งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา

2 เปิดสอนด้าน การจัดการทรัพยากรดิน โดยศึกษาลักษณะของดิน ข้อจำกัด เพื่อปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 สาขาหลัก 1. ด้านการสำรวจ วางแผน และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
1. ด้านการสำรวจ วางแผน และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน 2. ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหาร พืช และจุลินทรีย์ดิน 3. ด้านอนุรักษ์ และการจัดการดินและน้ำ

4 ด้านสำรวจ วางแผน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านสำรวจ วางแผน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน - สัณฐานของดินและการสำรวจดิน - การกำเนิดและการจำแนกดิน - การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ - การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรดิน - การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน

5 ด้านการสำรวจ จำแนกดิน และการใช้ที่ดิน

6 ห้องปฏิบัติการแปลภาพถ่าย และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

7 ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจุลินทรีย์ดิน
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน - การวิเคราะห์ดินและพืช - ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช - เคมีของดิน - เทคโนโลยีปุ๋ย - จุลชีววิทยาของดิน - การฟื้นฟูดินที่มีปัญหา - การใช้ประโยชนืกากของเสีย

8 ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ดิน

9 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน

10 ด้านอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ - ฟิสิกส์ของดิน - การจัดการลุ่มน้ำ - วนเกษตร

11 ด้านอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ

12 การจัดการเรียนการสอน
ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา

13 ห้องสมุด และ ห้องคอมพิวเตอร์

14 คณะอาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์
รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์ Ph.D. (Australia) รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย Docteur (France) Ph.D. (U.S.A.) ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ Docteur (France) Ph.D. (Australia) รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู Ph.D. (Japan) รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง Ph.D. (Australia) Ph.D. (Japan)

15 สหกิจศึกษา - บริษัท พิสุทธิเทคโนโลยี จำกัด (GIS)
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยส์ จำกัด - บริษัท ปุ๋ย Bionic จำกัด (เบียร์ช้าง) - บริษัท GP Technology (กรุงเทพฯ) - บริษัท Natural Green (ภูเก็ต) - SME?

16 งานวิจัย GIS และ Remote Sensing ความอุดมสมบูรณ์ดินและธาตุอาหารพืช
ปาล์มน้ำมัน การจัดการนากุ้งร้าง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และส่งเสริมธาตุอาหารพืช

17 จบแล้ว ทำอะไรดี

18 จบแล้ว ทำอะไรดี งานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ งานราชการ ศึกษาต่อ
นักวิชาการเกษตร ทำวิจัยให้บริษัทต่างๆ พนักงานบริษัททางด้านการเกษตร พนักงาน ธกส. เจ้าหน้าที่กองทุนสวนยาง จบแล้ว ทำอะไรดี นักสำรวจดิน นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อม นักวิจัย อาจารย์ งานราชการ ศึกษาต่อ ด้านทรัพยากรดินและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

19 ทำไมต้องเรียนภาควิชาธรณีศาสตร์
- คณาจารย์สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายประเทศ - คณาจารย์มีประสบการณ์ทางวิชาการ - ระยะเวลาที่จบการศึกษา (3.5 ปี) - ทุนการศึกษา - เป็นพื้นฐานที่ศึกษาต่อได้หลากหลายคณะ

20 สาขาปฐพีศาสตร์ - เป็นพื้นฐานที่ศึกษาต่อได้หลากหลายคณะ
- เป็นพื้นฐานที่ศึกษาต่อได้หลากหลายคณะ - Double Degree ระดับปริญญาตรี (5-5.5 ปี) กำลังดำเนินการอยู่  จบปริญญาตรี Soil (3.5 ปี) = B.S. (soil)  บริหารธุรกิจ (1.5 ปี) = BBA (ม.อ.)  วิทยาศาสตร์สารสนเทศ (1.5 ปี) = วท.บ.

21 Double Degree กำลังดำเนินการอยู่
ระดับปริญญาโท (5.5-6 ปี) - จบปริญญาตรี Soil (3.5 ปี) = B.S. (Soil) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.5 ปี) MBA (ม.อ.) - วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน (2.5 ปี) M.Sc.. - วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (2.5) M.Sc.)

22 Double Degree - บริหารธุรกิจ (BBA) มอ จบปริญญาตรี Soil 3.5 ปี
ระดับปริญญาตรี (5-5.5 ปี) - บริหารธุรกิจ (BBA) มอ จบปริญญาตรี Soil 3.5 ปี - วิทยาศาสตรสารสนเทศ (B.S.) วิทยาลัยเมือง หาดใหญ่ ระดับปริญญาโท (5.5-6 ปี) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.5 ปี) MBA (มอ) - วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน (2.5) M.Sc - วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (2.5 ปี) M.Sc - วท.ม. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ/เกษตร

23 กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการหางาน
 การอบรมเขียน/ใช้ Program Computer GIS

24

25 ฟาร์มจำลอง  ประกอบธุรกิจเอง (SME)  Hydrophonic


ดาวน์โหลด ppt ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google