งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร ( ผลิตผลปศุสัตว์ ) สาขาวิชาการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

2 โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา ใช้ระยะเวลาการเรียนไม่เกิน 5 ปี การศึกษา

3 การเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ( ถ้ามี ) ต้องให้แล้วเสร็จภายในภาค การศึกษาที่ 2 ควรดำเนินการพร้อมกับการเสนอ แผนการเรียน

4 ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จัดให้มีการสอบปีละ 4 ครั้ง ( ดูประกาศของบัณฑิต วิทยาลัย ) ในกรณีสอบไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 และสอบให้ผ่าน หรือเทียบผลการสอบ ภาษาอังกฤษของ TOEFL และ IELTS การทดสอบ ภาษาต่างประเทศ

5 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ( ไม่รวมหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หรือเท่ากับ 18 หน่วย กิต ) นิสิตที่ประสงค์จะสอบประมวล ความรู้แบบปากเปล่า ต้องผ่านการ สอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ในแต่ละสาขาวิชาก่อน ต้องสอบได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 75 กำหนดให้มีการสอบภาค การศึกษาละ 1 ครั้ง

6 การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา โทมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ต้องผ่านการนำเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์แบบเปิด ก่อนส่งขออนุมัติต่อบัณฑิต วิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติโครงการ วิทยานิพนธ์อย่างช้าก่อนสิ้นภาค การศึกษาที่ 4 และก่อนการสอบ ปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน

7 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ ในแผนการเรียน โดยจะต้องมี GPA ระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบประมวลความรู้ผ่าน ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 120 วัน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ ตีพิมพ์ หรือเสนอต่อ ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ ประชุมเรื่องเต็ม (Proceeding)

8 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ แบบเปิด กรรมการในการสอบเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 1 ท่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ จัดทำเป็นโปสเตอร์ ในรูปของ PowerPoint file ( ขนาด 60 x 80 ซม.) เพื่อใช้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

9 ข้อควรปฏิบัติ ขอให้นิสิตยึดปฏิบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ. ศ. 2550 การดำเนินคำร้องต่างๆ ต้องผ่าน นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ทุกครั้งก่อนให้หัวหน้าภาควิชาลง นาม และสำเนาเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้ นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกัน คุณภาพการศึกษา และติดตาม ความก้าวหน้าในการเรียนของ นิสิต

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการผลิต สัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google