งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2011. ก่อนจะมาเป็น EdPEx ปีการศึกษา 2549-2552 นำเอา เกณฑ์ PMQA มาเป็นกรอบและแนวทางในการประเมิน ตนเองของคณะและหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2011. ก่อนจะมาเป็น EdPEx ปีการศึกษา 2549-2552 นำเอา เกณฑ์ PMQA มาเป็นกรอบและแนวทางในการประเมิน ตนเองของคณะและหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2011

2 ก่อนจะมาเป็น EdPEx ปีการศึกษา 2549-2552 นำเอา เกณฑ์ PMQA มาเป็นกรอบและแนวทางในการประเมิน ตนเองของคณะและหน่วยงาน บูรณาการ ตัวชี้วัด บูรณาการ ตัวชี้วัด ก. พ. ร. สมศ. สกอ. แผน มข. บูรณาการ ตัวชี้วัด บูรณาการ ตัวชี้วัด ก. พ. ร. สมศ. สกอ. แผน มข.

3 สกอ. ประกาศให้ สถาบันอุดมศึกษา ใช้เกณฑ์ EdPEx

4

5 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง สุ ข ภ า ว ะ

6 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

7 EdPEx KKU IQA สกอ. KKU IQA สกอ. ภาควิชา และ หน่วยงา น เทียบเท่ าคณะ ทีม ผู้ตรวจ ประเมิน พ. ค. มิ. ย. กรกฎาคม ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. 22 คณะ 22 คณะ + 22 หน่วยงาน แนวทางการพัฒนาในปี 2554

8 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ กลุ่มคณะวิทย์ - เทคโน 10 คณะ EdPEx A B หน่วยงานสนับสนุน 22 หน่วยงาน D คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 5 คณะ C กรรมการทีมที่ 1 กรรมการทีมที่ 2 กรรมการทีมที่ 3 กรรมการทีมที่ 4

9 สร้างทีม WORK สร้างทีม WORK สร้างมาตรฐานในการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละกลุ่ม สร้างมาตรฐานในการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละกลุ่ม กระบวนการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน / แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน / แนวปฏิบัติที่ดี การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจประเมิน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจประเมิน คณะวิชาสามารถตกลงเลือกวันตรวจประเมิน ร่วมกันกับกรรมการได้ คณะวิชาสามารถตกลงเลือกวันตรวจประเมิน ร่วมกันกับกรรมการได้ ยืดระยะเวลาการปฏิบัติงาน (site visit 1-2 วัน ) ยืดระยะเวลาการปฏิบัติงาน (site visit 1-2 วัน ) การตรวจประเมินเพื่อสะท้อนผลการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การตรวจประเมินเพื่อสะท้อนผลการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การจัดทำรายงานข้อมูลป้อนกลับอย่าง รวดเร็วและทันต่อการใช้งาน การจัดทำรายงานข้อมูลป้อนกลับอย่าง รวดเร็วและทันต่อการใช้งาน สิงหาคม 55 กันยายน 55 ตุลาคม 55 ทีม กรรมกา ร 7 คณะ

10 ทีมคณะกรรมการ A กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ช่วงเวลา กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ 1. ประธาน 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. กรรมการ 7. กรรมการ 1. แพทยศาสตร์ สิงหาค ม 2. พยาบาลศาสตร์ 3. ทันตแพทยศาสตร์ กันยาย น 4. เภสัชศาสตร์ 5. เทคนิคการแพทย์ ตุลาคม 6. สาธารณสุขศาสตร์ 7. สัตวแพทยศาสตร์ กรรมการสนับสนุน /FRESHY/QA อาสา ** พัฒนาทีมกรรมการสนับสนุนโดยทีมกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ( พี่ เลี้ยง ) กรรมการจะต้องส่ง Report ฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะตรวจคณะ / หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป DREAM TEAM

11 วันที่ 1 วันที่ 2 ( เน้นการจัดทำ Report) ภาคเช้า พบผู้บริหาร แนะนำทีมตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์บุลากร สัมภาษณ์นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภาคเช้า สรุปผลการประเมินราย หมวด สรุปผลการประเมินหมวด 7 สรุปคะแนนรวม EdPEx บทสรุปผู้บริหาร ภาคบ่าย ตรวจเยี่ยมกระบวนการตาม หมวดต่างๆ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทีดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สรุปผลการตรวจประเมิน ประจำวัน ภาคบ่าย รายงานผลการประเมิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากรและ คณะกรรมการประเมิน ( อาจจะนัดวันอื่นๆตาม สะดวก )

12

13 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง สุ ข ภ า ว ะ

14

15 สุดท้ายก็จบที่ ECPE ที่มีชื่อเล่นว่า EdPEX

16 www.themegallery.com

17 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำ ระดับสูง 70 คะแนน 1.2 ธรรมาภิบาล 50 คะแนน หมวด 1 การนำ องค์กร 120 คะแนน 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 40 คะแนน 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 45 คะแนน หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ 85 คะแนน 3.1 ความผูกพันของลูกค้า 40 คะแนน 3.2 เสียงของลูกค้า 45 คะแนน หมวด 3 การ มุ่งเน้นลูกค้า 85 คะแนน

18 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการ ปรับปรุงผลการดำเนินการของ องค์การ 45 คะแนน 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ 45 คะแนน หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการ ความรู้ 90 คะแนน 5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 45 คะแนน 5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฎิบัติงาน 40 คะแนน หมวด 5 การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 85 คะแนน 6.1 ระบบงาน 35 คะแนน 6.2 กระบวนการทำงาน 50 คะแนน หมวด 6 การจัดการ กระบวนการ 85 คะแนน

19 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 100 คะแนน7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 100 คะแนน 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 70 คะแนน7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 70 คะแนน 7.3 ด้านงบประมาณ การเงินและ ตลาด 70 คะแนน7.3 ด้านงบประมาณ การเงินและ ตลาด 70 คะแนน 7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 70 คะแนน7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 70 คะแนน 7.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ 70 คะแนน7.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ 70 คะแนน 7.6 ด้านการนำองค์กร 70 คะแนน7.6 ด้านการนำองค์กร 70 คะแนน หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน

20 www.themegallery.com

21

22

23

24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 กิจกรรม กระบวน การ

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2011. ก่อนจะมาเป็น EdPEx ปีการศึกษา 2549-2552 นำเอา เกณฑ์ PMQA มาเป็นกรอบและแนวทางในการประเมิน ตนเองของคณะและหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google