งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0

2 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3  วัตถุประสงค์ของ โครงการ  สิ่งที่ดำเนินการแล้ว  สิ่งที่จะทำในอนาคต

4 โครงการนี้เป็นการจัดทำระบบเว็บเซอร์วิส เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆ เข้าสู่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล ที่มาจากหน่วยงานต่างๆนั้น มีความถูกต้อง และ เข้ากันได้ กับข้อมูลที่มาจากหน่วยงานอื่น โดยการ สร้างระบบ XML Web Service ที่ทำหน้าที่ในการแปลง ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ หลากหลายรูปแบบให้เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบ เดียวกัน ก่อนจะที่จะเก็บเข้าคลังข้อมูลกลาง

5 เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ในปี 2547 ภายใต้ยุทธศาสตร์ ไอซีทีด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผน แม่บทไอซีทีประเทศไทย พ. ศ. 2545-2549

6 1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ ของข้อมูลภายในหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บเซอร์วิส 3. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเว็บเซอร์วิสที่ รองรับการส่งผ่านข้อมูลภายในหน่วยงาน

7 1. พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับการ ส่งผ่านและเข้ากันได้ของข้อมูล ภายในหน่วยงานกับคลังข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับข้อมูลของ นักศึกษาข้อมูล บุคลากรและข้อมูลหลักสูตร

8 Web Service คือ โปรแกรมประยุกต์ หรือ โปรแกรม ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน ลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งาน จาก โปรแกรมประยุกต์ อื่นๆ ในรูปแบบ Remote Procedure Call ซึ่งการให้บริการจะมี เอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับ ไว้

9 1. XML 2. SOAP 3. WSDL 4. UDDI

10 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยน ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน การทำงานของระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารพื้นฐาน ระบบนำเข้า ฐานข้อมูล ระบบเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ ฐานข้อมูลกลาง ระบบโกดังข้อมูลกลาง และ ระบบรายงาน

11

12

13 1. กระบวนการส่งออกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

14 1. กระบวนการนำเข้าข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลเข้าสู่ ที่เก็บข้อมูล 2. กระบวนการโอนย้ายข้อมูลเข้า Staging Area

15 3. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. กระบวนการจับคู่ข้อมูล 5. กระบวนการปรับปรุงฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google