งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติและประสบการณ์การทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

2 ชื่อและที่อยู่ ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวานนท์ 38 ถ. ติวานนท์
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชานนท์ จันทรา ที่อยู่ปัจจุบัน : 75/28 ม.6 ซ. ติวานนท์ 38 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี โทร ที่ทำงาน : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร ต่อ 115

3 วุฒิการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 (2540) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (2544)

4 ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สอนนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาควิชาและคณะศึกษาศาสตร์

5 ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
เป็นกรรมการบริหารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ( ) เป็นวิทยากรแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการออกแบบหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ

6 วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน : วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

7 งานวิจัย ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ต่อการนำรายวิชาศึกษาศาสตร์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาการศึกษาขั้นสูงและการฝึกปฏิบัติงานครู การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google