งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร ( ผลิตผลปศุสัตว์ ) สาขาวิชาการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

2 โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา ใช้ระยะเวลาการเรียนไม่เกิน 5 ปี การศึกษา

3 การเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ( ถ้ามี ) ต้องให้แล้วเสร็จภายในภาค การศึกษาที่ 2 ควรดำเนินการพร้อมกับการเสนอ แผนการเรียน

4 ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จัดให้มีการสอบปีละ 4 ครั้ง ( ดูประกาศของบัณฑิต วิทยาลัย ) ในกรณีสอบไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรียนวิชา และสอบให้ผ่าน หรือเทียบผลการสอบ ภาษาอังกฤษของ TOEFL และ IELTS การทดสอบ ภาษาต่างประเทศ

5 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ( ไม่รวมหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หรือเท่ากับ 18 หน่วย กิต ) นิสิตที่ประสงค์จะสอบประมวล ความรู้แบบปากเปล่า ต้องผ่านการ สอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ในแต่ละสาขาวิชาก่อน ต้องสอบได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 75 กำหนดให้มีการสอบภาค การศึกษาละ 1 ครั้ง

6 การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา โทมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ต้องผ่านการนำเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์แบบเปิด ก่อนส่งขออนุมัติต่อบัณฑิต วิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติโครงการ วิทยานิพนธ์อย่างช้าก่อนสิ้นภาค การศึกษาที่ 4 และก่อนการสอบ ปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน

7 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ ในแผนการเรียน โดยจะต้องมี GPA ระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบประมวลความรู้ผ่าน ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 120 วัน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ ตีพิมพ์ หรือเสนอต่อ ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ ประชุมเรื่องเต็ม (Proceeding)

8 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ แบบเปิด กรรมการในการสอบเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 1 ท่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ จัดทำเป็นโปสเตอร์ ในรูปของ PowerPoint file ( ขนาด 60 x 80 ซม.) เพื่อใช้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

9 ข้อควรปฏิบัติ ขอให้นิสิตยึดปฏิบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ. ศ การดำเนินคำร้องต่างๆ ต้องผ่าน นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ทุกครั้งก่อนให้หัวหน้าภาควิชาลง นาม และสำเนาเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้ นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกัน คุณภาพการศึกษา และติดตาม ความก้าวหน้าในการเรียนของ นิสิต

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google