งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการ ออกข้อสอบ Information system for storing the test.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการ ออกข้อสอบ Information system for storing the test."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการ ออกข้อสอบ Information system for storing the test.

2 รายชื่อ กลุ่ม 1 ชื่อ - นามสกุลเลขที่ นางสาว นันทิยา ทอง เนียม 541476000 1 นางสาว กมลสรวง วรรณ ภิรมย์ 541476001 8 นาย อนันต์ ธัญมงคล สวัสดิ์ 541476002 6 นาย ภาณุพันธ์ ปึงตระกูล 541476004 9 นาย ทัศมะ วิริยะกิจนที กุล 541476006 1

3 แนวคิด ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลฐาน ข้อสอบยังเก็บเป็นรูปแบบเอกสารที่มีความ ซ้ำซ้อน ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ ฐานข้อมูล ทำให้เป็นการยากที่จะดึงข้อสอบ เก่ามาใช้งาน เช่น อาจจะมีการสุ่มนำข้อสอบ เก่ามาใช้ในการออกข้อสอบแต่ละครั้ง แต่ละ ปี หรือ การระบุระดับความยากง่ายในการ ออกข้อสอบ ทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการ จัดการเก็บข้อมูลข้อสอบในฐานข้อมูลนั้น ค่อนข้างมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ได้ ในหลายมิติซึ่งการจัดการนี้ทำให้ง่ายต่อการ จัดการ และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเก่าๆ รวมถึงสามารถนำมาวิเคราะห์ แนวทางในการ ออกข้อสอบได้อีกด้วย

4 สรุปปัญหา การจัดเก็บข้อสอบยังเป็นรูปแบบ ไฟล์อยู่ ทำให้ยากต่อการค้น ข้อสอบเก่ามาทำการแก้ไขหรือ ประยุกต์ใช้งาน การออกข้อสอบยังเป็นการยากที่ จะตัดสินใจได้ว่าจะนำข้อสอบเก่า มาออกข้อสอบอย่างไรจึงจะ เหมาะสม การเก็บเอกสารบางครั้งอาจจะ ซ้ำซ้อน ทำให้ดูเหมือนข้อมูลที่ เก็บอยู่นั้นซ้ำซ้อน

5 แนวทางแก้ไข จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ นำระดับความยากในการออกข้อสอบมา ช่วยในการตัดสินใจ ในการออกข้อสอบ นำผลการสอบของนักศึกษามาเก็บเป็น ฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความ ยากง่ายของข้อสอบ

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีฐานข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจใน การออกข้อสอบ ทำให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถทำให้นักศึกษา สามารถทำข้อสอบได้ ทำการออกข้อสอบมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ทำให้ผลการเรียนของนักศึกษาจะดี ขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร หรือเน้นหัวข้อที่มีการทำข้อสอบไม่ได้

7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิจัย เชาวรัตน์ เตมียกุล สาขาวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ วิจัย เชาวรัตน์ เตมียกุล สาขาวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมธา โยธาฤทธิ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ เมธา โยธาฤทธิ์ สุรัตนา สังข์หนุน ชน ศักดิ์ บ่ายเที่ยง และสุพร รัตนพันธ์ การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ ข้อสอบอัตนัย สุรัตนา สังข์หนุน ชน ศักดิ์ บ่ายเที่ยง และสุพร รัตนพันธ์

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการ ออกข้อสอบ Information system for storing the test.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google