งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช ื่ อ - นามสกุล : นาย ชานนท์ จันทรา ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวา นนท์ 38 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 0-2580-9349 ที่ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช ื่ อ - นามสกุล : นาย ชานนท์ จันทรา ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวา นนท์ 38 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 0-2580-9349 ที่ทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ช ื่ อ - นามสกุล : นาย ชานนท์ จันทรา ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวา นนท์ 38 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 0-2580-9349 ที่ทำงาน : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-7114 ต่อ 115

4 • ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1 (2540) • ปริญญา วิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ ) (2544)

5 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐานการศึกษาและ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน • สอนนิสิตระดับปริญญาตรีของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน การศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน • เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ของภาควิชาและคณะ ศึกษาศาสตร์

6 • เป็นกรรมการบริหารสมาคมวิจัย สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2545 - 46) • เป็นวิทยากรแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของสถานศึกษาและการ ออกแบบหน่วยการเรียนแบบบูรณา การ

7

8 • ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ต่อการนำรายวิชา ศึกษาศาสตร์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนรายวิชาการศึกษาขั้นสูงและการ ฝึกปฏิบัติงานครู • การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2532 - 2541


ดาวน์โหลด ppt ช ื่ อ - นามสกุล : นาย ชานนท์ จันทรา ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวา นนท์ 38 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 0-2580-9349 ที่ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google