญาโท (5.5-6 ปี ) - จบปริญญาตรี Soil (3.5 ปี ) = B.S. (Soil) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.5 ปี ) MBA ( ม. อ.) - วท. ม. การจัดการทรัพยากรดิน (2.5 ปี ) M.Sc.. - วท. ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (2.5) M.Sc.)

22 Double Degree จบปริญญา ตรี Soil 3.5 ปี จบปริญญา ตรี Soil 3.5 ปี ระดับปริญญาตรี (5-5.5 ปี ) - บริหารธุรกิจ (BBA) มอ - วิทยาศาสตรสารสนเทศ (B.S.) วิทยาลัยเมือง หาดใหญ่ ระดับปริญญาโท (5.5-6 ปี ) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.5 ปี ) MBA ( มอ ) - วท. ม. การจัดการทรัพยากร ดิน (2.5) M.Sc - วท. ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (2.5 ปี ) M.Sc - วท. ม. ในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ / เกษตร

23 กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน การหางาน  การอบรมเขียน / ใช้ Program Computer GIS

24

25 ฟาร์มจำลอง  ประกอบธุรกิจเอง (SME)  Hydrophonic


ดาวน์โหลด ppt เปิดสอนด้าน การจัดการ ทรัพยากรดิน โดยศึกษาลักษณะ ของดิน ข้อจำกัด เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนา ทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google