งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0

2 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผศ. อนัตต์ เจ่า สกุล

3  วัตถุประสงค์ของ โครงการ  ขอบเขตโครงการ  ความสำคัญและที่มา ของโครงการ  การออกแบบและ พัฒนาโครงการ  สรุปผลโครงการ

4 1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ ของข้อมูลภายในหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บเซอร์วิส 3. เพื่อออกแบบและสร้างระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อ ใช้ในการบูรณาการข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 1. พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสที่สามารถ แปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปของรหัส กลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 2. ระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับข้อมูลของ นักศึกษา ข้อมูลบุคลากรและข้อมูล หลักสูตร

6 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบบูรณาการฐานข้อมูล กลาง ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานานใน การรวบรวม อีกทั้งยังมีโอกาสที่ข้อมูลจะมี ความผิดพลาดและมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำ ระบบเว็บเซอร์วิสขึ้น

7 Web Service Web Application ข้อมูล ดิบ ข้อมูล กลาง

8  Category  Item

9 Web Service ข้อมูล ดิบ ข้อมูล กลาง Uploaded Update Selected

10

11  รับข้อมูลเป็นเอกสาร Excel  แสดง Sheet งานได้  แสดง Column และ Category ให้เลือกได้  แปลงข้อมูลตาม Column ที่เลือกได้  Download เอกสาร Excel ได้

12  ขอบเขตของงานที่ไม่แน่ชัดใน ช่วงแรก  ความหลากหลายของข้อมูล  เสียเวลาในการเรียกใช้ Web service  ปัญหาเกี่ยวกับ Server

13  ปรับปรุงเวลาในการเรียกใช้ Web service  สร้าง Profile แยกในการเก็บค่า Setting ที่ บันทึกไว้

14  สามารสามารถรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Excel File ได้  บันทึกข้อมูลของงาน Excel ที่ทำการ Upload ขึ้นไปบน Server ได้  สามารถเลือก Sheet งานที่ได้การจะแปลงข้อมูลได้  สามารถเลือก Column และ Category ของข้อมูลที่ต้องการ แปลงได้  บันทึกข้อมูลที่ทำการ Setting ได้โดยอ้างอิงจากชื่อ ของ Excel File  สามารถแปลงข้อมูลที่ทำการ Upload ขึ้นไปให้อยู่ใน รูปของค่ารหัสกลางได้  สามารถทำการ Download งานที่ทำการแปลงแล้วได้

15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google